Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Sorteeri kahanevas järjekorras Kehtetu alates Kellele
Ettevalmistavad suunised kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate toodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Kindlustusandjad
Teadmiste ja pädevuste hindamise suunised
Investeerimine, Investeerimisühingud
Keerukate võlainstrumentide ja investeerimishoiuste suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine
Suunised, mis käsitlevad kriisilahenduskõlblikkust pärssivate takistuste vähendamise või kõrvaldamise meetmete ja direktiivi 2014/59/EL alusel iga meetme kohaldamise tingimuste kirjeldust
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike 4 punkti d alapunkti iii kohaste toetusmeetmete rakendamiseni
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi põhimõistete suunised
Investeerimine, Fondivalitsejad
Väärtpaberituru seaduse prospekte puudutavatest nõuetest
Väärtpaberituru kutselised osalised
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine
Kindlustusandjad
Soovitused kindlustussektorile seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Käitumisreeglid väärtpaberite avaliku pakkumise läbiviimisel ja jaotamisel Investeerimine
Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Keskdepositoorium, Väärtpaberituru kutselised osalised, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002 Investeerimis- ja pensionifondid
Nõuded sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi korraldamisele Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks Kindlustusvahendajad
Investeerimisteenused VPTS uues redaktsioonis
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Reguleeritud turule kauplemiseks lubatud aktsiate miinimumarvu määramine ja täiendavate aktsiate kindlaks määramine, millel loetakse olevat likviidne turg
Väärtpaberituru kutselised osalised
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuandes VPTS § 18411 lg-s 9 ja 10 sätestatud nõuete täitmiseks
Väärtpaberituru kutselised osalised
Kinnisvarafondi fondivalitseja investeerimisfondide seaduse tähenduses
Fondivalitsejad
Vastus järelepärimistele väärtpaberituru seaduse rakendamise kohta
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Börsiemitentide tegevuse õiguslik raamistik
Väärtpaberituru kutselised osalised
Investeerimisühingu poolt vähimate säilitatavate andmete nimekiri Investeerimisühingud
Nõuded eluasemelaenu kohta avaldatavale lepingueelsele teabele Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitused mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad RTRTS-ga võrdväärsed nõuded” tõlgendamiseks ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamiseks
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Turukuritarvituse kahtlusest teatamine Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised
Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuannetest
Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded vastutava aktuaari aruandele Kindlustusandjad
Märgukiri seoses võlaõigusseaduse § 459 nõuetega
Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine“ rakendamisest
Kindlustusandjad
Seoses kogumispensionide seaduse § 14 lg-s 51 sätestatuga
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Audiitori aruanne investeerimisühingu kliendi vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete toimimise kohta Investeerimisühingud
Mõningad üldiselt tunnustatud kutseoskuste nõuded investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri seoses kindlustushüvitisest keeldumisega
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses reisikindlustuse pakkumisega reisikorraldajate või -vahendajate veebilehtedel
Kindlustusandjad
Kontsentratsiooniriski käsitlemine Pillar 2 raames Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Investeerimisest indeksiaktsiatesse ja -fondidesse, sellise investeeringu sobivuse ja seotud riskide hindamisest
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Nõuded elektroonilisele kauplemissüsteemile reguleeritud turul ja mitmepoolses kauplemissüsteemis
Investeerimine, Investeerimisühingud
Juhend väärtpaberituru seaduse §-s 188-13 sätestatud tehingutest teavitamise kohustuse täitmiseks Investeerimine
Nõuded kliendikaebuste menetlemisele Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Märgukiri seoses kindlustustegevuse seaduse § 129 ja 140 nõuetega ning reklaamiseaduse § 29 nõuetega
Kindlustusvahendajad
Teatud liiki struktureeritud eurofondide riskide mõõtmise ja üldriski arvutamise suunised
Investeerimine, Fondivalitsejad
Kohustusliku kogumispensioni turustamisel kontohaldurile teadaoleva teabe kasutamisest
Krediidiasutused, Investeerimis- ja pensionifondid
Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused
Investeerimisühingud
Finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) sobivusnõuete teatud aspektide suunised
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Märgukiri vahendustasu kokkulepetest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Kindlustusvahendajate poolt kindlustusvahendustegevuse edasiandmisest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Käibemaksust kui kindlustushüvitise osast kahjude hüvitamisel
Kindlustusandjad
Suunised finantsinstrumentide turgude direktiivis MiFID sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni käsitlevate nõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Turutegemise ja esmasturuga seotud toimingute suhtes kohaldatavad erandid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Hinnaalandamise kokkulepetest kindlustusmaakleri ja kindlustusandja vahel
Kindlustusvahendajad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Märgukiri nn hulgimaaklerteenusest
Kindlustusvahendajad
Kauplemisteenuse osutamine tuletisväärtpaberitega kui investeerimisteenuse tegevusluba nõudev tegevus
Investeerimine
Tasustamispoliitika ja -tavad (finantsinstrumentide turgude direktiiv)
Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised kindlustusandjatele sisemudelite eeltaotlusmenetluse kohta
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjatele ettevaatava omariskide hindamise kohta (ORSA põhimõtete alusel)
Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemide suunised kindlustusandjatele
Kindlustusandjad
Nõuded likviidsusriski juhtimisele Krediidiasutused
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingutega kaasnevatest kohustustest
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Vastastikuse mõistmise memorandumi näidise suunised, milles käsitletakse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiviga hõlmatud üksuste järelevalvega seotud konsultatsioone, koostööd ja teabevahetust
Investeerimine, Fondivalitsejad
Väärtpaberituru seaduses sätestatud siseteabe avalikustamisest
Investeerimine
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Märgukiri kindlustusteenuste reklaamimise kohta
Kindlustusandjad
Börsil kaubeldavate fondide ja muude eurofondide emissioone käsitlevad suunised
Investeerimine, Investeerimis- ja pensionifondid
Suunised ja soovitused makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni finantsturu infrastruktuuride põhimõtete rakendamise kohta kesksete vastaspoolte puhul
Investeerimine
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised
Investeerimis- ja pensionifondid
Krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratlused ja vormid vastavalt dokumendi ESRN/2012/2 soovituse A punktile 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Suunised koormatud ja koormamata varade andmete avaldamise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Märgukiri seoses sotsiaalmeedia keskkonnas avalikustatud finantsteenuste reklaamidega
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Krediidiriski olulise osa ülekandmine vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 243 ja 244
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Krediidiasutuste uue kriisilahendusraamistiku valitud aspektid
Krediidiasutused
Suunised finantsseisundi taastamise kavades kasutatavate mitmesuguste stsenaariumite kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 432 lõigete 1 ja 2 ning artikli 433 kohane olulisus, ärisaladusena käsitatavus, konfidentsiaalsus ja teabe avalikustamise sagedus
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Krediidiasutuse tegevusala / Q&A
Krediidiasutused
Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 65 lõike 5 kohaselt nende teenuste ja vahendite miinimumloetelu kohta, mis on vajalikud selleks, et saaja saaks temale üle antud ettevõtte tegevust jätkata
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 39 lõike 4 kohaselt nende faktiliste asjaolude kohta, mis ohustavad oluliselt finantsstabiilsust, ja ettevõtte võõrandamise vahendi tulemuslikkusega seotud elementide kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised varajase sekkumise meetmete kasutamise käivitajad kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 27 lõikega 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised finantsseisundi taastamise kava kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate miinimumloetelu kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised kuidas määrata, millal võib direktiivi 2014/59/EL artikli 42 lõike 14 kohaselt vara või kohustuste likvideerimine tavalises pankrotimenetluses ühte või mitut finantsturgu ebasoodsalt mõjutada
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Muudatused börsiemitendis hääleõigusest teavitamise kohustuses
Väärtpaberituru kutselised osalised
Kauplemisega mitteseotud tegevustest tuleneva intressiriski juhtimise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised lihtsustatud kohustuste kohaldamise kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 4 lõikele 5
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“ väljaandmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimine
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite ja väärtpaberite kauplemist taotlevatele emitentidele
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Pangandusjärelevalve suunised. Krediidivahendajate tegevuslubade teadete kohta vastavalt hüpoteekkrediidi direktiivile
Krediidivahendajad
Suunised kolmandate riikide kindlustusandjate filiaalide järelevalve kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemi suunised Kindlustusandjad
Suunised finantsseisundi taastamise perioodi pikendamiseks erakordselt ebasoodsates olukordades
Kindlustusandjad
Kolleegiumide süstemaatilise teabevahetuse suunised
Kindlustusandjad
Oma riskide ja maksevõime hindamise suunised
Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Aruandluse ja avalikustamise suunised
Kindlustusandjad
Muude varade ja kohustuste kui tehniliste eraldiste kajastamise ja hindamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvearuannetes käsitletavate turuosade määramise meetodite suunised
Kindlustusandjad
Suunised finantsstabiilsuse tagamise aruandluseks
Kindlustusandjad
Pikaajaliste tagatismeetmete rakendamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised direktiivi Solventsus II kohaste riiklike järelevalveasutuste kasutatava metoodika kohta samaväärsuse hindamisel
Kindlustusandjad
Konsolideerimisgrupi solventsuse suunised
Kindlustusandjad
Kolleegiumide toimimise suunised
Kindlustusandjad