Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Turukuritarvituse määruse suunised
Investeerimine
EBA soovituste eelnõu väliste pilveteenuste pakkujate teenuste kasutamise osas
Krediidiasutused
XBRL taksonoomia 2.7 uuendamine
Krediidiasutused
Suunised võlainstrumentide modifitseeritud kestuse korrigeerimiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 340 lõike 3 teise lõigu alusel
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
XBRL taksonoomia 2.6 rakendamine
Krediidiasutused
Kolmandate riikide ja territooriumite loetelu, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks liidu korraga
Krediidiasutused
Soovituslik juhend tunnuskoodi kasutamise õiguse ja tunnuskoodi enda väljastamine ning nende kehtetuks tunnustamise kohta Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused
Suunised, mis käsitlevad väärtpaberistamise tehingute jaoks kaudse toetuse pakkumist
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised krediidiasutuste üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ja vannutatud audiitori(te) ning krediidiasutuste kohustuslikke auditeid tegeva(te) audiitorühingu(te) vahelise teabevahetuse kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
ITS järelevalvelise aruandluse valideerimisreeglite uuendatud loetelu
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Soovituslik juhend Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi stressitestide alase koostöö kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiandjad
Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta eurofondide direktiivi alusel
Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi alusel Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud
Avaliku konsultatsiooni algatamine makseviivituses olevate nõuete ja makseviivituses mitteolevate nõuete riskiparameetrite hindamise suunise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Keskvalitsusena, piirkondliku valitsusena või omavalitsusena käsitletavad avaliku sektori asutused
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri turukuritarvituse määruse EL/596/2014 artikli 19 lõikes 11 sätestatud keeluperioodist seoses 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega
Väärtpaberituru kutselised osalised, Investeerimine
Avaliku konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Keskpanga juhend valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (konsolideeritud versioon)
Krediidiasutused
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmise avalik konsultatsioon
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
IFRS 9 mõju hindamise raporti avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Aruandevormide muutmine ja parandamine (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450)
Kindlustusandjad
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele
Kindlustusandjad
IKT riski hindamine SREP protsessi raames
Krediidiasutused
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) vormide ja juhiste ajakohastamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta krediidiasutuste suhtes
Krediidiasutused
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta
Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Viivislaenude käsitlemise suuniste avalik konsultatsioon
Krediidiasutused
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe kokkuvõtliku esitamise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Ristmüügi suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Suunised krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldusväärse tasustamispoliitika kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Ettevalmistavad suunised kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate toodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Kindlustusandjad
Suunised varipanganduse üksustega seotud riskipositsioonide piirmäärade kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised jaepangandustoodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Investeerimine, Investeerimisühingud
Ettevõtte reorganiseerimise kava miinimumkriteeriumide suunised
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) lõpliku eelnõu avalikustamine Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Üleminekuperioodide pikendamine seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul
Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Krediidiandjad
Ringkiri turukuritarvituse määruse jõustumisest ja sellega kaasnevatest muutustest
Väärtpaberituru kauplemiskohad, Väärtpaberituru kutselised osalised
Suunised kolmandate riikide kindlustusandjate filiaalide järelevalve kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Erandite kohaldamise tingimuste määramine seoses likviidsete varadega
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/322 parandused
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Teadmiste ja pädevuste hindamise suunised
Investeerimine, Investeerimisühingud
Finantsvõimenduse määra järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Globaalsete süsteemselt oluliste näitajate edasise täpsustamise ja avalikustamise läbivaadatud suunised (EBA/GL/2016/01)
Pangandus ja krediit
Internetimaksete turvalisus
Makseteenused
Keerukate võlainstrumentide ja investeerimishoiuste suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine
Likviidsuskatte nõudega seotud järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
XBRL taksonoomiate 2.4.1 ja 2.5 rakendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) lõpliku eelnõu avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlus
Investeerimisühingud
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks
Kindlustusvahendajad
Suunised, millega määratakse kindlaks konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 23 (EBA/GL/2015/17)
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend EIOPA juhtimissüsteemi suuniste rakendamiseks
Kindlustusandjad
Seoses Solventsus II regulatsiooniga vastu võetud rakendusmäärused
Kindlustusandjad
Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ning metoodikate kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Juhtimissüsteemi suunised Kindlustusandjad
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite ja väärtpaberite kauplemist taotlevatele emitentidele
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Pangandusjärelevalve suunised. Krediidivahendajate tegevuslubade teadete kohta vastavalt hüpoteekkrediidi direktiivile
Krediidivahendajad
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“ väljaandmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimine
Suunised lihtsustatud kohustuste kohaldamise kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 4 lõikele 5
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Kauplemisega mitteseotud tegevustest tuleneva intressiriski juhtimise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Muudatused börsiemitendis hääleõigusest teavitamise kohustuses
Väärtpaberituru kutselised osalised
Oma riskide ja maksevõime hindamise suunised
Kindlustusandjad
Kolleegiumide süstemaatilise teabevahetuse suunised
Kindlustusandjad
Suunised finantsseisundi taastamise perioodi pikendamiseks erakordselt ebasoodsates olukordades
Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Suunised finantsstabiilsuse tagamise aruandluseks
Kindlustusandjad
Järelevalvearuannetes käsitletavate turuosade määramise meetodite suunised
Kindlustusandjad
Muude varade ja kohustuste kui tehniliste eraldiste kajastamise ja hindamise suunised
Kindlustusandjad
Aruandluse ja avalikustamise suunised
Kindlustusandjad
Pikaajaliste tagatismeetmete rakendamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised kuidas määrata, millal võib direktiivi 2014/59/EL artikli 42 lõike 14 kohaselt vara või kohustuste likvideerimine tavalises pankrotimenetluses ühte või mitut finantsturgu ebasoodsalt mõjutada
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised finantsseisundi taastamise kava kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate miinimumloetelu kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised varajase sekkumise meetmete kasutamise käivitajad kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 27 lõikega 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 39 lõike 4 kohaselt nende faktiliste asjaolude kohta, mis ohustavad oluliselt finantsstabiilsust, ja ettevõtte võõrandamise vahendi tulemuslikkusega seotud elementide kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 65 lõike 5 kohaselt nende teenuste ja vahendite miinimumloetelu kohta, mis on vajalikud selleks, et saaja saaks temale üle antud ettevõtte tegevust jätkata
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Väärtpaberituru seaduse prospekte puudutavatest nõuetest
Väärtpaberituru kutselised osalised
Krediidiasutuse tegevusala / Q&A
Krediidiasutused
Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike 4 punkti d alapunkti iii kohaste toetusmeetmete rakendamiseni
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised, mis käsitlevad kriisilahenduskõlblikkust pärssivate takistuste vähendamise või kõrvaldamise meetmete ja direktiivi 2014/59/EL alusel iga meetme kohaldamise tingimuste kirjeldust
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised MiFID II direktiivi I lisa C jao punkti 6 ja C jao punkti 7 kohaldamine Investeerimine
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 432 lõigete 1 ja 2 ning artikli 433 kohane olulisus, ärisaladusena käsitatavus, konfidentsiaalsus ja teabe avalikustamise sagedus
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Kolleegiumide toimimise suunised
Kindlustusandjad
Konsolideerimisgrupi solventsuse suunised
Kindlustusandjad
Suunised direktiivi Solventsus II kohaste riiklike järelevalveasutuste kasutatava metoodika kohta samaväärsuse hindamisel
Kindlustusandjad
Kahjukindlustusriski alammooduli väljamineva edasikindlustuse kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kohta
Kindlustusandjad
Alusriski suunised
Kindlustusandjad
Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi suunised
Kindlustusandjad
Lepingute piire käsitlevad suunised
Kindlustusandjad
Sisemudelite kasutamise suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisevõime suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste hindamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvemenetluse suunised
Kindlustusandjad
Elukindlustusriski mooduli kohaldamise suunised
Kindlustusandjad