Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles on loetletud valuutad, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks
Krediidiasutused
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) suuniste “Suunised PEPPi järelevalvelise aruandluse kohta” (EIOPA-21/260) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Kindlustusandjad
Märgukiri turule avaliku sektori asutuse mõiste kohta
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/2358 tulenevast kindlustustoodete turustamise korrast
Kindlustus
Lõplikud tehniliste standardite eelnõud investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel
Investeerimisühingud
Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2021/1074 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja otsuse (EL) 2020/1306 kehtetuks tunnistamine
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb väärtpaberistamise määruse kohaste riski säilitamisega seotud nõudeid
Krediidiasutused
Konsultatsioonide algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/943 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused, Pangandus ja krediit
Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika uuendusmeelse finantssektori soodustamiseks Pangandus ja krediit, Kindlustus, Investeerimine
Rakenduslike tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/923 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Tegevuse edasiandmine pilveteenuse osutajatele“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimis- ja pensionifondid, Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turbe- ja juhtimissuunised“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmaking) Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine IRRBB avalikustamist käsitleva ITS-i eelnõu kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine omavahendeid ja kõlblikke kohustusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite muudetud eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/01 "Suunised, millega täpsustatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 403 lõikes 3 riskide kontsentreerumise vältimiseks sätestatud finantsasutuste kolmepoolsete repolepingutega seotud riskipositsioonide alternatiivkäsitluse kasutamise tingimused" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi ESMA) suunised „Suunised MiFID 2 sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni nõuete teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Teatamine SFTR-i artiklite 4 ja 12 alusel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/763 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Peer-to-peer ühisrahastusplatvormidest ja tarbijate kaitsest
Pangandus ja krediit, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise meetodite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri krediidiandjatele
Pangandus ja krediit
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb arenenud majandusega riikide loetelu
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamist käsitleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta
Investeerimisühingud
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/453 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/453
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute uue aruandluse standardi (rakendusmäärus (EL) 2021/451) avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 kehtetuks tunnistamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised prospektimääruse kohaste avalikustamisnõuete kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimine
Konsultatsiooni algatamine taksonoomiaga seotud finantstoodete avalikustamise kohta
Krediidiandjad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Konsultatsioonide algatamine ootamatult makseviivitusse sattumise brutosummade arvutamist ja jääkriskide omavahendite nõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 muutmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine integreeritud aruandlussüsteemi teostatavusaruande kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2021/338 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Lõpliku rakenduslike tehniliste standardite eelnõu avalikustamine investeerimisühingute järelevalvealase aruandluse ja avalikustamise kohta
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel
Investeerimisühingud
Muu kui finantsteabe avaldamisest majandusaasta aruandes
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimine
Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku eelnõu avalikustamine regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses kaudsete riskipositsioonide kindlaksmääramisega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Väljamaksete piiramine COVID-19 pandeemia ajal“ muutmine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni lähenemine ühtse elektroonilise aruandevormingu (ESEF) nõudega seonduvalt 2021. aastal
Investeerimine
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2020/14 „Suunised süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine suuniste kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidus vaheemaettevõtja (IPU) loomise künnise ja muude menetlusaspektide järelevalvet
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse lisatagatise nõuetega seotud likviidsusriski kohta (ESRN/2020/6) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised eurofondide ja teatud tüüpi alternatiivsete investeerimisfondide tulemustasude kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste „Suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Krediidiasutused, Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamise regulatiivsete tehniliste standardite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine sisemeetodite võrdlusportfellide määruse (2016/2070) muutmiseks (Supervisory Benchmarking)
Krediidiasutused
Lõplikke investeerimisühingute usaldatavusnormatiivide täitmist käsitlevate regulatiivsete tehniliste standartide avalikustamine
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute tasustamispoliitika suuniste ja sisejuhtimise suuniste kohta
Investeerimisühingud
Lõpliku eelnõu avalikustamine regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses tururiski omavahendite nõude arvutamisega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse muudetud suuniste „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi kohta“ alusel Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi muutmine
Krediidiasutused
Märgukiri krediidiasutuste esindajatele
Krediidiasutused
Märgukiri makseasutuste esindajatele
Makseasutused
Investeerimisühingute usaldatavusnõuete määruse (EL) 2019/2033 ja direktiivi (EL) 2019/2034 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine usaldusväärse tasustamispoliitika suuniste muutmise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste „Suunised krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutega“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised struktuursete välisvaluutapositsioonide käsitlemise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 352 lõikega 2
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku eelnõu avalikustamine tarkvaravarade regulatiivsete tehniliste standardite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine makseteenuste direktiivi (PSD2) kohaste olulistest intsidentidest teatamise suuniste muutmise kohta
Makseteenused
Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/01, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele, et tagada COVID-19 pandeemiale reageerimisel vastavus kapitalinõuete määruse „kiirele muudatusele“
Krediidiasutused
Suunised järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisnõuete kohta kooskõlas kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatusega COVID-19 pandeemiale reageerimisel
Krediidiasutused
Märgukiri krediidilepingust tulenevate kohustuste restruktureerimise kohta tulenevalt krediidivõtjast võlgniku makseraskustest
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2020/10 “Suunised 2020. aasta pragmaatilise järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi kohta seoses COVID-19 kriisiga“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Suunised eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide likviidsuse stressitestimise kohta
Fondivalitsejad
Suunised väärtpaberistamise seeria kaalutud keskmise lõpptähtaja määramise kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 257 lõikele 1
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised pädevatele asutustele esitatava aruandluse kohta rahaturufondi määruse artikli 37 kohaselt
Investeerimine
Konsultatsiooni algatamine tururiskimõõtmise mudelis andmesisendite kasutamise kriteeriumite suuniste kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“
Krediidiasutused
Lõpliku eelnõu avalikustamine MREL ja TLAC teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse rakenduslike tehniliste standardite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2020/07 „Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse ja Euroopa Keskpanga soovituse alusel Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Väljamaksete piiramine COVID-19 pandeemia ajal“ välja andmine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine makseviivituse tõenäosusi ja makseviivitusest tingitud kahjumäärasid käsitlevate regulatiivsete standardite eelnõude kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine seoses kolmepoolseid tagasiostulepinguid käsitlevate suunistega
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
EBA küsimustik järelevalvelise aruandluse kulude vähendamise hindamise kohta
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta seoses kaudsete riskipositsioonide kindlaksmääramisega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve lõplik eelnõu regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) kohta kindlaksmääratud töötajate tasustamiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
„Suunised, millega muudetakse soovitusi EBA/REC/2015/01 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Maksepettuste aruandluse määruse muudatused
Makseteenused
Avalikustamise ITSi lõplik eelnõu ja järelevalvelise aruandluse ITSi muudetud lõplik eelnõu
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/101 muutmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrus krediidireitingute käsitlemise kohta
Kindlustusandjad
Soovitused järelevalve paindlikkuse kohta seoses järelevalvelise aruandluse ja teabe avalikustamise tähtajaga – koroonaviirus/COVID-19
Kindlustusandjad
Suunised krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratluste ja vormide kohta vastavalt Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitusele (ESRN/2012/2)
Krediidiasutused
Suunised määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõikes 2 nimetatud standardprotseduuride ja sõnumivahetuse protokollide kohta
Investeerimisühingud
Pilveteenuse osutajatele tegevuse edasiandmise suunised
Kindlustus
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrus järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta Krediidiasutused
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmaking)
Krediidiasutused
EBA avaldas tururiski käsitlevate aruandlusnõuete tehniliste standardite lõplikud kavandid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vaheline koostöö ja teabevahetus direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus