Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1. Sularaha
1.2. Nõuded keskpankadele
1.3. Muud nõudmiseni hoiused
2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1. Tuletisinstrumendid
2.2. Omakapitaliinstrumendid
2.3. Võlaväärtpaberid
2.4. Laenud ja ettemaksed
3. Koh õigl väärt muut läbi kasumiaruande mõõdet finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
3.1. Omakapitaliinstrumendid
3.2. Võlaväärtpaberid
3.3. Laenud ja ettemaksed
4. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
4.1. Võlaväärtpaberid
4.2. Laenud ja ettemaksed
5. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
5.1. Omakapitaliinstrumendid
5.2. Võlaväärtpaberid
5.3. Laenud ja ettemaksed
6. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
6.1. Võlaväärtpaberid
6.2. Laenud ja ettemaksed
7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
9. Investeeringud tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1. Materiaalsed põhivarad
10.2. Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2. Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1. Tuletisinstrumendid
1.2. Lühikesed positsioonid
1.3. Hoiused
1.4. Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5. Muud finantskohustused
2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1. Hoiused
2.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3. Muud finantskohustused
3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1. Hoiused
3.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3. Muud fianantskohustused
4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
6. Eraldised
6.1. Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2. Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3. Restruktureerimine
6.4. Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5. Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6. Muud eraldised
7. Tulumaksu kohustused
7.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2. Edasilükkunud tulumaksu kohustused
8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
9. Muud kohustused
10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
11. KOHUSTUSED KOKKU
1. Kapital
1.1. Kapital
1.2. Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital
2. Ülekurss
3. Emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital
3.1. Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
4. Muu omakapital
5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1. Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1. Materiaalsed vara
5.1.2. Immateriaalsed vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen kind määr hüvit pensioniskeemidest
5.1.4. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5 Muud kajastatud tulud ja kulud, mis tul tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
5.1.6 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud omakap instr õiglase väärtuse muutused
5.1.7 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt riskimaand ebaefektiivsus
5.1.7.1 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (maand instr)
5.1.7.2 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (riskimaand instr)
5.1.8 Õigl väärt muut läbi kasumiar kajast fin koh õigl väärt muut, mis tul krediidiriski muutustest
5.2. Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1. Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3. Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaanduse reserv (efektiivne osa)
5.2.4 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud võlainstrumentide õiglase väärtuse muutused
5.2.5. Riskimaandamisinstrumendid (kajastamata elemendid)
5.2.6. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.7 Muud kajast tulud ja kulud, mis tulenevad tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
6. Jaotamata kasum
7. Muud reservid
7.1. Reservid või akum kahjum, mis tul tütar- ja siduse/v teht invest, arvest kap osaluse meetodil
7.2. Muu
8. Omaaktsiad (-)
9. Aruandeaasta kasum või kahjum
10. Vahedividendid (-)
11. OMAKAPITAL KOKKU
12. OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU
 
BIG
30 811
0
8 880
21 932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 216
0
13 216
0
459 529
0
459 529
0
0
579
4 462
4 328
134
17 596
0
17 596
622
622
0
2 267
0
529 083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387 698
380 405
5 046
2 247
0
0
2 516
0
0
0
0
0
2 516
50
50
0
0
8 161
0
398 426
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
1 333
251
251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 082
0
1 036
0
46
0
0
0
103 073
800
0
800
0
17 451
0
130 657
529 083
 
DANSKE
87 270
0
342
86 928
186
186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
382 024
26 148
355 876
0
0
0
4 084
4 084
0
128
0
128
0
0
0
169
434 798
908 658
836
836
0
0
0
0
0
0
0
0
815 486
813 935
0
1 551
0
0
37
0
0
0
0
37
0
8 153
8 153
0
0
5 050
40 192
869 754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 440
0
0
0
0
-49 535
0
38 905
908 658
 
LUMINOR
2 567 237
119 844
2 279 840
167 552
77 972
65 383
0
12 589
0
0
0
0
0
193 096
193 096
0
10 425
10 425
0
0
10 539 096
22 184
10 516 912
8 929
0
261 834
69 946
69 946
0
4 991
351
4 641
798
0
798
65 603
87
13 800 015
58 276
58 276
0
0
0
0
0
0
0
0
12 084 904
11 330 376
658 393
96 135
0
0
5 737
0
0
1 861
93
3 527
256
775
775
0
0
59 591
0
12 209 284
34 912
34 912
0
1 412 243
0
0
0
0
5 935
5 935
233
0
0
0
0
5 702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 467
938
0
938
0
37 237
0
1 590 731
13 800 015
 
COOP
105 500
22 154
80 255
3 092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 127
13
4 114
0
406 835
0
406 835
0
0
16 201
4 206
3 993
213
1 697
0
1 697
0
0
0
1 088
0
539 655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
488 305
465 538
21 169
1 598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 614
0
493 920
42 400
42 400
0
0
0
0
0
0
-34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34
0
0
0
-34
0
0
0
966
2 721
0
2 721
0
-319
0
45 735
539 655
 
HANDELSB
16 971
0
399
16 572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74 244
0
74 244
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
94
0
91 316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 198
91 198
0
0
0
0
889
0
0
887
0
2
0
0
0
0
0
426
0
92 514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 198
0
-1 198
91 316
 
LHV
1 467 993
17 242
1 418 155
32 596
179
0
179
0
0
115 635
0
115 635
0
0
0
0
298
0
298
0
1 208 022
0
1 208 022
0
0
325
5 676
5 676
0
1 117
0
1 117
34
0
34
37 250
0
2 836 529
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
2 662 461
2 662 461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
742
742
0
0
36 352
0
2 699 574
79 500
79 500
0
0
0
0
0
1 932
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
78
0
0
0
38 266
3 025
0
3 025
0
14 154
0
136 954
2 836 529
 
NORDEA*
806
0
0
806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 434
3 434
0
0
0
0
0
0
0
1 491
0
5 732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
125
0
0
3 852
0
3 978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733
0
0
0
0
1 021
0
1 754
5 732
 
CITADELE
119 227
1 937
89 544
27 746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 301
0
137 301
0
0
0
523
523
0
51
0
51
0
0
0
1 165
0
258 267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248 396
248 396
0
0
0
0
45
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
2 677
0
251 119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 231
0
0
0
0
917
0
7 148
258 267
 
SCANIA
3 055
0
0
3 055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 860
0
69 860
0
0
0
13 747
13 747
0
0
0
0
149
2
147
2
0
86 814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 007
76 007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 590
0
82 596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 066
0
0
0
0
1 151
0
4 217
86 814
 
SEB
828 250
38 434
570 695
219 120
8 176
8 132
44
0
0
163 978
7 285
156 694
0
0
0
0
0
0
0
0
5 398 066
0
5 398 066
0
0
5 494
28 795
28 795
0
5 703
0
5 703
0
0
0
14 999
0
6 453 462
9 308
9 308
0
0
0
0
0
0
0
0
5 596 660
5 533 015
0
63 645
0
0
2 727
0
2 491
0
0
236
0
3 302
3 302
0
0
10 572
0
5 622 569
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620 791
19 078
0
19 078
0
62 057
0
830 893
6 453 462
 
SWED
2 343 452
72 291
2 160 203
110 958
11 069
9 110
1 960
0
0
159 874
753
159 121
0
0
0
0
0
0
0
0
8 112 507
0
8 112 507
0
1 450
121 222
33 883
33 883
0
0
0
0
7 515
7 515
0
1 826
0
10 792 799
10 145
9 413
0
0
731
0
0
0
0
0
9 102 041
9 002 150
0
99 891
1 198
0
222
0
0
0
0
222
0
6 261
6 261
0
0
20 931
0
9 140 798
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 342 793
42 125
0
42 125
0
151 100
0
1 652 001
10 792 799
 
TBB
82 140
1 370
58 904
21 866
0
0
0
0
0
37
37
0
0
460
0
460
0
0
0
0
71 995
0
71 995
0
0
2 545
5 420
5 420
0
0
0
0
15
15
0
929
0
163 540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 475
127 475
0
0
0
0
17
0
0
0
0
17
0
2
2
0
0
8 525
0
136 019
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
992
0
992
0
184
0
27 522
163 540
 
OP
237 876
83
2 351
235 442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
473 584
0
473 584
0
0
0
382
382
0
1 758
0
1 758
0
0
0
113
0
713 712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710 520
710 520
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
15
115
115
0
0
2 698
0
713 347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-342
0
0
0
0
706
0
364
713 712
 
FOLKE
16
0
0
16
0
0
0
0
0
503
503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
13
0
0
0
9
0
540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
527
0
1 412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-966
0
0
0
0
94
0
-871
540
 
TF
4 233
0
530
3 703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71 787
0
71 787
0
0
0
14
14
0
0
0
0
-222
-222
0
10
0
75 821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 853
66 853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516
0
67 369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 424
0
0
0
0
4 028
0
8 452
75 821
 
INBANK
116 675
4
89 754
26 917
0
0
0
0
0
2 390
2 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291 764
0
291 764
0
0
16 242
332
332
0
3 778
238
3 540
1 573
0
1 573
232
0
432 986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388 694
375 133
13 561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376
376
0
0
5 155
0
394 225
903
903
0
15 908
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
118
0
0
0
0
0
17 354
1 506
0
1 506
0
2 972
0
38 761
432 986
 
HOLM
4 180
0
750
3 431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 256
0
38 256
0
0
1 790
1 958
894
1 064
2 093
1 427
665
0
0
0
624
0
48 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 902
25 721
0
181
0
0
2 217
0
0
0
0
0
2 217
0
0
0
0
1 475
0
29 594
50
50
0
14 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 513
5
0
5
0
1 267
0
19 306
48 900

Krediidiasutuste lühendite selgitused