Fondivalitsejate kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Teenustasutulu
Teenustasu kulu
Finantstulud ja –kulud
Intressitulud
Intressikulud
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
Kasum (-kahjum) finantsinvesteeringute realiseerimisest
Muud finantstulud ja -kulud
Tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Mitmesugused tegevuskulud
Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud äritulud
Muud ärikulud
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
 
31.12.2017
54 628
-20 919
1 729
184
-256
1 221
518
62
-12 938
-4 467
-1 577
-9
-6 884
0
-636
26
-42
21 849
-2 344
19 505