Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Sorteeri kahanevas järjekorras Kehtetu alates Kellele
Ettevalmistavad suunised kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate toodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine
Kindlustusandjad
Soovitused kindlustussektorile seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Keskdepositoorium, Väärtpaberituru kutselised osalised, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks Kindlustusvahendajad
Vastus järelepärimistele väärtpaberituru seaduse rakendamise kohta
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Finantsinspektsiooni soovitused mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad RTRTS-ga võrdväärsed nõuded” tõlgendamiseks ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamiseks
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Nõuded vastutava aktuaari aruandele Kindlustusandjad
Märgukiri seoses võlaõigusseaduse § 459 nõuetega
Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine“ rakendamisest
Kindlustusandjad
Seoses kogumispensionide seaduse § 14 lg-s 51 sätestatuga
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Märgukiri seoses kindlustushüvitisest keeldumisega
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses reisikindlustuse pakkumisega reisikorraldajate või -vahendajate veebilehtedel
Kindlustusandjad
Investeerimisest indeksiaktsiatesse ja -fondidesse, sellise investeeringu sobivuse ja seotud riskide hindamisest
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Nõuded kliendikaebuste menetlemisele Krediidiasutused, Investeerimis- ja pensionifondid, Kindlustusandjad, Makseasutused, E-raha asutused
Märgukiri seoses kindlustustegevuse seaduse § 129 ja 140 nõuetega ning reklaamiseaduse § 29 nõuetega
Kindlustusvahendajad
Märgukiri vahendustasu kokkulepetest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Kindlustusvahendajate poolt kindlustusvahendustegevuse edasiandmisest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Käibemaksust kui kindlustushüvitise osast kahjude hüvitamisel
Kindlustusandjad
Hinnaalandamise kokkulepetest kindlustusmaakleri ja kindlustusandja vahel
Kindlustusvahendajad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Märgukiri nn hulgimaaklerteenusest
Kindlustusvahendajad
Suunised kindlustusandjatele sisemudelite eeltaotlusmenetluse kohta
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjatele ettevaatava omariskide hindamise kohta (ORSA põhimõtete alusel)
Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemide suunised kindlustusandjatele
Kindlustusandjad
Märgukiri kindlustusteenuste reklaamimise kohta
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses sotsiaalmeedia keskkonnas avalikustatud finantsteenuste reklaamidega
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Suunised kolmandate riikide kindlustusandjate filiaalide järelevalve kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemi suunised Kindlustusandjad
Suunised finantsseisundi taastamise perioodi pikendamiseks erakordselt ebasoodsates olukordades
Kindlustusandjad
Kolleegiumide süstemaatilise teabevahetuse suunised
Kindlustusandjad
Oma riskide ja maksevõime hindamise suunised
Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Aruandluse ja avalikustamise suunised
Kindlustusandjad
Muude varade ja kohustuste kui tehniliste eraldiste kajastamise ja hindamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvearuannetes käsitletavate turuosade määramise meetodite suunised
Kindlustusandjad
Suunised finantsstabiilsuse tagamise aruandluseks
Kindlustusandjad
Pikaajaliste tagatismeetmete rakendamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised direktiivi Solventsus II kohaste riiklike järelevalveasutuste kasutatava metoodika kohta samaväärsuse hindamisel
Kindlustusandjad
Konsolideerimisgrupi solventsuse suunised
Kindlustusandjad
Kolleegiumide toimimise suunised
Kindlustusandjad
Kindlustus- ja edasikindlustusandjapõhiste parameetrite suunised
Kindlustusandjad
Suunised tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kohta
Kindlustusandjad
Kahjukindlustusriski alammooduli väljamineva edasikindlustuse kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Alusriski suunised
Kindlustusandjad
Standardvalemis tururiski ja vastaspoole riski positsiooni käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Elukindlustusriski mooduli kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvemenetluse suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste hindamise suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisevõime suunised
Kindlustusandjad
Sisemudelite kasutamise suunised
Kindlustusandjad
Lepingute piire käsitlevad suunised
Kindlustusandjad
Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi suunised
Kindlustusandjad
Sidusettevõtjate (sh osaluste) käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Eraldatud vahendite kogumite suunised
Kindlustusandjad
Omavahendite klassifikatsiooni suunised
Kindlustusandjad
Lisaomavahendite suunised
Kindlustusandjad
Seoses Solventsus II regulatsiooniga vastu võetud rakendusmäärused
Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend EIOPA juhtimissüsteemi suuniste rakendamiseks
Kindlustusandjad
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks
Kindlustusvahendajad
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele
Kindlustusandjad
Aruandevormide muutmine ja parandamine (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450)
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjate üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ning kindlustusandjate suhtes kohustuslikku auditit tegeva(te) vannutatud audiitori(te) ja audiitorühingu(te) vahelise tõhusa dialoogi hõlbustamise kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Solventsus II XBRL taksonoomia eelnõu versioon 2.2.0
Kindlustusandjad
Euroopa Järelevalveasutuste ühised suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskipõhise järelevalve läbiviimise etappide kohta (EBA suunised riskipõhise järelevalve kohta)
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks (JC/G L/2016/01)
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste muutmine
Kindlustusandjad
Tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Kindlustusandjad
Ristmüügi suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Finantsinspektsiooni ja Tarbijakaitseameti soovituslik juhend „Nõuded finantsteenuse reklaamile“
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Märgukiri kombineeritud jae- ja kindlustuspõhise investeerimistoote põhiteabedokumendi keelenõude kohta
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Nõuded finantsjärelevalve subjekti talitluspidevuse protsessi korraldamiseks Fondivalitsejad, Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Rakenduslike tehniliste standardite muutmine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele
Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite muutmiseks aruandluse ja avalikustamise kohta
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae-ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kohaldamisalast seoses hoidmistunnistustega
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine
Kindlustusandjad
Kindlustustoodete turustamise direktiivi kohased suunised kindlustuspõhiste investeerimistoodete kohta, mille struktuur raskendab kliendil kaasnevate riskide mõistmist
Kindlustus, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Sobivusmenetluse läbiviimise juhend Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 muutmiseks (PRIIP) Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Subjekti sise-eeskirjadest PRIIPi määrusest ja PRIIPi delegeeritud määrusest tulenevate nõuetega seonduvalt
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Nõuded kindlustuse turustamisele
Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise osas
Kindlustusandjad
Suunised MiFID II direktiivi I lisa C jao punkti 6 ja C jao punkti 7 kohaldamine Investeerimine
Nõuded operatsiooniriski juhtimise korraldamiseks
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) (uus redaktsioon) Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad