Fondivalitsejate kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Teenustasutulu
Teenustasu kulu
Finantstulud ja –kulud
Intressitulud
Intressikulud
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
Kasum (-kahjum) finantsinvesteeringute realiseerimisest
Muud finantstulud ja -kulud
Tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Mitmesugused tegevuskulud
Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud äritulud
Muud ärikulud
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
 
30.09.2017
40 116
-16 330
823
141
-186
355
509
3
-9 452
-3 187
-1 151
-7
-5 107
0
-482
23
-8
14 689
-2 344
12 345