Krediidiasutuste koondandmed

Krediidiasutuste koondandmete aluseks on aruanded, mille on esitanud Finantsinspektsioonile krediidiasutused, sealhulgas välisriikide krediidiasutuste filiaalid. 

Koondandmed sisaldavad Eesti krediidiasutuste välisriikides asuvaid filiaale, kuid ei sisalda Eestis või välisriikides asuvaid tütarettevõtjaid. Aruandeid koguvad koostöös Finantsinspektsioon ja Eesti Pank. Analüütilised koondandmed avalikustatakse Eesti Panga kodulehel.


Küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressile aruandlus@fi.ee.


Koondandmed operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide kohta

Koondandmed operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide kohta on toodud aruannete põhjal, mille on Finantsinspektsioonile esitanud krediidiasutused, sealhulgas Eesti turul olulist mõju omad välisriikide krediidiasutuste filiaalid.

Krediidiasutused koostavad ja esitavad neid aruandeid ainult konsolideeritud baasil. Krediidiasutused, kes ei kuulu krediidiasutuse konsolideerimisgruppi, ja Eesti turul olulist mõju omavad välisriigi krediidiasutuste filiaalid koostavad ja esitavad need aruanded soolo baasil.

Aruannetes on ära toodud operatsiooniriski kahjujuhtumid ja intsidendid, mille tagajärjel tekkinud brutokahju, potentsiaalne kahju või tekkinud erakorraline tulu on vähemalt 2500 eurot. Aruandes näidatakse ka samaliigilised kahjujuhtumid ja intsidendid, mille üksikjuhtumite brutokahju, potentsiaalne kahju või erakorraline tulu on väiksem kui 2500 eurot, kuid mille samaliigiliste (sama äriliin, juhtumi liik ja alaliik) üksikjuhtumite summeeritud brutokahju, potentsiaalne kahju või erakorraline tulu ületavad teavitamise nimetatud summat.

Operatsiooniriski intsidentide puhul on aruannetes ära toodud ka need intsidendid, mille võimalikke tagajärgi on rahaliselt raske hinnata, kuid mille mõju krediidiasutusele või krediidiasutuse konsolideerimisgrupile on oluline.

Koondandmete avaldamine

Krediidiasutuste koondandmed avaldatakse kvartali kohta kvartalile järgneva kolmanda kuu 1. pangapäeval.