Europæiske Rejseforsikring A/S (läbi oma filiaali Rootsi Kuningriigis)

Ärinimi
Europæiske Rejseforsikring A/S
Riik
Taani
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
18. Abistamisteenus