Kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate koondandmed

EIOPA avaldatud Solventsus II andmed liikmesriikide lõikes

EIOPA  avalikustatav statistika põhineb EIOPAle esitatud Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kindlustusandjate ja kindlustusgruppide kvantitatiivsetel Solventsus II aruannetel.

Statistika sisaldab riikide lõikes koondteavet kindlustusandjate Solventsus II andmete kohta. Statistika avaldatakse kord kvartalis.

Kindlustusandjate koondandmete avaldamine on lõpetatud, kuna Solventsus II nõuded jõustusid 1. jaanuaril 2016.

Kindlustuse vaidluskomisjoni statistika

Kindlustuse vaidluskomisjon on sõltumatu kindlustusvaidluste lahendamise institutsioon, mis tegutseb Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures. Kindlustuse vaidluskomisjoni tegevust reguleerib liikluskindlustuse seadus. Kui kindlustusvõtja, kindlustatu või kannatanu ei nõustu kindlustusseltsi otsusega kahju hüvitamise kohta, siis on neil õigus pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni.  

Kindlustuse vaidluskomisjoni statistika leiab Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehelt.