Finantsinspektsiooni strateegia 2016–2018

Strateegilised valikud

Kapitalijärelevalves keskendume lõimumisele Euroopa ühtse järelevalvemehhanismiga, rõhuasetusega koostööl Eesti Pangaga. Lisaks keskendume ühingujuhtimisele, rõhuasetusega juhtide sobivusel, sisekontrolli süsteemil, ärikestlikkusel ja edasiandmisel ning aruandluse õigsusel. 

Kaemus - Oleme mõjus asutus.

Teenusejärelevalves keskendume finantsteenuste ja -toodete elutsüklile, rõhuasetusega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, teenuste ja toodete väljatöötamise kontrollil ja avaldatava teabe õigsusel.

Kriisilahendamises keskendume lõimumisele Euroopa ühtse kriisilahenduskorra ja -nõukoguga, samuti kriisilahenduskavade koostamisele.

Kutsumus - Hoiame usaldust finantsturu vastu, tehes avalikes huvides finantsjärelevalvet ja lahendades finantskriise.

Elanike teadlikkuse edendamisel keskendume järelevalve ja kriisilahendamise funktsioonide toetamisele, andes tarbijatele aktuaalsete teemade kohta infot (parem arusaadavus finantsteenustest), näidates seeläbi kutselistele turuosalistele head tava finantsturul (teenuste vastutustundlikum pakkumine).

Panustame Eesti finantskriisi lahendamise institutsionaalse raamistiku analüüsimisse ja optimeerimisse, võimalike uute järelevalvevaldkondade analüüsimisse ning finantsinnovatsiooni seiramisse.

Väärtused - Kindlalt. Professionaalselt.

Põhimõtted ülesannete täitmisel

Rakendame reegleid riskipõhiselt, saavutades tulemuse ja vajaduse korral avalikustades oma tegevuse. Osaleme normide loomisel, lähtudes ühetaolisusest ja proportsionaalsusest, seistes ülesannete täitmiseks vajalike eesmärkide saavutamise eest ja toetades kaasamist.

Panustame rahvusvahelisse koostöösse aktiivselt ja oma väärtusi näitavalt, keskendudes Eesti jaoks olulistele teemadele. Edendame elanike teadlikkust, teavitades regulaarselt, sihipäraselt ja lihtsalt oma tegevusest ning finantsturust ja -teenustest.

Strateegia oodatavad tulemused

Kaemus: Oleme mõjus asutus

 • Turuosalistel süveneb või tekib arusaam, et meie tegevus lähtub seadusest, ülesannete täitmisel lähtume strateegias sätestatud põhimõtetest.
 • Koostööpartnerid võivad olla meile kindlad, tugineda meie tööle ja usaldada meie hinnanguid.

Kutsumus: Hoiame usaldust finantsturu vastu, tehes avalikes huvides finantsjärelevalvet ja lahendades finantskriise

 • Turule saavad norme täitvad ja oma rolli teadvustavad isikud; turuosalised on suunatud ja motiveeritud käituma õiguskuulekalt, neid juhivad sobivad inimesed, nende organisatsioonid suunavad riske võtma teadlikult ja sobival määral ning katma võetud riskid piisava kapitaliga, nad kohtlevad teenuse tarbijaid õiguspäraselt; turult lahkumise korral ei saa liigselt kahjustatud kreeditoride ja/või maksumaksjate õigused.
 • Õigusrikkujate ja ülemäära riskijatega tegeletakse seaduse raames selliselt, et neil puudub edaspidi motivatsioon rikkuda või riskida ja et neist lähtuv ei kanduks kogu turule; turu distsipliini tõstmiseks avalikustatakse nende rikkumised ja rikkumiste tagajärjed.

Strateegilised valikud

Strateegilisi valikuid täpsustatakse ja mõõdetakse igal aastal tööplaanis, võttes aluseks lühiajalisema riskihinnangu, teised kohustuslikud prioriteedid ning ressursivõimekuse.

Strateegiliste valikute üldised oodatavad tulemused

 1. Kapitalijärelevalves keskendume lõimumisele Euroopa ühtse järelevalvemehhanismiga, rõhuasetusega koostööl Eesti Pangaga.
   
 2. Kriisilahendamises keskendume lõimumisele Euroopa ühtse kriisilahenduskorra ja -nõukoguga.
  • Asutuse protsessid on olulises osas integreeritud Euroopa vastavate asutuste omadega, nende asutuste suunised on üle võetud.
  • Lähtudes ülesannete täitmise põhimõtetest osaletakse Euroopa vastavate asutuste töörühmades.
  • Eesti Pangaga on sõlmitud ülesannete jaotuse ja teabe vahetamise koostöökokkulepe ühiseks tõhusaks osalemiseks Euroopa ühtses järelevalvemehhanismis.
    
 3. Kapitalijärelevalves keskendume ühingujuhtimisele, rõhuasetusega juhtide sobivusel, sisekontrolli süsteemil, ärikestlikkusel ja edasiandmisel ning aruandluse õigsusel.
  • Juhtide sobivus: (1) ebasobivad juhid ja/või äri kontrollijad ei saa vastavale positsioonile või on sealt eemaldatud; (2) riskisemate subjektide sisemised protsessid juhtide sobivuse hindamise ja valimise kohta on analüüsitud, vajaduse korral antud subjektidele soovitused või pandud kohustused tegevuse õigusaktidega kooskõlla viimiseks või riskide vähendamiseks, vajaduse korral tehtud ettepanekud õigusraamistiku muutmiseks.
  • Sisekontrolli süsteemid: (1) uute õigusraamistike ja printsiipide rakendamiseks vajalikud muudatused on ühingujuhtimises tehtud ja jõustatud; (2) oluliste järelevalvesubjektide sisekontrolli süsteemid on üle vaadatud, hinnatud süsteemi toimimist, ressursi piisavust ja arvestamist ühingujuhtimises, vajaduse korral tehtud subjektidele soovitused või pandud kohustused viia tegevus õigusaktidega kooskõlla või vähendada riske, vajaduse korral tehtud ettepanekud õigusraamistiku muutmiseks.
  • Ärikestlikkus ja edasiandmine: oluliste järelevalvesubjektide kriitiliste süsteemide ja protsesside (nt IT, telekom ja elektrienergia) talitluspidevus ning edasiandmine on kaardistatud, riskid tuvastatud ja hinnatud, vajaduse korral tehtud subjektidele soovitused või pandud kohustused viia tegevus õigusaktidega kooskõlla või vähendada riske, vajaduse korral tehtud ettepanekud õigusraamistiku muutmiseks.
  • Aruandluse õigsus: oluliste turuosaliste ja/või turusegmentide välisaruandluse õigsus ja õigeaegsus on kontrollitud, vajaduse korral tehtud subjektidele soovitused või pandud kohustused viia tegevus õigusaktidega kooskõlla või vähendada riske, vajaduse korral tehtud ettepanekud õigusraamistiku muutmiseks.
    
 4. Teenusejärelevalves keskendume finantsteenuste ja -toodete elutsüklile, rõhuasetusega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, teenuste ja toodete väljatöötamise kontrollil ja avaldatava teabe õigsusel.
  • Rahapesu tõkestamine: mitteresidentidest klientide suurema arvuga või muu rahapesu tõkestamise poolest potentsiaalselt riskiste turuosaliste rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud protsessid ja süsteemid on kaardistatud, riskid tuvastatud ja hinnatud, vajaduse korral tehtud subjektidele soovitused või pandud kohustused viia tegevus õigusaktidega kooskõlla või vähendada riske, vajaduse korral tehtud ettepanekud õigusraamistiku muutmiseks.
  • Toote loomine: suurema potentsiaalse klientuuriga, kliendile potentsiaalselt suuremat riski asetava või kahju tekitava teenuse või toote väljatöötamise protsess on selgitatud, riskid ja minetused kaardistatud, vajaduse korral tehtud subjektidele soovitused või pandud kohustused viia tegevus õigusaktidega kooskõlla või vähendada riske, tehtud ettepanekud õigusraamistiku muutmiseks.
  • Avaldatava teabe õigsus: raamatupidamise õigsuse poolest riskisemate börsiaktsiaseltside avaldatud finantsteave on analüüsitud ja kontrollitud, vajaduse korral tehtud subjektidele soovitused või pandud kohustused viia tegevus õigusaktidega kooskõlla või vähendada riske.
    
 5. Kriisilahendamises keskendume kriisilahenduskavade koostamisele.
  • Süsteemselt olulistel pankadel on kriisilahenduskavad, muudel pankadel hakkavad kriisilahenduskavad valmima või on valmis.
    
 6. Elanike teadlikkuse edendamisel keskendume järelevalve ja kriisilahendamise funktsioonide toetamisele, andes tarbijatele aktuaalsete teemade kohta infot (parem arusaadavus finantsteenustest), näidates seeläbi kutselistele turuosalistele head tava finantsturul (teenuste vastutustundlikum pakkumine).
  • Potentsiaalsed avalikustamisele kuuluvad huvipakkuvad analüüsitooted on välja sõelutud. Rakendatud on avalike infopäevade ja pressikonverentside korraldamise, pressiteadete tegemise, artiklite koostamise süsteem, olemas on ajakohane ja informatiivne veebileht. Osaleme, eelkõige intellektuaalse panusega, olulistes tarbijaharidusega seotud finantsteenuste valdkonna era- ja avalikes projektides.
    
 7. Panustame Eesti finantskriisi lahendamise institutsionaalse raamistiku analüüsimisse ja optimeerimisse, võimalike uute järelevalvevaldkondade analüüsimisse ning finantsinnovatsiooni seiramisse.
  • Arvestades partnerite tööd ja soove on eelkõige analüüsitud hoiuste tagamise ja kriisilahendamise osafondi finantseerimine ning selle haldamise ja kasutamisega seonduv institutsionaalne struktuur, samuti on analüüsitud üksikute valdkondade (nt audiitorite järelevalve) inspektsiooni järelevalve alla toomise võimalused ja riskid.