Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Sorteeri kahanevas järjekorras Kellele
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe kokkuvõtliku esitamise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised jaepangandustoodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi alusel Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud
Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta eurofondide direktiivi alusel
Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Suunised krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldusväärse tasustamispoliitika kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised varipanganduse üksustega seotud riskipositsioonide piirmäärade kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Ettevalmistavad suunised kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate toodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Kindlustusandjad
Soovituslik juhend Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi stressitestide alase koostöö kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiandjad
Ettevõtte reorganiseerimise kava miinimumkriteeriumide suunised
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Vastutustundliku laenamise nõuded
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Krediidiandjad
Suunised kolmandate riikide kindlustusandjate filiaalide järelevalve kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Teadmiste ja pädevuste hindamise suunised
Investeerimine, Investeerimisühingud
Keerukate võlainstrumentide ja investeerimishoiuste suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine
Internetimaksete turvalisus
Makseteenused
Globaalsete süsteemselt oluliste näitajate edasise täpsustamise ja avalikustamise läbivaadatud suunised (EBA/GL/2016/01)
Pangandus ja krediit
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks
Kindlustusvahendajad
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Suunised, millega määratakse kindlaks konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 23 (EBA/GL/2015/17)
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ning metoodikate kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Juhtimissüsteemi suunised Kindlustusandjad
Suunised finantsseisundi taastamise perioodi pikendamiseks erakordselt ebasoodsates olukordades
Kindlustusandjad
Kolleegiumide süstemaatilise teabevahetuse suunised
Kindlustusandjad
Oma riskide ja maksevõime hindamise suunised
Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Aruandluse ja avalikustamise suunised
Kindlustusandjad
Muude varade ja kohustuste kui tehniliste eraldiste kajastamise ja hindamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvearuannetes käsitletavate turuosade määramise meetodite suunised
Kindlustusandjad
Suunised finantsstabiilsuse tagamise aruandluseks
Kindlustusandjad
Pikaajaliste tagatismeetmete rakendamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised direktiivi Solventsus II kohaste riiklike järelevalveasutuste kasutatava metoodika kohta samaväärsuse hindamisel
Kindlustusandjad
Konsolideerimisgrupi solventsuse suunised
Kindlustusandjad
Kolleegiumide toimimise suunised
Kindlustusandjad
Kindlustus- ja edasikindlustusandjapõhiste parameetrite suunised
Kindlustusandjad
Suunised tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kohta
Kindlustusandjad
Kahjukindlustusriski alammooduli väljamineva edasikindlustuse kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Alusriski suunised
Kindlustusandjad
Standardvalemis tururiski ja vastaspoole riski positsiooni käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Elukindlustusriski mooduli kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvemenetluse suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste hindamise suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisevõime suunised
Kindlustusandjad
Sisemudelite kasutamise suunised
Kindlustusandjad
Lepingute piire käsitlevad suunised
Kindlustusandjad
Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi suunised
Kindlustusandjad
Sidusettevõtjate (sh osaluste) käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Eraldatud vahendite kogumite suunised
Kindlustusandjad
Omavahendite klassifikatsiooni suunised
Kindlustusandjad
Lisaomavahendite suunised
Kindlustusandjad
Euroopa Pangandusjärelevalve suunised. Krediidivahendajate tegevuslubade teadete kohta vastavalt hüpoteekkrediidi direktiivile
Krediidivahendajad
Kauplemisega mitteseotud tegevustest tuleneva intressiriski juhtimise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad
Investeerimine
Suunised kuidas määrata, millal võib direktiivi 2014/59/EL artikli 42 lõike 14 kohaselt vara või kohustuste likvideerimine tavalises pankrotimenetluses ühte või mitut finantsturgu ebasoodsalt mõjutada
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 65 lõike 5 kohaselt nende teenuste ja vahendite miinimumloetelu kohta, mis on vajalikud selleks, et saaja saaks temale üle antud ettevõtte tegevust jätkata
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 39 lõike 4 kohaselt nende faktiliste asjaolude kohta, mis ohustavad oluliselt finantsstabiilsust, ja ettevõtte võõrandamise vahendi tulemuslikkusega seotud elementide kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised varajase sekkumise meetmete kasutamise käivitajad kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 27 lõikega 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised finantsseisundi taastamise kava kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate miinimumloetelu kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised MiFID II direktiivi I lisa C jao punkti 6 ja C jao punkti 7 kohaldamine Investeerimine
Suunised, mis käsitlevad kriisilahenduskõlblikkust pärssivate takistuste vähendamise või kõrvaldamise meetmete ja direktiivi 2014/59/EL alusel iga meetme kohaldamise tingimuste kirjeldust
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike 4 punkti d alapunkti iii kohaste toetusmeetmete rakendamiseni
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 432 lõigete 1 ja 2 ning artikli 433 kohane olulisus, ärisaladusena käsitatavus, konfidentsiaalsus ja teabe avalikustamise sagedus
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised finantsseisundi taastamise kavades kasutatavate mitmesuguste stsenaariumite kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Krediidiriski olulise osa ülekandmine vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 243 ja 244
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratlused ja vormid vastavalt dokumendi ESRN/2012/2 soovituse A punktile 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Suunised koormatud ja koormamata varade andmete avaldamise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised ja soovitused makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni finantsturu infrastruktuuride põhimõtete rakendamise kohta kesksete vastaspoolte puhul
Investeerimine
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised
Investeerimis- ja pensionifondid
Börsil kaubeldavate fondide ja muude eurofondide emissioone käsitlevad suunised
Investeerimine, Investeerimis- ja pensionifondid
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Vastastikuse mõistmise memorandumi näidise suunised, milles käsitletakse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiviga hõlmatud üksuste järelevalvega seotud konsultatsioone, koostööd ja teabevahetust
Investeerimine, Fondivalitsejad
Suunised kindlustusandjatele sisemudelite eeltaotlusmenetluse kohta
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjatele ettevaatava omariskide hindamise kohta (ORSA põhimõtete alusel)
Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemide suunised kindlustusandjatele
Kindlustusandjad
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi põhimõistete suunised
Investeerimine, Fondivalitsejad
Nõuded likviidsusriski juhtimisele Krediidiasutused
Tasustamispoliitika ja -tavad (finantsinstrumentide turgude direktiiv)
Investeerimine, Investeerimisühingud
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Turutegemise ja esmasturuga seotud toimingute suhtes kohaldatavad erandid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Suunised finantsinstrumentide turgude direktiivis MiFID sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni käsitlevate nõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) sobivusnõuete teatud aspektide suunised
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused
Investeerimisühingud
Teatud liiki struktureeritud eurofondide riskide mõõtmise ja üldriski arvutamise suunised
Investeerimine, Fondivalitsejad
Nõuded kliendikaebuste menetlemisele Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Juhend väärtpaberituru seaduse §-s 188-13 sätestatud tehingutest teavitamise kohustuse täitmiseks Investeerimine
Nõuded elektroonilisele kauplemissüsteemile reguleeritud turul ja mitmepoolses kauplemissüsteemis
Investeerimine, Investeerimisühingud
Kontsentratsiooniriski käsitlemine Pillar 2 raames Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Mõningad üldiselt tunnustatud kutseoskuste nõuded investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Audiitori aruanne investeerimisühingu kliendi vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete toimimise kohta Investeerimisühingud
Nõuded vastutava aktuaari aruandele Kindlustusandjad
Turukuritarvituse kahtlusest teatamine Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded eluasemelaenu kohta avaldatavale lepingueelsele teabele Krediidiasutused
Investeerimisühingu poolt vähimate säilitatavate andmete nimekiri Investeerimisühingud
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks Kindlustusvahendajad
Nõuded sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi korraldamisele Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) (uus redaktsioon) Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002 Investeerimis- ja pensionifondid
Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Keskdepositoorium, Väärtpaberituru kutselised osalised, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Käitumisreeglid väärtpaberite avaliku pakkumise läbiviimisel ja jaotamisel Investeerimine
ITS järelevalvelise aruandluse valideerimisreeglite uuendatud loetelu
Krediidiasutused, Investeerimisühingud