Olulise osa muutus emitendis

Väärtpaberituru seaduse § 185 kohaselt on igal aktsionäril ja väärtpaberituru seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud muul isikul häälte arvust teavitamise kohustus. Kui isikule vastavalt väärtpaberituru seaduse §-des 9 ja 10 sätestatule kuuluvate häälte arv aktsiaemitendis moodustab 5, 10, 15, 20, 25 või 50 protsenti või 1/3 või 2/3 kõigist nimetatud emitendi emiteeritud aktsiatega esindatud häältest (edaspidi teavitamiskünnis) või ületab mis tahes teavitamiskünnist kas suurenedes või vähenedes, teatab isik talle kuuluvate häälte arvu aktsiaemitendile ja inspektsioonile.

Häälte arvust teavitamiseks palume täita ESMA ,olulisest osalusest teavitamise standardvormi.