Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
 1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1 Sularaha
1.2 Nõuded keskpankadele
1.3 Muud nõudmiseni hoiused
 2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1 Tuletisinstrumendid
2.2 Omakapitaliinstrumendid
2.3 Võlaväärtpaberid
2.4 Laenud ja ettemaksed
 3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
3.1 Omakapitaliinstrumendid
3.2 Võlaväärtpaberid
3.3 Laenud ja ettemaksed
 4. Müügivalmis finantsvarad
4.1 Omakapitaliinstrumendid
4.2 Võlaväärtpaberid
4.3 Laenud ja ettemaksed
 5. Laenud ja nõuded
5.1 Võlaväärtpaberid
5.2 Laenud ja ettemaksed
 6. Lõpptähtajani hoitavad investeeringud
6.1 Võlaväärtpaberid
6.2 Laenud ja ettemaksed
 7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
 8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 9. Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1 Materiaalsed põhivarad
10.2 Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2 Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustised
1.1 Tuletisinstrumendid
1.2 Lühikesed positsioonid
1.3 Hoiused
1.4 Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5 Muud finantskohustised
 2. Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1 Hoiused
2.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3 Muud finantskohustised
 3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustised
3.1 Hoiused
3.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3 Muud fianantskohustised
 4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
 5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 6. Eraldised
6.1 Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2 Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3 Restruktureerimine
6.4 Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5 Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6 Muud eraldised
 7. Tulumaksu kohustised
7.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustised
7.2 Edasilükkunud tulumaksu kohustised
 8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
 9. Muud kohustised
 10. Kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
 11. KOHUSTISED KOKKU
 1. Aktsia- või osakapital
1.1 Sissemakstud aktsia- või osakapital
1.2 Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata aktsia- või osakapital
 2. Ülekurss
 3. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a aktsia- või osakapital
3.1 Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2 Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
 4. Muu omakapital
 5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1 Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1 Materiaalne vara
5.1.2 Immateriaalne vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen. Kindlaksmäärat. hüvit. pensioniskeemidest
5.1.4 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5. Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust
5.2 Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1 Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3 Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.4 Müügivalmis finantsvarad
5.2.5 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.6. Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust
 6. Jaotamata kasum
 7. Muud reservid
7.1. Reservid või akumuleeritud kahjum, mis tuleneb tütar- ja sidusettevõtjatesse tehtud inv.
7.2. Muu
 8. Omaaktsiad (-)
 9. Aruandeaasta kasum või kahjum
 10. Vahedividendid (-)
 11. OMAKAPITAL KOKKU
 12. KOHUSTISED KOKKU JA OMAKAPITAL KOKKU
 
BIG
31 653
0
6 761
24 892
14 880
0
0
14 880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365 205
0
365 205
0
0
0
0
0
579
2 638
2 364
273
5 218
0
5 218
437
413
24
1 793
0
422 404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314 174
314 174
0
0
0
0
133
0
0
0
0
0
133
706
706
0
0
6 941
0
321 955
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
491
251
251
0
0
0
0
241
241
0
0
0
0
0
82 974
800
0
800
0
8 183
0
100 449
422 404
 
DANSKE
233 715
13 928
12 976
206 811
2 763
2 763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 358 378
35 378
1 323 001
0
0
0
0
0
0
4 684
4 684
0
0
0
0
0
0
0
6 109
0
1 605 649
1 845
1 845
0
0
0
0
0
0
0
0
1 457 182
1 453 701
0
3 481
0
0
1 482
1 480
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5 418
0
1 465 927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 030
0
0
0
0
6 693
0
139 723
1 605 649
 
DNB
279 127
469
219 412
59 247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535 137
0
535 137
0
0
0
0
0
17
91
91
0
1 418
0
1 418
0
0
0
3 833
1 101
820 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709 605
709 605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 349
0
713 955
9 376
9 376
0
92 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 166
291
0
291
0
3 430
0
106 769
820 724
 
EKRE
94 069
22 169
36 455
35 446
0
0
0
0
0
11 081
0
11 081
0
13
13
0
0
198 204
0
198 204
503
503
0
0
0
15 944
975
763
213
506
0
506
1
0
1
4 604
0
325 901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 895
279 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 541
0
283 437
38 199
38 199
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 909
2 070
0
2 070
0
111
0
42 464
325 901
 
HANDELSB
21 177
0
393
20 784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129 321
53 921
75 400
0
0
0
0
0
0
29
29
0
0
0
0
0
0
0
197
0
150 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 804
150 804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
0
150 935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-211
0
-211
150 724
 
LHV
484 390
0
444 346
40 044
278
0
278
0
0
52 535
0
52 535
0
579
0
579
0
590 337
0
590 337
0
0
0
0
0
375
1 027
1 027
0
869
0
869
0
0
0
4 909
0
1 135 299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 041 895
1 041 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 642
0
1 054 537
56 500
56 500
0
0
0
0
0
1 301
23
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
23
0
0
16 091
1 492
0
1 492
0
5 355
0
80 762
1 135 299
 
VERSO
134 469
152
68 889
65 428
79
70
10
0
0
0
0
0
0
31 203
262
30 940
0
48 826
0
48 826
11 791
11 791
0
0
0
0
1 168
846
321
169
0
169
0
0
0
6 010
0
233 715
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
197 977
192 772
5 205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
52
0
0
17 009
0
215 074
14 089
14 089
0
0
1 149
0
1 149
0
-113
0
0
0
0
0
0
-113
0
0
0
-113
0
0
3 237
500
0
500
0
-221
0
18 641
233 715
 
NORDEA*
211 633
8 857
35 000
167 775
3 141
3 141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 468 505
55 277
3 413 228
1 530
1 530
0
0
0
10 413
523
523
0
0
0
0
0
0
0
3 601
0
3 699 346
3 141
3 141
0
0
0
0
0
0
0
0
3 660 013
3 660 013
0
0
0
0
1 439
0
0
0
0
1 439
0
4 381
4 369
11
0
12 895
0
3 681 869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 478
0
17 478
3 699 346
 
CITADELE
113 263
3 865
30 218
79 179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 968
0
110 968
0
0
0
0
0
0
495
495
0
7
0
7
0
0
0
1 449
0
226 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225 846
225 820
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
569
0
226 414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 279
0
0
0
0
1 047
0
-233
226 182
 
SCANIA
886
0
0
886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 597
0
45 597
0
0
0
0
0
0
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 222
39 222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
344
0
39 566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 513
0
0
0
0
444
0
6 957
46 522
 
SEB
1 049 411
36 605
253 670
759 136
22 785
22 728
57
0
0
81 828
0
81 828
0
2 707
2 707
0
0
4 376 090
741
4 375 349
0
0
0
0
0
5 494
8 893
8 893
0
4 708
0
4 708
0
0
0
17 278
0
5 569 196
22 998
22 998
0
0
0
0
0
0
0
0
4 753 566
4 715 041
0
38 525
0
0
75
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
14 033
0
4 790 673
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
229
463
0
0
0
0
0
0
463
0
0
0
463
0
0
604 220
19 078
0
19 078
0
25 926
0
778 522
5 569 196
 
SWED
2 028 123
82 237
1 875 916
69 970
251 642
15 358
2 779
233 506
0
62
62
0
0
0
0
0
0
6 930 444
0
6 930 444
0
0
0
0
0
121 222
16 550
16 550
0
62
0
62
7
7
0
27 695
0
9 375 808
14 243
14 238
5
0
0
0
0
0
0
0
7 726 581
7 671 003
1 052
54 526
2 914
0
1 049
0
0
0
0
1 049
0
60
60
0
0
17 383
0
7 762 229
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 354 304
42 125
0
42 125
0
101 168
0
1 613 579
9 375 808
 
ÄRIP
146 295
1 363
50 554
94 378
0
0
0
0
0
37
37
0
0
0
0
0
0
59 740
0
59 740
0
0
0
0
0
3 451
3 679
3 679
0
0
0
0
0
0
0
1 102
0
214 304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183 763
183 763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 249
0
188 012
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 757
829
0
829
0
1 720
0
26 292
214 304
 
OP
219 839
0
148
219 691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354 008
0
354 008
0
0
0
0
0
0
2
2
0
3 029
0
3 029
0
0
0
70
0
576 949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
579 215
579 215
0
0
0
0
153
0
0
0
0
0
153
1
1
0
0
586
0
579 955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 789
0
0
0
0
783
0
-3 007
576 949
 
FOLKE
122
0
0
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
85
0
0
0
18
0
225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
0
1 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 225
0
0
0
0
286
0
-939
225
 
INBANK
15 163
4
13 937
1 223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 315
0
79 315
0
0
0
0
0
8 065
140
140
0
193
0
193
221
0
221
179
0
103 276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 822
74 345
6 477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 520
0
82 342
782
782
0
9 068
0
0
0
0
-13
0
0
0
0
0
0
-13
0
-13
0
0
0
0
3 815
1 433
0
1 433
0
5 850
0
20 934
103 276

Krediidiasutuste lühendite selgitused