Kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate koondandmed

  • Alates 2022. aasta 1. septembrist leiab kindlustusvahendajate koondandmed Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.
  • Kindlustusandjate kohta Finantsinspektsioon koondandmeid ei avalda alates Solventsus II nõuete jõustumisest 1. jaanuaril 2016. Varasemalt kindlustusandjate kohta avaldatud koondandmed leiab Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast. Kindlustusandjate kohta avaldab kord kvartalis statistikat Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA). Statistika sisaldab riikide lõikes koondteavet kindlustusandjate Solventsus II andmete kohta. EIOPA  avalikustatav statistika põhineb EIOPAle esitatud Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kindlustusandjate ja kindlustusgruppide kvantitatiivsetel Solventsus II aruannetel.