Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1. Sularaha
1.2. Nõuded keskpankadele
1.3. Muud nõudmiseni hoiused
2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1. Tuletisinstrumendid
2.2. Omakapitaliinstrumendid
2.3. Võlaväärtpaberid
2.4. Laenud ja ettemaksed
3. Koh õigl väärt muut läbi kasumiaruande mõõdet finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
3.1. Omakapitaliinstrumendid
3.2. Võlaväärtpaberid
3.3. Laenud ja ettemaksed
4. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
4.1. Võlaväärtpaberid
4.2. Laenud ja ettemaksed
5. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
5.1. Omakapitaliinstrumendid
5.2. Võlaväärtpaberid
5.3. Laenud ja ettemaksed
6. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
6.1. Võlaväärtpaberid
6.2. Laenud ja ettemaksed
7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
9. Investeeringud tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1. Materiaalsed põhivarad
10.2. Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2. Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1. Tuletisinstrumendid
1.2. Lühikesed positsioonid
1.3. Hoiused
1.4. Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5. Muud finantskohustused
2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1. Hoiused
2.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3. Muud finantskohustused
3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1. Hoiused
3.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3. Muud fianantskohustused
4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
6. Eraldised
6.1. Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2. Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3. Restruktureerimine
6.4. Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5. Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6. Muud eraldised
7. Tulumaksu kohustused
7.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2. Edasilükkunud tulumaksu kohustused
8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
9. Muud kohustused
10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
11. KOHUSTUSED KOKKU
1. Kapital
1.1. Kapital
1.2. Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital
2. Ülekurss
3. Emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital
3.1. Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
4. Muu omakapital
5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1. Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1. Materiaalsed vara
5.1.2. Immateriaalsed vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen kind määr hüvit pensioniskeemidest
5.1.4. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5 Muud kajastatud tulud ja kulud, mis tul tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
5.1.6 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud omakap instr õiglase väärtuse muutused
5.1.7 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt riskimaand ebaefektiivsus
5.1.7.1 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (maand instr)
5.1.7.2 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (riskimaand instr)
5.1.8 Õigl väärt muut läbi kasumiar kajast fin koh õigl väärt muut, mis tul krediidiriski muutustest
5.2. Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1. Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3. Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaanduse reserv (efektiivne osa)
5.2.4 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud võlainstrumentide õiglase väärtuse muutused
5.2.5. Riskimaandamisinstrumendid (kajastamata elemendid)
5.2.6. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.7 Muud kajast tulud ja kulud, mis tulenevad tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
6. Jaotamata kasum
7. Muud reservid
7.1. Reservid või akum kahjum, mis tul tütar- ja siduse/v teht invest, arvest kap osaluse meetodil
7.2. Muu
8. Omaaktsiad (-)
9. Aruandeaasta kasum või kahjum
10. Vahedividendid (-)
11. OMAKAPITAL KOKKU
12. OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU
 
BIG
49 943
0
7 791
42 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 187
0
13 187
0
457 717
0
457 717
0
0
579
4 848
4 714
134
15 940
0
15 940
742
742
0
2 340
0
545 296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409 664
402 278
4 962
2 424
0
0
2 804
0
0
0
0
0
2 804
21
21
0
0
7 824
0
420 313
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
1 196
251
251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
945
0
954
0
-8
0
0
0
103 073
800
0
800
0
11 914
0
124 983
545 296
 
DANSKE
196 168
11 604
488
184 076
192
192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
447 138
29 231
417 907
0
0
0
4 131
4 131
0
320
0
320
0
0
0
606
449 328
1 097 882
907
907
0
0
0
0
0
0
0
0
959 620
957 491
0
2 129
0
0
222
0
0
0
0
222
0
0
0
0
0
4 437
40 192
1 005 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 440
0
0
0
0
-40 936
0
92 504
1 097 882
 
LUMINOR
2 596 706
172 918
2 312 428
111 360
53 231
47 398
0
5 834
0
0
0
0
0
159 321
159 321
0
9 826
9 826
0
0
10 833 798
24 105
10 809 694
5 921
0
263 015
71 420
71 286
134
4 739
351
4 388
798
0
798
53 269
114
14 052 159
50 968
50 968
0
0
0
0
0
0
0
0
12 145 116
11 397 138
651 204
96 774
0
0
7 203
0
0
1 407
93
5 447
256
680
680
0
0
270 414
0
12 474 382
34 912
34 912
0
1 412 243
0
0
0
0
6 208
5 544
233
0
0
0
0
5 311
0
0
0
0
664
0
0
0
664
0
0
0
99 740
0
0
0
0
24 674
0
1 577 777
14 052 159
 
COOP
72 133
22 966
47 316
1 851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 660
13
5 647
0
370 492
0
370 492
0
0
16 425
4 067
3 855
213
1 576
0
1 576
0
0
0
821
0
471 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419 556
396 865
21 078
1 613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 964
0
425 520
42 400
42 400
0
0
0
0
0
0
-22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22
0
0
0
-22
0
0
0
966
2 690
0
2 690
0
-380
0
45 655
471 174
 
HANDELSB
25 189
0
405
24 784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 186
0
78 186
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
176
0
103 560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 171
103 171
0
0
0
0
1 095
0
0
1 084
0
11
0
0
0
0
0
339
0
104 605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 045
0
-1 045
103 560
 
LHV
1 098 630
5 839
1 029 439
63 352
171
0
171
0
0
111 225
0
111 225
0
0
0
0
298
0
298
0
1 105 783
0
1 105 783
0
0
325
5 204
5 204
0
1 166
0
1 166
32
0
32
50 468
0
2 373 302
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
2 220 444
2 220 444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
851
851
0
0
19 747
0
2 241 051
79 500
79 500
0
0
0
0
0
2 197
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
78
0
0
0
37 668
3 025
0
3 025
0
9 783
0
132 252
2 373 302
 
NORDEA*
206
0
0
206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 096
3 096
0
0
0
0
0
0
0
1 913
0
5 216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
201
0
0
3 550
0
3 752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733
0
0
0
0
730
0
1 464
5 216
 
CITADELE
115 399
1 596
82 637
31 166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134 378
0
134 378
0
0
0
603
603
0
10
0
10
0
0
0
1 319
0
251 709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243 627
243 586
0
41
0
0
67
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
1 351
0
245 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 231
0
0
0
0
433
0
6 664
251 709
 
SCANIA
4 068
0
0
4 068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 430
0
70 430
0
0
0
11 885
11 885
0
0
0
0
143
1
141
5
0
86 531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 606
76 606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 140
0
82 746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 066
0
0
0
0
719
0
3 785
86 531
 
SEB
863 301
38 031
562 535
262 735
7 673
7 606
67
0
0
161 221
6 859
154 362
0
0
0
0
0
0
0
0
5 378 178
0
5 378 178
0
0
5 494
29 608
29 608
0
5 333
0
5 333
0
0
0
14 934
0
6 465 742
9 056
9 056
0
0
0
0
0
0
0
0
5 602 419
5 531 866
0
70 554
0
0
2 389
0
2 202
0
0
187
0
3 364
3 364
0
0
38 927
0
5 656 155
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620 791
19 078
0
19 078
0
40 946
0
809 587
6 465 742
 
SWED
2 186 923
73 324
1 885 154
228 445
10 525
8 309
2 216
0
0
154 646
774
153 872
0
0
0
0
0
0
0
0
8 112 679
0
8 112 679
0
1 392
121 222
35 103
35 103
0
0
0
0
7 515
7 515
0
2 754
0
10 632 759
10 530
9 817
0
0
713
0
0
0
0
0
8 982 903
8 860 809
0
122 094
1 444
0
278
0
0
0
0
278
0
6 182
6 182
0
0
17 663
0
9 019 000
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 342 793
42 125
0
42 125
0
112 859
0
1 613 759
10 632 759
 
TBB
67 691
1 459
47 919
18 313
0
0
0
0
0
37
37
0
0
460
0
460
0
0
0
0
71 310
0
71 310
0
0
2 545
5 170
5 170
0
0
0
0
0
0
0
1 102
0
148 316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 792
116 792
0
0
0
0
49
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
3 977
0
120 819
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
992
0
992
0
159
0
27 497
148 316
 
OP
258 964
13
797
258 153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425 611
0
425 611
0
0
0
383
383
0
1 931
0
1 931
0
0
0
88
0
686 977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685 663
685 663
0
0
0
0
174
0
0
0
0
0
174
1
1
0
0
1 482
0
687 320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-342
0
0
0
0
-2
0
-344
686 977
 
FOLKE
4
0
0
4
0
0
0
0
0
503
503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
18
0
0
0
9
0
534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516
0
1 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-966
0
0
0
0
99
0
-867
534
 
TF
1 985
0
493
1 492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 439
0
67 439
0
0
0
15
15
0
0
0
0
-201
-201
0
12
0
69 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 557
61 557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
605
0
62 162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 424
0
0
0
0
2 663
0
7 087
69 250
 
INBANK
42 804
4
25 402
17 398
0
0
0
0
0
5 187
5 187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 418
0
258 418
0
0
16 240
379
379
0
2 662
238
2 424
1 235
0
1 235
235
0
327 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286 392
272 839
13 553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231
231
0
0
4 012
0
290 635
874
874
0
15 053
0
0
0
0
-16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16
0
-16
0
0
0
0
0
17 336
1 477
0
1 477
0
1 802
0
36 526
327 161
 
HOLM
2 548
0
0
2 548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 837
0
35 837
0
0
0
2 001
925
1 075
689
0
689
0
0
0
772
0
41 846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 631
21 433
0
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 309
0
22 939
50
50
0
14 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 513
5
0
5
0
868
0
18 907
41 846

Krediidiasutuste lühendite selgitused