Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 muutmine Krediidiasutused
Sobivusmenetluse läbiviimise juhend Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine Kindlustusandjad
Suunised makseviivituse mõiste kohaldamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 alusel Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
EBA suunised makseviivituse tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
EBA suunised omavahel seotud klientide kohta Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Kindlustustoodete turustamise direktiivi kohased suunised kindlustuspõhiste investeerimistoodete kohta, mille struktuur raskendab kliendil kaasnevate riskide mõistmist Kindlustus, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Määruse (EL) nr 2015/847 artikli 25 kohased ühissuunised meetmete kohta, mida makseteenuse pakkujad peaksid võtma, et tuvastada puuduvat või puudulikku teavet maksja või makse saaja kohta Makseteenused, Makseasutused
Konsultatsiooni algatamine seoses regulatiivsete tehniliste standardite eelnõuga Krediidiasutused