Scania Finans AB Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
Scania Finans AB Eesti filiaal
Registrikood
11056860
Aadress
Peterburi tee 72, 11415 Tallinn
Riik
Rootsi
Vahenduse eest vastutav juhatuse liige
Anneli Jöela
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Aadress
Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon
+46 8 408 980 005
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Nimi
Finansinspektionen
Faks
+46 8 24 13 35
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (ainult reisijate tervisekahjustus)
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
10. Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
Viimati muudetud: 21/09/2022 - 15:08