Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/815 sätestatud regulatiivsete standardite muutmine (ESEF määrus)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 30. detsembril 2022 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2553, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2019/815 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu taksonoomia ajakohastamisega 20221 (edaspidi määrus).

Määruse eesmärk on määruse (EL) 2019/815 tehniline ajakohastamine, et kajastada IFRS-i taksonoomia uuendusi ja anda täiendavaid juhiseid IFRS-i finantsaruannete märgistamise kohta.

Määrus jõustub 19. jaanuaril 2023 ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2023 majandusaasta aruannete suhtes, mis sisaldavad 1. jaanuaril 2023 või pärast seda algavate majandusaastate finantsaruandeid. Seega emitendid, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, peavad antud määrust kohaldama 2023. aasta majandusaasta aruannetele. Emitendid, kelle majandusaasta erineb kalendriaastast, peavad antud määrust kohaldama aruannetele majandusaastate kohta, mis algavad pärast 1. jaanuari 2023.

Alates 19. jaanuarist 2023 võib määrust kohaldada ka aruannetele majandusaastate kohta, mis algasid 1.jaanuaril 2022 või pärast seda.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt avalikustatud 2022 ühtse elektroonilise aruandlusvormingu (ESEF) XBRL taksonoomia failid ja ESEF tehnilise valideerimise reeglite kogumik on kättesaadavad ESMA veebilehelt.2

Aruannete ESEF-is koostamisega seotud küsimuste korral palume saata e-kiri aadressile [email protected].

Tuletame meelde, et ootame Teie ESEF kontaktisiku andmeid (nimi, telefon ja e-post), mille palume samuti saata
e-posti aadressile [email protected]. Täname kõiki, kes on seda juba teinud.

Selgitus

märgukiri.pdf (pdf, 0.30 MB)