Investeerimisühingute koondbilanss  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1Raha ja raha ekvivalendid
2Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1 Tuletisinstrumendid
2.2 Omakapitaliinstrumendid
2.3 Võlainstrumendid
2.4 Laenud*
3Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
3.1 Omakapitaliinstrumendid
3.2 Võlainstrumendid
3.3 Laenud*
4Müügivalmis finantsvarad
4.1 Omakapitaliinstrumendid
4.2 Võlainstrumendid
4.3 Laenud*
5Laenud ja muud nõuded
5.1 Võlainstrumendid
5.2 Laenud
5.3 Nõuded teenuse osutamisest
6Lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud
6.1 Võlainstrumendid
6.2 Laenud*
7Finantsinvesteeringud sidus- ja tütarettevõtjates
8Tuletisinstrumendid- riskimaandamise arvestus
9Materiaalsed varad
9.1 Materiaalne põhivara
9.2 Kinnisvarainvesteeringud
10Immateriaalsed varad
11Maksude ettemaksed
12Muud varad
13AKTIVA (VARAD) KOKKU
1Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1 Tuletisinstrumendid
1.2 Lühikesed positsioonid
1.3 Laenud
1.4 Võlainstrumendid
1.5 Muud kauplemiseks hoitavad finantskohustused
2Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1 Laenud
2.2 Võlainstrumendid
2.3 Allutatud kohustused
2.4 Muud õiglases väärtuses kajastatavad finantskohustused
3Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantskohustused
3.1 Laenud
3.2 Võlainstrumendid
3.3 Allutatud kohustused
3.4 Muud amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantskohustused
4Tuletisinstrumendid- riskimaandamise arvestus
5Eraldised
6Maksud
7Muud kohustused
8KOHUSTUSED KOKKU
1Aktsiakapital **
1.1 Sissemakstud aktsiakapital
1.2 Sissemaksmata aktsiakapital
2Ülekurss
3Muud omakapitali instrumendid
4Kohustuslik reservkapital
5Ümberhindluse reservid
5.1 Materiaalse vara ümberhindluse reserv
5.2 Immateriaalse vara ümberhindluse reserv
5.3 Välisinvesteeringute riskimaandusinstrumentide reserv
5.4 Rahavoogude riskimaandusinstrumentide reserv
5.5 Müügivalmis finantsvarade ümberhindluse reserv
5.6 Müügiootel varade ümberhindluse reserv
5.7 Muud ümberhindluse reservid
6Eelmiste perioodide jaotamata kasum ja muud reservid
6.A sh eelmiste perioodide jaotamata kasum
7Oma aktsiad (-)
8Aruandeaasta kasum/kahjum (+/-)
9Vahedividendid (-)
10OMAKAPITAL KOKKU
11PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU
 
31.12.2014
39 504
236
236
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
21 719
0
20 303
1 415
0
0
0
8
0
478
478
0
150
14
1 964
64 092
249
248
0
0
0
1
6 960
6 432
0
0
528
0
0
0
0
0
365
432
297
968
9 270
18 626
18 626
0
12
0
1 296
0
0
0
0
0
0
0
0
29 207
29 207
0
5 682
0
54 822
64 092

* Bilansi varakirjed "Laenud" sisaldavad ka hoiuseid

** Bilansi kohustustekirje "Aktsiakapital" sisaldab ka investeerimisühingute filiaalide vahendeid, mis on saadud peakontorilt filiaali tegevuse finantseerimiseks