Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmaking)

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 04.mail 2020 rakenduslike tehniliste standardite eelnõu uuendatud versiooni sisemeetodite võrdlusportfellide harjutuse läbiviimiseks 2021. aastal.

Eelnõu sisaldab muudatusi ja täpsustusi, mida EBA tutvustas avaliku konsultatsiooni raames 2019. aasta detsembris (Finantsinspektsiooni 07.01.2020 kiri nr 4.11-3.1/82). Sisse on viidud väikesed muudatused nii tururiski kui ka krediidiriski sisemeetodite osas.

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.40 MB)