Jane Siig

Business name Jane Siig
Registry code 44503146014
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jane Siig
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance
Land vehicles insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance
Fire and natural forces insurance
Other property damage insurance