Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
 1. Raha ja nõuded keskpankadele
1.1 Sularaha
1.2 Nõuded keskpankadele
1.3 Muud nõudmiseni hoiused
 2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1 Tuletisinstrumendid
2.2 Omakapitaliinstrumendid
2.3 Võlaväärtpaberid
2.4 Laenud ja ettemaksed
 3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
3.1 Omakapitaliinstrumendid
3.2 Võlaväärtpaberid
3.3 Laenud ja ettemaksed
 4. Müügivalmis finantsvarad
4.1 Omakapitaliinstrumendid
4.2 Võlaväärtpaberid
4.3 Laenud ja ettemaksed
 5. Laenud ja nõuded
5.1 Võlaväärtpaberid
5.2 Laenud ja ettemaksed
5.2 A sh allahindlus (-)
5.2 B sh intress
6. Lõpptähtajani hoitavad investeeringud
6.1 Võlaväärtpaberid
6.2 Laenud ja ettemaksed
 7. Investeeringud sidus- ja tütarettevõtjatesse
 8. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
 9. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
10. Materiaalsed varad
10.1 Materiaalsed põhivarad
10.2 Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
12. Tulumaksu varad
12.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2 Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
14.A sh võlaväärtpaberid ja omakapitaliinstrumendid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1 Tuletisinstrumendid
1.2 Lühikesed positsioonid
1.3 Hoiused
1.4 Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5 Muud finantskohustused
 2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1 Hoiused
2.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3 Muud finantskohustused
 3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1 Hoiused
3.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3 Muud fianantskohustused
 4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
 5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 6. Eraldised
6.1 Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2 Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3 Restruktureerimine
6.4 Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5 Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6 Muud eraldised
 7. Tulumaksu kohustused
7.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2 Edasilükkunud tulumaksu kohustused
 8. Nõudmisel tagasimakstav aktsiakapital
 9. Muud kohustused
 10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
 11. KOHUSTUSED KOKKU
 1. Aktsiakapital*
1.1 Sissemakstud aktsiakapital
1.2 Sissemaksmata aktsiakapital
 2. Ülekurss
 3. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
3.1 Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2 Muud emiteeritud kapitaliinstrumendid
 4. Muu omakapital
 5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1 Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1 Materiaalne vara
5.1.2 Immateriaalne vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid/kahjumid (-), mis tulenevad kindlaksmäär. hüvit. pensioniskeemidest
5.1.4 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2 Kirjed, mida võib ümber liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1 Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2 Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.3 Müügivalmis finantsvarad
5.1.4 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
 6. Jaotamata kasum
 7. Muud reservid
 8. Omaaktsiad (-)
 9. Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)
 10. Vahedividendid (-)
 11. OMAKAPITAL KOKKU
 12. KOHUSTUSED KOKKU JA OMAKAPITAL KOKKU
 
BIG
16 597
0
2 248
14 349
14 332
0
0
14 332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375 456
0
375 456
-57 343
20 037
0
0
0
579
0
0
1 436
1 056
381
2 992
439
423
16
1 658
0
0
413 489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314 279
314 279
0
0
0
0
210
0
0
0
0
0
210
779
779
0
0
4 774
0
320 042
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
475
245
245
0
0
0
231
231
0
0
0
76 525
800
0
7 647
0
93 447
413 489
 
DANSKE
193 758
15 912
16 383
161 462
5 774
5 774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 404 220
23 644
1 380 576
-15 775
1 256
0
0
0
0
0
0
4 742
4 742
0
0
0
0
0
4 392
0
0
1 612 886
3 035
3 035
0
0
0
0
0
0
0
0
848 380
848 380
0
0
0
0
2 611
2 109
0
0
0
309
194
0
0
0
0
18 235
0
872 261
610 981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 818
0
0
12 826
0
740 625
1 612 886
 
DNB
165 184
316
149 056
15 813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
536 834
0
536 834
-4 707
937
0
0
0
17
0
0
144
144
0
1 925
0
0
0
69 431
1 381
0
774 917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658 214
658 214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 678
0
666 893
9 376
9 376
0
92 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 166
0
0
4 976
0
108 024
774 917
 
EKRE
99 849
12 022
36 215
51 612
0
0
0
0
0
11 171
0
11 171
0
13
13
0
0
165 033
0
165 033
-853
609
511
511
0
2 883
0
0
843
631
213
464
1
0
1
545
0
0
281 315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249 221
249 221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 811
0
252 032
25 001
25 001
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1 970
0
2 130
0
29 283
281 315
 
HANDELSB
24 818
0
549
24 269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138 933
57 887
81 046
-2 866
138
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
0
0
142
0
0
163 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165 233
165 233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
0
165 364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 449
0
-1 449
163 915
 
LHV
311 089
0
284 235
26 854
271
0
271
0
0
66 067
0
66 067
0
580
0
580
0
467 968
0
467 968
-2 486
1 718
0
0
0
325
0
0
1 013
1 013
0
707
0
0
0
2 305
0
0
850 325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
775 370
775 370
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
7 267
0
782 711
51 500
51 500
0
0
0
0
0
770
-34
0
0
0
0
0
-34
0
0
-34
0
6 737
888
0
7 753
0
67 614
850 325
 
VERSO
134 714
172
38 610
95 932
139
132
7
0
0
0
0
0
0
35 458
51
35 407
0
41 004
0
41 004
-272
220
0
0
0
0
0
0
1 623
1 003
620
181
0
0
0
1 582
0
0
214 701
137
137
0
0
0
0
0
0
0
0
190 275
184 964
5 311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
29
0
0
4 663
0
195 104
14 089
14 089
0
0
1 271
0
1 271
0
-363
0
0
0
0
0
-363
0
0
-363
0
1 833
436
0
2 331
0
19 596
214 701
 
NORDEA*
176 828
7 250
34 000
135 578
3 208
3 208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 438 513
57 789
3 380 724
-33 145
2 902
1 504
1 504
0
10 476
0
0
640
640
0
0
0
0
0
6 052
0
0
3 637 222
3 208
3 208
0
0
0
0
0
0
0
0
1 653 638
1 653 638
0
0
0
0
893
0
0
0
0
893
0
4 219
4 209
10
0
12 652
0
1 674 610
1 945 774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 837
0
1 962 611
3 637 222
 
CITADELE
94 257
1 791
1 761
90 705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93 151
0
93 151
-2 669
185
0
0
0
0
0
0
157
157
0
3
0
0
0
726
0
0
188 294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188 457
188 457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 249
0
189 706
403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 885
0
0
2 070
0
-1 412
188 294
 
SCANIA
614
0
0
614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 967
0
38 967
-46
60
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
39 586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 637
32 637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
753
0
33 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 537
0
0
659
0
6 196
39 586
 
SEB
1 203 535
38 925
249 955
914 655
25 765
25 706
58
0
0
23 278
0
23 278
0
2 478
2 478
0
0
4 088 957
1 480
4 087 477
-22 114
3 774
0
0
0
5 494
0
0
9 731
9 731
0
3 610
0
0
0
23 714
0
0
5 386 563
26 005
26 005
0
0
0
0
0
0
0
0
4 550 746
4 550 746
0
0
0
0
75
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
45 044
0
4 621 871
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
515
107
0
0
0
0
0
107
0
0
107
0
562 756
19 078
0
53 629
0
764 692
5 386 563
 
SWED
2 419 161
76 528
2 286 284
56 349
376 807
24 083
2 622
350 102
0
62
62
0
0
0
0
0
0
6 779 250
0
6 779 250
-64 180
9 645
0
0
0
121 222
0
0
16 602
16 602
0
161
7
7
0
28 818
0
0
9 742 091
19 074
19 069
5
0
0
0
0
0
0
0
8 107 148
8 050 944
1 372
54 831
4 097
0
670
0
0
0
0
670
0
38
38
0
0
23 678
0
8 154 705
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 256 907
42 125
0
172 373
0
1 587 387
9 742 091
 
ÄRIP
134 347
1 299
49 856
83 192
0
0
0
0
0
37
37
0
0
0
0
0
0
59 955
0
59 955
0
101
0
0
0
3 707
0
0
1 880
1 880
0
0
0
0
0
998
0
0
200 924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172 118
172 118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 542
0
176 660
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 911
768
0
906
0
24 264
200 924
 
OP
71 968
0
215
71 752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
306 067
0
306 067
0
233
0
0
0
0
0
0
5
5
0
3 229
0
0
0
113
0
0
381 382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384 230
384 230
0
0
0
0
121
0
0
0
0
0
121
1
1
0
0
1 297
0
385 648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 211
0
0
-55
0
-4 266
381 382
 
FOLKE
495
0
0
495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
0
188
-646
205
0
0
0
0
0
0
75
75
0
112
0
0
0
14
0
0
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 157
0
1 157
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-805
0
0
-352
0
-273
884
 
INBANK
18 307
4
14 894
3 409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 714
0
61 714
-1 434
512
0
0
0
1 932
0
0
81
81
0
196
0
0
0
146
0
0
82 376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 157
63 684
6 473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 275
0
71 432
689
689
0
6 386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 177
1 412
0
1 280
0
10 944
82 376

Krediidiasutuste lühendite selgitused