Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/352 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 7. märtsil 2022 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/352, millega
muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/815 seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu jaoks
regulatiivsetes tehnilistes standardites sätestatud taksonoomia ajakohastamisega 2021. aastal.1

Määrus jõustub 27. märtsil 2022 ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022 majandusaasta aruannete suhtes,
mis sisaldavad 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algavate majandusaastate finantsaruandeid.

Määruse artiklis 2 toodud üleminekusätet, mille alusel võib määrust kohaldada majandusaasta aruannete
suhtes, mis sisaldavad enne 1. jaanuari 2022 algavate majandusaastate finantsaruandeid, kohaldatakse määruse
jõustumisest 27. märtsist 2022.

Määruse muudatustest on varasemalt informeeritud Finantsinspektsiooni 15.12.2021 kirjaga nr 4.11-3.8/7451.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0352&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)