Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Turutegemise ja esmasturuga seotud toimingute suhtes kohaldatavad erandid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Suunised finantsinstrumentide turgude direktiivis MiFID sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni käsitlevate nõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Käibemaksust kui kindlustushüvitise osast kahjude hüvitamisel
Kindlustusandjad
Kindlustusvahendajate poolt kindlustusvahendustegevuse edasiandmisest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Märgukiri vahendustasu kokkulepetest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) sobivusnõuete teatud aspektide suunised
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Kohustusliku kogumispensioni turustamisel kontohaldurile teadaoleva teabe kasutamisest
Krediidiasutused, Investeerimis- ja pensionifondid
Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused
Investeerimisühingud
Teatud liiki struktureeritud eurofondide riskide mõõtmise ja üldriski arvutamise suunised
Investeerimine, Fondivalitsejad
Märgukiri seoses kindlustustegevuse seaduse § 129 ja 140 nõuetega ning reklaamiseaduse § 29 nõuetega
Kindlustusvahendajad
Juhend väärtpaberituru seaduse §-s 188-13 sätestatud tehingutest teavitamise kohustuse täitmiseks Investeerimine
Investeerimisest indeksiaktsiatesse ja -fondidesse, sellise investeeringu sobivuse ja seotud riskide hindamisest
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Nõuded elektroonilisele kauplemissüsteemile reguleeritud turul ja mitmepoolses kauplemissüsteemis
Investeerimine, Investeerimisühingud
Kontsentratsiooniriski käsitlemine Pillar 2 raames Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri seoses reisikindlustuse pakkumisega reisikorraldajate või -vahendajate veebilehtedel
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses kindlustushüvitisest keeldumisega
Kindlustusandjad
Mõningad üldiselt tunnustatud kutseoskuste nõuded investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Seoses kogumispensionide seaduse § 14 lg-s 51 sätestatuga
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Audiitori aruanne investeerimisühingu kliendi vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete toimimise kohta Investeerimisühingud
Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Keskdepositoorium, Väärtpaberituru kutselised osalised, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine“ rakendamisest
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses võlaõigusseaduse § 459 nõuetega
Kindlustusandjad
Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuannetest
Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded vastutava aktuaari aruandele Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni soovitused mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad RTRTS-ga võrdväärsed nõuded” tõlgendamiseks ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamiseks
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Investeerimisühingu poolt vähimate säilitatavate andmete nimekiri Investeerimisühingud
Börsiemitentide tegevuse õiguslik raamistik
Väärtpaberituru kutselised osalised
Turukuritarvituse kahtlusest teatamine Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded eluasemelaenu kohta avaldatavale lepingueelsele teabele Krediidiasutused
Vastus järelepärimistele väärtpaberituru seaduse rakendamise kohta
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Kinnisvarafondi fondivalitseja investeerimisfondide seaduse tähenduses
Fondivalitsejad
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuandes VPTS § 18411 lg-s 9 ja 10 sätestatud nõuete täitmiseks
Väärtpaberituru kutselised osalised
Reguleeritud turule kauplemiseks lubatud aktsiate miinimumarvu määramine ja täiendavate aktsiate kindlaks määramine, millel loetakse olevat likviidne turg
Väärtpaberituru kutselised osalised
Investeerimisteenused VPTS uues redaktsioonis
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks Kindlustusvahendajad
Nõuded sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi korraldamisele Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002 Investeerimis- ja pensionifondid
Käitumisreeglid väärtpaberite avaliku pakkumise läbiviimisel ja jaotamisel Investeerimine