Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Elukindlustusriski mooduli kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Standardvalemis tururiski ja vastaspoole riski positsiooni käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Kindlustus- ja edasikindlustusandjapõhiste parameetrite suunised
Kindlustusandjad
Lisaomavahendite suunised
Kindlustusandjad
Omavahendite klassifikatsiooni suunised
Kindlustusandjad
Eraldatud vahendite kogumite suunised
Kindlustusandjad
Sidusettevõtjate (sh osaluste) käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Krediidiasutuste uue kriisilahendusraamistiku valitud aspektid
Krediidiasutused
Suunised finantsseisundi taastamise kavades kasutatavate mitmesuguste stsenaariumite kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Krediidiriski olulise osa ülekandmine vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 243 ja 244
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Märgukiri seoses sotsiaalmeedia keskkonnas avalikustatud finantsteenuste reklaamidega
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Suunised koormatud ja koormamata varade andmete avaldamise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratlused ja vormid vastavalt dokumendi ESRN/2012/2 soovituse A punktile 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised
Investeerimis- ja pensionifondid
Suunised ja soovitused makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni finantsturu infrastruktuuride põhimõtete rakendamise kohta kesksete vastaspoolte puhul
Investeerimine
Börsil kaubeldavate fondide ja muude eurofondide emissioone käsitlevad suunised
Investeerimine, Investeerimis- ja pensionifondid
Märgukiri kindlustusteenuste reklaamimise kohta
Kindlustusandjad
Väärtpaberituru seaduses sätestatud siseteabe avalikustamisest
Investeerimine
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Nõuded kliendikaebuste menetlemisele Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Vastastikuse mõistmise memorandumi näidise suunised, milles käsitletakse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiviga hõlmatud üksuste järelevalvega seotud konsultatsioone, koostööd ja teabevahetust
Investeerimine, Fondivalitsejad
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingutega kaasnevatest kohustustest
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Juhtimissüsteemide suunised kindlustusandjatele
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjatele ettevaatava omariskide hindamise kohta (ORSA põhimõtete alusel)
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjatele sisemudelite eeltaotlusmenetluse kohta
Kindlustusandjad
Tasustamispoliitika ja -tavad (finantsinstrumentide turgude direktiiv)
Investeerimine, Investeerimisühingud
Kauplemisteenuse osutamine tuletisväärtpaberitega kui investeerimisteenuse tegevusluba nõudev tegevus
Investeerimine
Märgukiri nn hulgimaaklerteenusest
Kindlustusvahendajad
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi põhimõistete suunised
Investeerimine, Fondivalitsejad
Nõuded likviidsusriski juhtimisele Krediidiasutused
Hinnaalandamise kokkulepetest kindlustusmaakleri ja kindlustusandja vahel
Kindlustusvahendajad
Turutegemise ja esmasturuga seotud toimingute suhtes kohaldatavad erandid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Suunised finantsinstrumentide turgude direktiivis MiFID sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni käsitlevate nõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Käibemaksust kui kindlustushüvitise osast kahjude hüvitamisel
Kindlustusandjad
Kindlustusvahendajate poolt kindlustusvahendustegevuse edasiandmisest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Märgukiri vahendustasu kokkulepetest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) sobivusnõuete teatud aspektide suunised
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Kohustusliku kogumispensioni turustamisel kontohaldurile teadaoleva teabe kasutamisest
Krediidiasutused, Investeerimis- ja pensionifondid
Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused
Investeerimisühingud
Teatud liiki struktureeritud eurofondide riskide mõõtmise ja üldriski arvutamise suunised
Investeerimine, Fondivalitsejad
Märgukiri seoses kindlustustegevuse seaduse § 129 ja 140 nõuetega ning reklaamiseaduse § 29 nõuetega
Kindlustusvahendajad
Juhend väärtpaberituru seaduse §-s 188-13 sätestatud tehingutest teavitamise kohustuse täitmiseks Investeerimine
Investeerimisest indeksiaktsiatesse ja -fondidesse, sellise investeeringu sobivuse ja seotud riskide hindamisest
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Nõuded elektroonilisele kauplemissüsteemile reguleeritud turul ja mitmepoolses kauplemissüsteemis
Investeerimine, Investeerimisühingud
Kontsentratsiooniriski käsitlemine Pillar 2 raames Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri seoses reisikindlustuse pakkumisega reisikorraldajate või -vahendajate veebilehtedel
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses kindlustushüvitisest keeldumisega
Kindlustusandjad
Mõningad üldiselt tunnustatud kutseoskuste nõuded investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Seoses kogumispensionide seaduse § 14 lg-s 51 sätestatuga
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Audiitori aruanne investeerimisühingu kliendi vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete toimimise kohta Investeerimisühingud
Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Keskdepositoorium, Väärtpaberituru kutselised osalised, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine“ rakendamisest
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses võlaõigusseaduse § 459 nõuetega
Kindlustusandjad
Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuannetest
Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded vastutava aktuaari aruandele Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni soovitused mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad RTRTS-ga võrdväärsed nõuded” tõlgendamiseks ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamiseks
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Investeerimisühingu poolt vähimate säilitatavate andmete nimekiri Investeerimisühingud
Börsiemitentide tegevuse õiguslik raamistik
Väärtpaberituru kutselised osalised
Turukuritarvituse kahtlusest teatamine Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded eluasemelaenu kohta avaldatavale lepingueelsele teabele Krediidiasutused
Vastus järelepärimistele väärtpaberituru seaduse rakendamise kohta
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Kinnisvarafondi fondivalitseja investeerimisfondide seaduse tähenduses
Fondivalitsejad
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuandes VPTS § 18411 lg-s 9 ja 10 sätestatud nõuete täitmiseks
Väärtpaberituru kutselised osalised
Reguleeritud turule kauplemiseks lubatud aktsiate miinimumarvu määramine ja täiendavate aktsiate kindlaks määramine, millel loetakse olevat likviidne turg
Väärtpaberituru kutselised osalised
Investeerimisteenused VPTS uues redaktsioonis
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks Kindlustusvahendajad
Nõuded sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi korraldamisele Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002 Investeerimis- ja pensionifondid
Käitumisreeglid väärtpaberite avaliku pakkumise läbiviimisel ja jaotamisel Investeerimine