Fondivalitsejate koondbilanss  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Sularaha
Nõuded krediidiasutustele
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused ja nõuded
Nõuded klientidele (v.a krediidiasutused)
Laenud väärtpaberituru kutselistele osalistele
Laenud muudele klientidele
Muud nõuded klientidele
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (miinus)
Väärtpaberid
s.h repo
Võlakirjad ja muud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
Valitsetavate kohustuslike pensionifondide osakud
Valitsetavate vabatahtlike pensionifondide osakud
Valitsetavate muude investeerimisfondide aktsiad ja osakud
Tuletisväärtpaberid
Muud väärtpaberid
Immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Kinnisvarainvesteeringud
Muu vara
Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud
AKTIVA (VARAD) KOKKU
Võlgnevused krediidiasutustele
Laenud krediidiasutustelt
Muud võlgnevused krediidiasutustele
Võlgnevused klientidele
Laenud väärtpaberituru kutselistelt osalistelt
Laenud muudelt klientidelt
Muud võlgnevused klientidele
Väärtpaberikohustused
Emiteeritud võlakirjad
Tuletisväärtpaberid
Muud väärtpaberikohustused
Muud kohustused
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud
Eraldised
Lühiajalised eraldised
Pikaajalised pensionieraldised
Muud eraldised
Allutatud kohustused
KOHUSTUSED KOKKU
Aktsiakapital
Ülekurss (aaio)
Ümberhindluse reserv
Muud reservid
Eelmiste aastate jaotamata kasum/(-)kahjum
Jooksva majandusaasta kasum/(-)kahjum
Oma aktsiad (miinus)
OMAKAPITAL KOKKU
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU
 
31.03.2009
984
895 861
364 709
531 152
55 147
29 133
3 288
22 726
0
357 281
0
31 569
235
400
221 520
13 784
85 017
0
4 756
2 016
4 011
0
0
72 127
1 387 427
3 491
1 950
1 541
3 994
1 017
0
2 977
636
0
636
0
3 447
33 218
0
0
0
0
12 517
57 303
343 279
45 166
-7 362
15 798
906 122
27 166
-45
1 330 124
1 387 427