Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Nõuded eluasemelaenu kohta avaldatavale lepingueelsele teabele Krediidiasutused
Vastus järelepärimistele väärtpaberituru seaduse rakendamise kohta Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Kinnisvarafondi fondivalitseja investeerimisfondide seaduse tähenduses Fondivalitsejad
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuandes VPTS § 18411 lg-s 9 ja 10 sätestatud nõuete täitmiseks Väärtpaberituru kutselised osalised
Reguleeritud turule kauplemiseks lubatud aktsiate miinimumarvu määramine ja täiendavate aktsiate kindlaks määramine, millel loetakse olevat likviidne turg Väärtpaberituru kutselised osalised
Investeerimisteenused VPTS uues redaktsioonis Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks Kindlustusvahendajad
Nõuded sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi korraldamisele Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002 Investeerimis- ja pensionifondid