Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste “Suunised mitmekesistamistavade, sealhulgas mitmekesisuspoliitika ja soolise palgalõhe võrdlemise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile (EL) 2019/2034“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suunis krediidihaldajate juhtorgani terviku piisavate teadmise hindamise kohta Krediidiandjad, Krediidiasutused
Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta
Fondivalitsejad
Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72) (Suunised riskipõhise järelevalve kohta) Pangandus ja krediit, Investeerimine, Makseteenused, Kindlustus
EBA suunis süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikusatmise kohta
Krediidiasutused
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks
Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Guidelines on written arrangements and procedures for the functioning of resolution colleges Kesksed vastaspooled
Guidelines on the summary of resolution plans Kesksed vastaspooled
Guidelines on the assessment of resolvability (Article 15(5) of CCPRRR) Kesksed vastaspooled
Finantsinspektsiooni juhatuse 11.03.2024 otsus nr 1.1-7/40 Kesksed vastaspooled
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste “Andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel EMIR-i ja SFTR-i alusel” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Panganduspaketi raames algatatud konsultatsioonid Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine usaldusväärse hindamise kohta Krediidiasutused
Rakenduslike tehniliste standardite muutmise lõpliku eelnõu avalikustamine Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kvalifitseerimine avaliku sektori asutusena kapitalinõuete määruse (CRR) tähenduses Krediidiasutused, Pangandus ja krediit
Finantsinspektsiooni menetlustasude tagastamise poliitika
Märgukiri, Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
Suunised MiFID 2 tootejuhtimise nõuete kohta
Investeerimine, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaseks teatamiseks“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ühiste suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) ühiste menetluste ja meetodikate kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2023/2779
Märgukiri, Krediidiasutused
Märgukiri seoses panganduspaketi tegevuskava raames konsultatsioonide algatamine Krediidiasutused, Märgukiri
Nõuded põhimakseteenuste osutajatele
Krediidiasutused, Makseteenused
EBA suuniste kehtetuks tunnistamine Krediidiasutused
Märgukiri vandeaudiitori nimetamise ja audiitorite kvaliteedi kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Makseasutused, Krediidiandjad, E-raha asutused
EBA suunis EBA GL 2023 05
Krediidiasutused
EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
EBA suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõhusa juhtimise poliitika ja kontrolli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel
Kindlustus, Pangandus ja krediit, Investeerimine
Märgukiri kahjukäsitluse, remondiettevõtetega koostöö ja kahju hüvitamise kohta Märgukiri, Kindlustusandjad
ESMA suunised keskse vastaspoole finantsseisundi taastamise kava stsenaariumide kohta
Kesksed vastaspooled
Suunised kriisilahendusasutustele allahindamise ja konverteerimise ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahetusmehhanismi avaldamise kohta
Krediidiasutused
ESMA suunised keskse vastaspoole finantsseisundi taastamise kava näitajate kohta
Kesksed vastaspooled
Suunised klientide kaugtuvastamise lahenduste kohta kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 lõikega 1
Krediidiasutused
Suunised MiFID II tasustamisnõuete teatud aspektide kohta
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste (EL) 2015/2450 ja (EL) 2015/2452 muudatuste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas Kindlustusandjad
Suunised MiFID II sobivusnõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Direktiivi 2013/36/EL artikli 84 lõike 6 alusel väljastatud suunised, millega määratakse kindlaks kriteeriumid intressimäärade võimalikust muutumisest tulenevate riskide kindlakstegemiseks, hindamiseks, juhtimiseks ja maandamiseks ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute kauplemisportfelliväliste tegevuste krediidimarginaali riski hindamiseks ja jälgimiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EIOPA lähenemisviis toodete järelevalve ja juhtimise nõuete järelevalvele Kindlustusandjad
Sularaha- ja makseautomaatidega seotud tegevuste edasiandmine Makseteenused, Krediidiasutused
Krediidi kulukuse määra ülempiiri järgimine lepingutes, millega võimaldatakse krediit korduvalt kasutusse võtta Krediidiandjad, Krediidiasutused, Krediidivahendajad
Suunised DLT turutaristu korraldamise loa taotlemise standardvormide, -vormingute ja -mallide kohta
Väärtpaberituru kutselised osalised
Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta
Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite muutmise eelnõu kohta seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega (FRTB aruandlus) Krediidiasutused
Suunised ülekantavuse kohta, et täiendada kriisilahenduskõlblikkuse hindamist ülekandestrateegiate jaoks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ muutmine
Ühisrahastusteenuse osutajad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud isikutele loa andmine tehingute üksikasjade avalikustamisega viivitamiseks Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/13 „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/10 viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/10 „Suunised investeerimisühingute likviidsusnõuetest vabastamise kriteeriumide kohta vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 43 lõikele 4“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/03 Suuniste järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja meetodikate kohta välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade ja soolise palgalõhe võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile (EL) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade, soolise palgalõhe ja heakskiidetud suuremate suhtarvude võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ (EBA/GL/2022/06) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/451 sätestatud rakenduslike tehniliste standardite muutmine
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/815 sätestatud regulatiivsete standardite muutmine (ESEF määrus)
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/12 „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/14 süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2022/08 „Suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi (EL) 2019/2034 kohaselt“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud poliitika ja menetluste kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Audiitori aruanne kliendi vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete toimimise kohta“ välja andmine
Väärtpaberituru kutselised osalised, Investeerimisühingud
Tegevusloata väikefondi valitseja püsiva ja kestva majandustegevuse koha määratlemine Fondivalitsejad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised lepingu piiride kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised tehniliste eraldiste hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad
EBA konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse suunised Krediidiasutused
ESMA suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta Fondivalitsejad
Regulatiivsed tehnilised standardid investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamise kohta Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine omavahel seotud klientide rühma identifitseerimise regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Kesksete vastaspoolte järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ja metoodikate kohta vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklile 21“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kesksed vastaspooled
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised EBA/GL/2022/01 „Suunised finantsinstitutsioonide ja kriisilahendusasutuste kriisilahenduskõlblikkuse parendamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste "Suunised teise makseteenuste direktiivi kohase piiratud võrgust väljajätmise kohta" (EBA/GL/2022/02) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Makseteenused
Regulatiivsete tehniliste standardite lõplik eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni sobivusmenetluste läbiviimise juhendi ja lisade muutmine
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Konsultatsiooni algatamine viivislaenude andmevormide rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Suunised juriidilise isiku tunnuse kohta“ (EIOPA-BoS-2021/456) üle võtmine
Kindlustusandjad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suuniste „Suunised asjakohasust ja üksnes täitmist käsitlevate MiFID II direktiivi teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Siseteabe avalikustamisega viivitamine ja koostoime usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“ kehtivuse pikendamine
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni juhatuse 06.07.2012 otsusega nr 1.1-7/37 kinnitatud juhendi „Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused“ kehtetuks tunnistamine
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi (EL) 2019/2034 alusel“ (EBA/GL/2021/13) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase sisejuhtimise kohta“ (EBA/GL/2021/14) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni juhatuse 3. augusti 2020 otsuse nr 1.1-7/114 muutmine ja kehtivuse pikendamine
Krediidiasutused
Ühtses elektroonilises aruandlusvormingus (ESEF) koostatava majandusaasta aruande keelest
Investeerimine
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste (EL) 2015/2450 ja (EL) 2015/2452 muudatuseelnõude avalikustamine
Kindlustusandjad
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised krediidiasutuse direktiivi 2013/36/EL artikli 8 lõike 5 kohase tegevusloa andmise ühise hindamismetoodika kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunis vastavalt direktiivile 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta (suunised hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta) (muudetud) “ (EBA/GL/2021/10) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiandjad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised võrdlusaluste määruse kohaselt kasutatava metoodika, järelevaatamisfunktsiooni ja dokumenteerimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Võrdlusaluste haldurid
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/352 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/244 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Aruandlusraamistiku 3.2 tehnilise paketi I etapi avaldamine
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamise standardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002“ kehtetuks tunnistamine
Investeerimis- ja pensionifondid
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 7 kohase arvelduste ebaõnnestumise aruandluse kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Keskdepositoorium
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunised finantsseissundi taastamise kava näitajate kohta“ (EBA/GL/2021/11) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine krediidiasutuste ja investeerimisühingute tasustamispoliitikat käsitlevate suuniste muutmise eelnõude üle
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/76 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2178 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised EBA/GL/2021/09 "Suunised, milles täpsustatakse nende erandjuhtude hindamise kriteeriumid, kui krediidiasutused või investeerimisühingud ületavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaseid riskide kontsentreerumise piirmääri, ning nõuete järgimise taastamise tähtaeg ja meetmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõikele 3" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega seotud rakenduslike tehniliste standardite avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Lõplik eelnõu rakendusmääruse (EU) 2021/451 muutmise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi 2013/36/EL alusel“ (EBA/GL/2021/04) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõplik aruanne aruandluse integreeritud aruandlussüsteemi (IRS) teostatavusuuringu kohta
Krediidiasutused