Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmaking)

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 03. juunil 2021 rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõu uuendatud versiooni1 sisemeetodite võrdlusportfellide harjutuse läbiviimiseks 2022. aastal.

Eelnõu sisaldab muudatusi ja täpsustusi, mida EBA tutvustas avaliku konsultatsiooni raames 2020. aasta detsembris (Finantsinspektsiooni 22.12.2020 nr 4.11-3.1/69842). Muudatusi on tehtud nii tururiski kui ka krediidiriski sisemeetodite osas.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-updates-technical-standards-view-its-2022-benchmarking-internal-approaches

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-01/Kiri%2022.12.2020%20nr%204.11-3.1%206984.pdf

Selgitus