Investeerimisühingute järelevalveline avalikustamine

Investeerimisühingute järelevalvet ja investeerimisühingute turgu iseloomustav teave avalikustatakse kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/389, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 kohaldamiseks seoses pädevate asutuste avalikustatava teabe vormingu, struktuuri, sisu ja iga-aastase avalikustamise kuupäevaga:

 • Õigus- ja haldusnormid ning üldised suunised
  • Direktiivi (EL) 2019/2034 ülevõtmine
  • Mudeli heakskiitmine
  • Investeerimisühingute suhtes kohaldatavad avalikustamise erinõuded
  • Regulatiivne aruandlus
 • Valikuvõimalused ja kaalutlusõigused
  • Direktiivis (EL) 2019/2034 ja määruses (EL) 2019/2033 sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigusedDirektiivis (EL) 2019/2034 ja määruses (EL) 2019/2033 sätestatud üleminekusätteid kasutavate investeerimisühingute arv
  • Töötasu muutuvad elemendid (direktiivi (EL) 2019/2034 artikkel 32)
 • Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise üldkriteeriumid ja meetodid
 • Statistilised koondandmed
  • Individuaalsed andmed pädevate asutuste kaupa
  • Andmed tururiski kohta
  • Andmed järelevalvemeetmete ja halduskaristuste kohta
  • Andmed erandite kohta