Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
 1. Raha ja nõuded keskpankadele
1.1 Sularaha
1.2 Nõuded keskpankadele
1.3 Muud nõudmiseni hoiused
 2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1 Tuletisinstrumendid
2.2 Omakapitaliinstrumendid
2.3 Võlaväärtpaberid
2.4 Laenud ja ettemaksed
 3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
3.1 Omakapitaliinstrumendid
3.2 Võlaväärtpaberid
3.3 Laenud ja ettemaksed
 4. Müügivalmis finantsvarad
4.1 Omakapitaliinstrumendid
4.2 Võlaväärtpaberid
4.3 Laenud ja ettemaksed
 5. Laenud ja nõuded
5.1 Võlaväärtpaberid
5.2 Laenud ja ettemaksed
5.2 A sh allahindlus (-)
5.2 B sh intress
6. Lõpptähtajani hoitavad investeeringud
6.1 Võlaväärtpaberid
6.2 Laenud ja ettemaksed
 7. Investeeringud sidus- ja tütarettevõtjatesse
 8. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
 9. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
10. Materiaalsed varad
10.1 Materiaalsed põhivarad
10.2 Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
12. Tulumaksu varad
12.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2 Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
14.A sh võlaväärtpaberid ja omakapitaliinstrumendid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1 Tuletisinstrumendid
1.2 Lühikesed positsioonid
1.3 Hoiused
1.4 Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5 Muud finantskohustused
 2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1 Hoiused
2.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3 Muud finantskohustused
 3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1 Hoiused
3.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3 Muud fianantskohustused
 4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
 5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 6. Eraldised
6.1 Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2 Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3 Restruktureerimine
6.4 Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5 Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6 Muud eraldised
 7. Tulumaksu kohustused
7.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2 Edasilükkunud tulumaksu kohustused
 8. Nõudmisel tagasimakstav aktsiakapital
 9. Muud kohustused
 10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
 11. KOHUSTUSED KOKKU
 1. Aktsiakapital*
1.1 Sissemakstud aktsiakapital
1.2 Sissemaksmata aktsiakapital
 2. Ülekurss
 3. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
3.1 Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2 Muud emiteeritud kapitaliinstrumendid
 4. Muu omakapital
 5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1 Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1 Materiaalne vara
5.1.2 Immateriaalne vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid/kahjumid (-), mis tulenevad kindlaksmäär. hüvit. pensioniskeemidest
5.1.4 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2 Kirjed, mida võib ümber liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1 Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2 Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.3 Müügivalmis finantsvarad
5.1.4 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
 6. Jaotamata kasum
 7. Muud reservid
 8. Omaaktsiad (-)
 9. Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)
 10. Vahedividendid (-)
 11. OMAKAPITAL KOKKU
 12. KOHUSTUSED KOKKU JA OMAKAPITAL KOKKU
 
BIG
34 659
0
20 551
14 108
14 891
0
0
14 891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
333 424
0
333 424
-47 248
16 825
0
0
0
579
0
0
2 014
1 702
312
4 037
425
414
11
2 290
0
0
392 319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287 437
287 437
0
0
0
0
133
0
0
0
0
0
133
1 237
1 237
0
0
6 303
0
295 110
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
434
251
251
0
0
0
184
184
0
0
0
76 525
800
0
11 450
0
97 209
392 319
 
DANSKE
288 518
16 186
10 792
261 540
5 572
5 572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 388 621
35 380
1 353 242
-14 172
1 257
0
0
0
0
0
0
4 724
4 724
0
0
0
0
0
11 260
0
0
1 698 696
2 477
2 477
0
0
0
0
0
0
0
0
694 279
694 279
0
0
0
0
2 036
1 970
0
0
0
0
66
0
0
0
0
21 949
0
720 741
844 925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 818
0
0
16 212
0
977 955
1 698 696
 
DNB
218 475
405
203 120
14 950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542 220
0
542 220
-3 233
857
0
0
0
17
0
0
123
123
0
1 752
0
0
0
68 380
499
0
831 467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
715 910
715 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 682
0
722 592
9 376
9 376
0
92 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 166
0
0
5 827
0
108 874
831 467
 
EKRE
105 038
22 337
43 919
38 782
0
0
0
0
0
11 421
0
11 421
0
13
13
0
0
168 029
0
168 029
-752
622
503
503
0
2 883
0
0
817
605
213
467
1
0
1
908
0
0
290 081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 598
258 598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 817
0
260 415
25 001
25 001
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1 970
0
2 513
0
29 666
290 081
 
HANDELSB
25 209
0
534
24 675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134 531
53 922
80 609
-2 208
135
0
0
0
0
0
0
28
28
0
0
0
0
0
225
0
0
159 993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161 154
161 154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
0
161 369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 376
0
-1 376
159 993
 
LHV
300 371
0
265 127
35 244
299
0
299
0
0
63 817
0
63 817
0
579
0
579
0
524 785
0
524 785
-2 917
1 797
0
0
0
375
0
0
1 024
1 024
0
717
0
0
0
3 253
0
0
895 220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
805 559
805 559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 666
0
820 225
56 500
56 500
0
0
0
0
0
952
-40
0
0
0
0
0
-40
0
0
-40
0
6 737
888
0
9 958
0
74 995
895 220
 
VERSO
110 629
147
62 668
47 815
397
390
7
0
0
0
0
0
0
41 892
51
41 841
0
44 222
0
44 222
-243
234
0
0
0
0
0
0
1 462
947
515
193
0
0
0
1 325
0
0
200 120
399
399
0
0
0
0
0
0
0
0
167 069
162 069
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
0
0
13 861
0
181 405
14 089
14 089
0
0
1 238
0
1 238
0
-231
0
0
0
0
0
-231
0
0
-231
0
1 833
436
0
1 351
0
18 715
200 120
 
NORDEA*
125 147
8 063
36 000
81 085
2 942
2 942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 484 266
56 577
3 427 689
-32 332
3 799
1 513
1 513
0
10 413
0
0
570
570
0
0
0
0
0
2 703
0
0
3 627 554
2 942
2 942
0
0
0
0
0
0
0
0
1 842 952
1 842 952
0
0
0
0
893
0
0
0
0
893
0
6 113
6 102
11
0
16 908
0
1 869 809
1 733 337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 407
0
1 757 744
3 627 554
 
CITADELE
130 115
2 276
25 418
102 422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96 715
0
96 715
-2 878
203
0
0
0
0
0
0
407
407
0
8
0
0
0
464
0
0
227 709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226 913
226 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
992
0
227 905
1 083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 885
0
0
2 606
0
-196
227 709
 
SCANIA
941
0
0
941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 729
0
40 729
-55
70
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
41 673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 087
35 087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
35 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 537
0
0
976
0
6 513
41 673
 
SEB
1 255 236
41 682
250 860
962 694
23 374
23 348
26
0
0
86 693
0
86 693
0
2 431
2 431
0
0
4 172 402
1 482
4 170 920
-21 312
4 316
0
0
0
5 494
0
0
8 754
8 754
0
2 953
0
0
0
24 321
0
0
5 581 659
23 564
23 564
0
0
0
0
0
0
0
0
4 720 492
4 720 492
0
0
0
0
75
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
55 621
0
4 799 752
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
630
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
562 756
19 078
0
70 834
0
781 907
5 581 659
 
SWED
2 353 710
85 479
2 209 047
59 183
350 695
21 697
2 317
326 681
0
62
62
0
0
0
0
0
0
6 836 268
0
6 836 268
-64 484
9 774
0
0
0
121 222
0
0
16 164
16 164
0
128
7
7
0
38 039
0
0
9 716 295
24 566
24 566
0
0
0
0
0
0
0
0
8 037 734
7 971 912
1 243
64 579
3 519
0
961
0
0
0
0
961
0
102
102
0
0
22 166
0
8 089 048
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 256 907
42 125
0
212 234
0
1 627 248
9 716 295
 
ÄRIP
145 717
1 248
47 925
96 544
0
0
0
0
0
37
37
0
0
0
0
0
0
62 909
0
62 909
-3
134
0
0
0
3 451
0
0
3 567
3 567
0
0
0
0
0
991
0
0
216 672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183 333
183 333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 709
0
192 042
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 911
768
0
1 273
0
24 630
216 672
 
OP
210 945
0
1 793
209 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332 392
0
332 392
0
199
0
0
0
0
0
0
4
4
0
3 232
0
0
0
28
0
0
546 601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
549 866
549 866
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
139
2
2
0
0
383
0
550 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 211
0
0
421
0
-3 789
546 601
 
FOLKE
422
0
0
422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
91
-621
197
0
0
0
0
0
0
69
69
0
103
0
0
0
11
0
0
696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 037
0
1 037
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-805
0
0
-421
0
-341
696
 
INBANK
15 647
4
14 680
963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 411
1 411
0
0
65 939
0
65 939
-1 325
664
0
0
0
1 033
0
0
121
121
0
191
59
0
59
184
0
0
84 585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71 062
64 587
6 475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
0
72 562
689
689
0
6 361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 050
1 420
0
2 503
0
12 023
84 585

Krediidiasutuste lühendite selgitused