Juhtimiskohustusi täitvate isikute ja nendega lähedalt seotud isikute tehingutest teavitamine

Turukuritarvituse määruse artikli 19 kohaselt on juhtimiskohustusi täitvad isikud ja nendega lähedalt seotud isikud kohustatud teatama emitendile ja Finantsinspektsioonile tehingutest, mis nad on oma arvel teinud emitendi aktsiate või võlainstrumentidega või nendega seotud tuletis- või muude finantsinstrumentidega. Teade tuleb esitada kohe, kuid mitte hiljem kui kolmandal tööpäeval pärast tehingu tegemise päeva.

Teavituskohustus tekib alates tehingust, mille kogusumma on kalendriaastal üle 5000 euro. Selle arvutamiseks liidetakse kokku kõik asjaomased tehingud ilma tasaarvelduseta (netting).

Tehinguteavitused tuleb esitada elektrooniliselt läbi tehingute registri. Kui tehingust teavitaja ei ole varasemalt tehingute registrit kasutanud tuleks ligipääsuõiguste saamiseks saata digitaalallkirjastatud avaldus Finantsinspektsiooni aadressile [email protected].

Avalduses peab olema välja toodud ligipääsuõigusi taotleva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ametipositsioon. Juhul kui soovitakse volitada kedagi enda eest tehinguteavitusi edastama tuleks volituse andjal esitada Finantsinspektsioonile sellekohane volikiri ja avaldus volitatud isikule ligipääsuõiguste saamiseks.

Kui tehinguteavitust ei ole võimalik esitada läbi tehingute registri, palume esitada tehinguteavitus digitaalallkirjastatult vastaval tehingute teavitamise vormil ja saata aadressile [email protected]