Käesoleval leheküljel on avalikustatud Finantsinspektsiooni poolt 28.04.2006 registreeritud AS Eesti Ehitus ingliskeelse prospekti ärakiri ning selle eestikeelne kokkuvõte.

Finantsinspektsioon ei vastuta avalikustatud prospekti sisu õigsuse ega ajakohasuse eest. Prospektis sisalduvate andmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutab emitent.

AS Eesti Ehitus ei kanna tsiviilvastutust seoses prospekti eestikeelse kokkuvõttega, välja arvatud juhul, kui kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või ingliskeelse prospekti muude osadega vastuolus.

Väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti avalikustamine ei ole käsitatav Finantsinspektsiooni poolse investeerimissoovitusena

Ingliskeelne prospekt
Eestikeelne kokkuvõte