Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
 1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1 Sularaha
1.2 Nõuded keskpankadele
1.3 Muud nõudmiseni hoiused
 2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1 Tuletisinstrumendid
2.2 Omakapitaliinstrumendid
2.3 Võlaväärtpaberid
2.4 Laenud ja ettemaksed
 3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
3.1 Omakapitaliinstrumendid
3.2 Võlaväärtpaberid
3.3 Laenud ja ettemaksed
 4. Müügivalmis finantsvarad
4.1 Omakapitaliinstrumendid
4.2 Võlaväärtpaberid
4.3 Laenud ja ettemaksed
 5. Laenud ja nõuded
5.1 Võlaväärtpaberid
5.2 Laenud ja ettemaksed
 6. Lõpptähtajani hoitavad investeeringud
6.1 Võlaväärtpaberid
6.2 Laenud ja ettemaksed
 7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
 8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 9. Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1 Materiaalsed põhivarad
10.2 Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2 Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustised
1.1 Tuletisinstrumendid
1.2 Lühikesed positsioonid
1.3 Hoiused
1.4 Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5 Muud finantskohustised
 2. Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1 Hoiused
2.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3 Muud finantskohustised
 3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustised
3.1 Hoiused
3.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3 Muud fianantskohustised
 4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
 5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 6. Eraldised
6.1 Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2 Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3 Restruktureerimine
6.4 Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5 Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6 Muud eraldised
 7. Tulumaksu kohustised
7.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustised
7.2 Edasilükkunud tulumaksu kohustised
 8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
 9. Muud kohustised
 10. Kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
 11. KOHUSTISED KOKKU
 1. Aktsia- või osakapital
1.1 Sissemakstud aktsia- või osakapital
1.2 Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata aktsia- või osakapital
 2. Ülekurss
 3. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a aktsia- või osakapital
3.1 Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2 Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
 4. Muu omakapital
 5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1 Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1 Materiaalne vara
5.1.2 Immateriaalne vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen. Kindlaksmäärat. hüvit. pensioniskeemidest
5.1.4 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5. Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust
5.2 Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1 Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3 Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.4 Müügivalmis finantsvarad
5.2.5 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.6. Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust
 6. Jaotamata kasum
 7. Muud reservid
7.1. Reservid või akumuleeritud kahjum, mis tuleneb tütar- ja sidusettevõtjatesse tehtud inv.
7.2. Muu
 8. Omaaktsiad (-)
 9. Aruandeaasta kasum või kahjum
 10. Vahedividendid (-)
 11. OMAKAPITAL KOKKU
 12. KOHUSTISED KOKKU JA OMAKAPITAL KOKKU
 
BIG
37 014
0
11 014
26 000
13 966
0
0
13 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
379 980
0
379 980
0
0
0
0
0
579
2 521
2 249
272
5 870
0
5 870
437
411
25
1 764
0
442 131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 359
328 359
0
0
0
0
133
0
0
0
0
0
133
800
800
0
0
7 879
0
337 171
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
500
251
251
0
0
0
0
250
250
0
0
0
0
0
82 974
800
0
800
0
12 685
0
104 960
442 131
 
DANSKE
200 510
13 658
13 555
173 296
2 257
2 257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 359 975
33 401
1 326 574
0
0
0
0
0
0
4 621
4 621
0
0
0
0
0
0
0
5 547
0
1 572 910
1 766
1 766
0
0
0
0
0
0
0
0
1 423 157
1 419 789
0
3 368
0
0
1 114
1 114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 192
0
1 431 229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 030
0
0
0
0
8 652
0
141 682
1 572 910
 
DNB
450 286
305
190 160
259 821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
540 301
0
540 301
0
0
0
0
0
17
77
77
0
1 252
0
1 252
0
0
0
123 469
422
1 115 825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696 626
696 626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287
287
0
0
2 515
0
699 428
9 376
9 376
0
92 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 166
309 928
0
309 928
0
3 422
0
416 397
1 115 825
 
EKRE
108 929
22 234
49 347
37 347
0
0
0
0
0
9 855
0
9 855
0
13
13
0
0
221 396
0
221 396
511
511
0
0
0
15 944
1 147
935
213
541
0
541
0
0
0
840
0
359 177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313 672
313 672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 992
0
316 664
38 199
38 199
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 909
2 070
0
2 070
0
160
0
42 513
359 177
 
HANDELSB
18 869
0
404
18 465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130 711
54 003
76 708
0
0
0
0
0
0
26
26
0
0
0
0
0
0
0
176
0
149 783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 021
150 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
0
150 162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-380
0
-380
149 783
 
LHV
691 386
0
669 620
21 767
307
0
307
0
0
54 151
0
54 151
0
556
0
556
0
636 841
0
636 841
0
0
0
0
0
375
1 132
1 132
0
886
0
886
0
0
0
9 619
0
1 395 253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 300 519
1 300 519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 918
0
1 308 437
59 500
59 500
0
0
0
0
0
940
42
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
42
0
0
16 641
1 492
0
1 492
0
8 201
0
86 815
1 395 253
 
VERSO
123 368
171
72 795
50 402
98
89
9
0
0
0
0
0
0
70 697
267
70 430
0
45 807
0
45 807
21 445
21 445
0
0
0
0
941
808
133
166
0
166
0
0
0
1 906
0
264 427
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
237 233
231 924
5 310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
44
0
0
8 071
0
245 412
14 089
14 089
0
0
1 116
0
1 116
0
223
0
0
0
0
0
0
223
0
0
0
223
0
0
3 270
500
0
500
0
-182
0
19 016
264 427
 
NORDEA*
232 928
7 403
36 004
189 521
3 778
3 778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 581 921
34 181
2 547 740
1 504
1 504
0
0
0
10 413
457
457
0
0
0
0
0
0
0
2 736
0
2 833 737
3 778
3 778
0
0
0
0
0
0
0
0
2 786 927
2 786 927
0
0
0
0
729
0
0
0
0
729
0
6 283
6 283
0
0
10 739
0
2 808 455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 282
0
25 282
2 833 737
 
CITADELE
86 550
2 066
28 041
56 443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 704
0
113 704
0
0
0
0
0
0
472
472
0
6
0
6
0
0
0
1 399
0
202 131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201 220
201 175
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
0
201 446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 279
0
0
0
0
1 965
0
686
202 131
 
SCANIA
1 563
0
0
1 563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 995
0
45 995
0
0
0
0
0
0
1 259
1 259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 053
41 053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646
0
41 699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 513
0
0
0
0
606
0
7 119
48 817
 
SEB
932 008
36 208
251 812
643 988
21 358
21 269
90
0
0
88 358
0
88 358
0
2 898
2 898
0
0
4 480 243
0
4 480 243
0
0
0
0
0
5 494
8 847
8 847
0
4 708
0
4 708
0
0
0
6 044
0
5 549 959
21 298
21 298
0
0
0
0
0
0
0
0
4 718 117
4 688 248
0
29 869
0
0
75
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
12 819
0
4 752 309
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
357
729
0
0
0
0
0
0
729
0
0
0
729
0
0
604 220
19 078
0
19 078
0
44 659
0
797 650
5 549 959
 
SWED
2 097 879
79 039
1 955 716
63 124
246 094
16 442
3 093
226 559
0
62
62
0
0
0
0
0
0
7 064 907
0
7 064 907
0
0
0
0
0
121 222
15 999
15 999
0
30
0
30
7
7
0
20 704
0
9 566 905
14 431
14 431
0
0
0
0
0
0
0
0
7 871 554
7 793 660
1 132
76 762
1 490
0
1 092
0
0
0
0
1 092
0
35
35
0
0
19 586
0
7 908 187
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 354 304
42 125
0
42 125
0
146 307
0
1 658 718
9 566 905
 
ÄRIP
150 691
1 570
56 572
92 549
0
0
0
0
0
37
37
0
0
0
0
0
0
61 436
0
61 436
0
0
0
0
0
3 451
3 738
3 738
0
0
0
0
0
0
0
998
0
220 351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 840
188 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 493
0
193 333
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 757
829
0
829
0
2 447
0
27 018
220 351
 
OP
289 684
0
2 242
287 442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394 464
0
394 464
0
0
0
0
0
0
45
45
0
2 895
0
2 895
0
0
0
64
0
687 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
688 616
688 616
0
0
0
0
177
0
0
0
0
0
177
0
0
0
0
648
0
689 441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 789
0
0
0
0
1 500
0
-2 289
687 152
 
FOLKE
85
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
76
0
0
0
25
0
186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289
0
1 173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 225
0
0
0
0
239
0
-987
186
 
INBANK
11 514
4
7 613
3 897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 825
0
87 825
0
0
0
0
0
8 797
138
138
0
196
0
196
279
0
279
125
0
108 873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 770
78 290
6 480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 871
0
86 640
782
782
0
9 068
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
0
3 816
1 441
0
1 441
0
7 119
0
22 233
108 873

Krediidiasutuste lühendite selgitused