Konsultatsiooni algatamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 13. märtsil 2018 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/389, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kliendi tugevat autentimist ning ühiseid ja turvalisi teabevahetuse avatud standardeid. Määrus jõustus 14. märtsil 2018 ja seda kohaldatakse alates 14. septembrist 2019 välja arvatud määruse artikli 30 lõikeid 3 ja 5, mida kohaldatakse alates 14. märtsist 2019.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 13. juunil 2018 konsultatsiooni suuniste kohta, et selgitada mitmeid probleeme, mis turuosaliste ja pädevate asutuste poolt on välja toodud seoses delegeeritud määruse (EL) 2018/389 artiklis 33 lõikes 6 toodud tingimustega, mille täitmisel vabastavad pädevad asutused spetsiaalse liidese kasuks otsustanud kontot haldavad makseteenuse pakkujad kohustusest luua delegeeritud määruse artikli 33 lõikes 4 kirjeldatud eriolukorra mehhanism.

Suuniste eesmärk on abistada turuosalisi ja pädevaid asutusi, et tagada regulatiivsete tehniliste standardite sujuv, läbipaistev ja ühesugune rakendamine.

Lisaks on EBA avaldanud arvamuse regulatiivsete tehniliste standardite rakendamise osas, mida EBA soovitab lugeda koos algatatud suuniste eelnõuga.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada kuni 13. augustini 2018.

Selgitus