Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suunise „Suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute likviidsusnõuete RTS-i eelnõu ja likviidsusnõuetest vabastamise suuniste eelnõu üle
Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud investeerimisühingutega seotud õigusaktid
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski osas
Krediidiasutused
Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamist
Krediidiasutused
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute SREP-i suuniste ja täiendavate omavahendite nõuete RTS-i üle
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised sisejuhtimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja moodustamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta” (EBA/GL/2021/08) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõplik ITS-i eelnõu, mis käsitleb IRRBB avalikustamist
Krediidiasutused
Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ välja andmine
Ühisrahastusteenuse osutajad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/07 "Suunised määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud riskimõõtmismudeli sisendandmete kasutamise kriteeriumide kohta" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse tunnistamine õigustühiseks
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamine krediidi- ja finantseerimisasutustes“ välja andmine
Krediidiasutused
Euroopa Pangajärelevalve Asutuse (edaspidi EBA) suuniste „Muudetud suunised olulistest intsidentidest direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt teatamise kohta” (EBA/GL/2021/03) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Makseasutused, Makseteenused, Krediidiasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised finantsteabenõuete jõustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Euroopa Pangandusjärelevalve suunis „Suunised, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised JC/2017/37“
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised fondide piiriülest turustamist käsitleva määruse kohaste reklaamteadete kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Turuandmetega seotud MiFID II- ja MiFIR-kohustuste kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Kesksete vastaspoolte kolleegiumide liikmete vaheliste kirjalike kokkulepete kohta (ESMA70-151-3431)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised Direktiivi 2011/61/EL artikli 25 kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles on loetletud valuutad, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks
Krediidiasutused
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) suuniste “Suunised PEPPi järelevalvelise aruandluse kohta” (EIOPA-21/260) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Kindlustusandjad
Märgukiri turule avaliku sektori asutuse mõiste kohta
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/2358 tulenevast kindlustustoodete turustamise korrast
Kindlustus
Lõplikud tehniliste standardite eelnõud investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel
Investeerimisühingud
Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2021/1074 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja otsuse (EL) 2020/1306 kehtetuks tunnistamine
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb väärtpaberistamise määruse kohaste riski säilitamisega seotud nõudeid
Krediidiasutused
Konsultatsioonide algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/943 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused, Pangandus ja krediit
Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika uuendusmeelse finantssektori soodustamiseks Pangandus ja krediit, Kindlustus, Investeerimine
Rakenduslike tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/923 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Tegevuse edasiandmine pilveteenuse osutajatele“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimis- ja pensionifondid, Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turbe- ja juhtimissuunised“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmaking) Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine IRRBB avalikustamist käsitleva ITS-i eelnõu kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine omavahendeid ja kõlblikke kohustusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite muudetud eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/01 "Suunised, millega täpsustatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 403 lõikes 3 riskide kontsentreerumise vältimiseks sätestatud finantsasutuste kolmepoolsete repolepingutega seotud riskipositsioonide alternatiivkäsitluse kasutamise tingimused" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi ESMA) suunised „Suunised MiFID 2 sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni nõuete teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Teatamine SFTR-i artiklite 4 ja 12 alusel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/763 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Peer-to-peer ühisrahastusplatvormidest ja tarbijate kaitsest
Pangandus ja krediit, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise meetodite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri krediidiandjatele
Pangandus ja krediit
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb arenenud majandusega riikide loetelu
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamist käsitleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta
Investeerimisühingud
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/453 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/453
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute uue aruandluse standardi (rakendusmäärus (EL) 2021/451) avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 kehtetuks tunnistamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised prospektimääruse kohaste avalikustamisnõuete kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimine
Konsultatsiooni algatamine taksonoomiaga seotud finantstoodete avalikustamise kohta
Krediidiandjad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Konsultatsioonide algatamine ootamatult makseviivitusse sattumise brutosummade arvutamist ja jääkriskide omavahendite nõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 muutmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine integreeritud aruandlussüsteemi teostatavusaruande kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2021/338 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Lõpliku rakenduslike tehniliste standardite eelnõu avalikustamine investeerimisühingute järelevalvealase aruandluse ja avalikustamise kohta
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel
Investeerimisühingud
Muu kui finantsteabe avaldamisest majandusaasta aruandes
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimine
Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku eelnõu avalikustamine regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses kaudsete riskipositsioonide kindlaksmääramisega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Väljamaksete piiramine COVID-19 pandeemia ajal“ muutmine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni lähenemine ühtse elektroonilise aruandevormingu (ESEF) nõudega seonduvalt 2021. aastal
Investeerimine
Konsultatsiooni algatamine suuniste kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidus vaheemaettevõtja (IPU) loomise künnise ja muude menetlusaspektide järelevalvet
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse lisatagatise nõuetega seotud likviidsusriski kohta (ESRN/2020/6) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised eurofondide ja teatud tüüpi alternatiivsete investeerimisfondide tulemustasude kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste „Suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamise regulatiivsete tehniliste standardite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine sisemeetodite võrdlusportfellide määruse (2016/2070) muutmiseks (Supervisory Benchmarking)
Krediidiasutused
Lõplikke investeerimisühingute usaldatavusnormatiivide täitmist käsitlevate regulatiivsete tehniliste standartide avalikustamine
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute tasustamispoliitika suuniste ja sisejuhtimise suuniste kohta
Investeerimisühingud
Lõpliku eelnõu avalikustamine regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses tururiski omavahendite nõude arvutamisega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse muudetud suuniste „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi kohta“ alusel Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi muutmine
Krediidiasutused
Märgukiri krediidiasutuste esindajatele
Krediidiasutused
Märgukiri makseasutuste esindajatele
Makseasutused
Investeerimisühingute usaldatavusnõuete määruse (EL) 2019/2033 ja direktiivi (EL) 2019/2034 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine usaldusväärse tasustamispoliitika suuniste muutmise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste „Suunised krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutega“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised struktuursete välisvaluutapositsioonide käsitlemise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 352 lõikega 2
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku eelnõu avalikustamine tarkvaravarade regulatiivsete tehniliste standardite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine makseteenuste direktiivi (PSD2) kohaste olulistest intsidentidest teatamise suuniste muutmise kohta
Makseteenused
Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/01, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele, et tagada COVID-19 pandeemiale reageerimisel vastavus kapitalinõuete määruse „kiirele muudatusele“
Krediidiasutused
Suunised järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisnõuete kohta kooskõlas kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatusega COVID-19 pandeemiale reageerimisel
Krediidiasutused
Märgukiri krediidilepingust tulenevate kohustuste restruktureerimise kohta tulenevalt krediidivõtjast võlgniku makseraskustest
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2020/10 “Suunised 2020. aasta pragmaatilise järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi kohta seoses COVID-19 kriisiga“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Suunised eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide likviidsuse stressitestimise kohta
Fondivalitsejad
Suunised väärtpaberistamise seeria kaalutud keskmise lõpptähtaja määramise kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 257 lõikele 1
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised pädevatele asutustele esitatava aruandluse kohta rahaturufondi määruse artikli 37 kohaselt
Investeerimine
Konsultatsiooni algatamine tururiskimõõtmise mudelis andmesisendite kasutamise kriteeriumite suuniste kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“
Krediidiasutused