Investeerimisühingute koondbilanss  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Sularaha
Nõuded krediidiasutustele
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused ja nõuded
Nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele
Laenud väärtpaberituru kutselistele osalistele
Muud nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele
Nõuded klientidele
Laenud klientidele
Muud nõuded klientidele
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded krediidiasutustelt
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded väärtpaberituru kutselistelt osalistelt
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded klientidelt
Muud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Väärtpaberid
s.h. repo
Võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid
Aktsiad ja osad
Tütarettevõtete aktsiad ja osad
Sidusettevõtete aktsiad ja osad
Muud aktsiad ja osad
Tuletisväärtpaberid
Immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Kinnisvarainvesteeringud
Muu vara
Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud
VARA KOKKU
Võlgnevused krediidiasutustele
Laenud krediidiasutustelt
Muud võlgnevused krediidiasutustele
Võlgnevused väärtpaberituru kutselistele osalistele
Laenud väärtpaberituru kutselistelt osalistelt
Muud võlgnevused väärtpaberituru kutselistele osalistele
Võlgnevused klientidele
Laenud klientidelt
Muud võlgnevused klientidele
Väärtpaberikohustused
Väljaantud võlakirjad
Tuletisväärtpaberid
Muud väärtpaberikohustused
Muud kohustused
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud
Eraldised
Lühiajalised eraldised
Pikaajalised eraldised
Pikaajalised pensionieraldised
Muud eraldised
Allutatud kohustused
KOHUSTUSED KOKKU
Aktsiakapital
Aazio
Ümberhindluse reserv
Muud reservid
Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum
Jooksva majandusaasta kasum/kahjum
Oma aktsiad
OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
 
31.12.2008
16
593 290
273 609
319 682
6 930
6 600
330
66 775
66 763
12
-8 670
0
0
-5 277
-3 393
43 755
0
6 870
36 789
11 868
8 286
16 635
96
1 008
16 802
11 000
31
33 631
764 567
1
1
0
0
0
0
26 741
19 877
6 864
572
0
542
30
49
33 096
0
0
0
0
0
0
60 459
345 434
600
2 165
9 281
322 780
50 830
-26 981
704 108
764 567