Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Sorteeri kahanevas järjekorras Kellele
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus 680/2014) muutmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Argentiinas krediidiasutuste suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra lugemine liidu korraga samaväärseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta
Kesksed vastaspooled
Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine
Kindlustusandjad
Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 9 kohase isearvelduse aruandluse kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Kindlustusandjad
Konsultatsioonide algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmarking)
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise osas
Kindlustusandjad
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine seoses finansteabega (FINREP)
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta
Krediidiasutused
Tegevuse edasiandmise suunised
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseasutused, E-raha asutused
Suunised ebaoluliste võrdlusaluste kohta vastavalt võrdlusaluste määrusele
Võrdlusaluste haldurid
Soovitused kindlustussektorile seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Konsultatsiooni algatamine kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendi muudatuste osas Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse arvamus seoses tugevale autentimisele ülemineku lõpptähtaja kehtestamisega e-kaubanduses kasutatavates kaardipõhistes maksetes
Krediidiasutused, Makseasutused
Pensionifondide tasude ja kulude kohta esitatava teabe nõuetest
Investeerimis- ja pensionifondid
Konsultatsiooni algatamine välisvaluuta netopositsioonide käsitlemise suuniste kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, mis täpsustavad ühtseid avalikustamisvorminguid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta seoses järelevalvelise aruandlusega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri maksekonto teenusele juurdepääsu tagamisest
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine seoses Solventsus II direktiivi läbivaatamisega
Kindlustusandjad
Suunised prospektimääruse alusel avaldatavate riskitegurite kohta prospektimääruse kohaselt
Investeerimine
Märgukiri MiFID 2 tootejuhtimise nõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine tururiskiga seotud aruandluse erinõuete osas
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni rakendusmääruse muutmine seoses krediidikvaliteedi hinnangute ja astmetega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine MREL ja TLAC teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse rakenduslike tehniliste standardite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Investeerimisühingud
Regulatiivsete tehniliste standardite lõpliku eelnõu avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite muutmine
Kindlustusandjad
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid seoses järelevalvetasudega
Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Kindlustusteenusele kohalduva soodustuse reklaamimine
Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Uuendatud loetelu kolmandate riikide ja territooriumite kohta, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks liidu korraga
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Asjaomaste nõuetekohaselt diversifitseeritud indeksite loetelu ajakohastamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suunised IKT- ja turvariskide juhtimiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseteenused
Vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunis „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/05 pettusandmete esitamise kohta vastavalt teisele makseteenuste direktiivile (PSD2)“ (EBA/GL/2020/01)“
Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused
Finantskuritegevuse vastu võitlemine seoses COVID-19 pandeemiaga Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Ajutised leevendused krediidiasutustele seoses COVID-19 viiruse võimalike mõjudega finantssektorile Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised „Suunised COVID-19 kriisi tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi kohta " (EBA/GL/2020/02)
Pangandus ja krediit
Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta
Investeerimine
Krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vaheline koostöö ja teabevahetus direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
EBA avaldas tururiski käsitlevate aruandlusnõuete tehniliste standardite lõplikud kavandid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmaking)
Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrus järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta Krediidiasutused
Suunised lihtsustatud kohustuste kohaldamise kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 4 lõikele 5
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
ESMA suunised stressitestide stsenaariumide kohta rahaturufondide määruse artikli 28 alusel
Investeerimine, Investeerimis- ja pensionifondid
Suunised direktiivi (EL) 2015/2366 (PSD2) alusel makseteenuste operatsiooni- ja turvariskide jaoks kasutatavate turvameetmete kohta Makseteenused, Makseasutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused