Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
 1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1 Sularaha
1.2 Nõuded keskpankadele
1.3 Muud nõudmiseni hoiused
 2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1 Tuletisinstrumendid
2.2 Omakapitaliinstrumendid
2.3 Võlaväärtpaberid
2.4 Laenud ja ettemaksed
 3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
3.1 Omakapitaliinstrumendid
3.2 Võlaväärtpaberid
3.3 Laenud ja ettemaksed
 4. Müügivalmis finantsvarad
4.1 Omakapitaliinstrumendid
4.2 Võlaväärtpaberid
4.3 Laenud ja ettemaksed
 5. Laenud ja nõuded
5.1 Võlaväärtpaberid
5.2 Laenud ja ettemaksed
 6. Lõpptähtajani hoitavad investeeringud
6.1 Võlaväärtpaberid
6.2 Laenud ja ettemaksed
 7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
 8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 9. Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1 Materiaalsed põhivarad
10.2 Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2 Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustised
1.1 Tuletisinstrumendid
1.2 Lühikesed positsioonid
1.3 Hoiused
1.4 Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5 Muud finantskohustised
 2. Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1 Hoiused
2.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3 Muud finantskohustised
 3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustised
3.1 Hoiused
3.2 Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3 Muud fianantskohustised
 4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
 5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
 6. Eraldised
6.1 Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2 Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3 Restruktureerimine
6.4 Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5 Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6 Muud eraldised
 7. Tulumaksu kohustised
7.1 Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustised
7.2 Edasilükkunud tulumaksu kohustised
 8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
 9. Muud kohustised
 10. Kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
 11. KOHUSTISED KOKKU
 1. Aktsia- või osakapital
1.1 Sissemakstud aktsia- või osakapital
1.2 Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata aktsia- või osakapital
 2. Ülekurss
 3. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a aktsia- või osakapital
3.1 Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2 Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
 4. Muu omakapital
 5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1 Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1 Materiaalne vara
5.1.2 Immateriaalne vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen. Kindlaksmäärat. hüvit. pensioniskeemidest
5.1.4 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5. Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust
5.2 Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1 Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3 Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.4 Müügivalmis finantsvarad
5.2.5 Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.6. Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust
 6. Jaotamata kasum
 7. Muud reservid
7.1. Reservid või akumuleeritud kahjum, mis tuleneb tütar- ja sidusettevõtjatesse tehtud inv.
7.2. Muu
 8. Omaaktsiad (-)
 9. Aruandeaasta kasum või kahjum
 10. Vahedividendid (-)
 11. OMAKAPITAL KOKKU
 12. KOHUSTISED KOKKU JA OMAKAPITAL KOKKU
 
BIG
53 847
0
36 235
17 612
11 210
0
0
11 210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378 100
0
378 100
0
0
0
0
0
579
2 571
2 382
189
7 472
0
7 472
400
400
0
3 261
0
457 440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341 661
336 683
4 977
0
0
0
667
0
0
0
0
0
667
169
169
0
0
5 405
0
347 902
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
638
251
251
0
0
0
0
388
388
0
0
0
0
0
82 974
800
0
800
0
17 126
0
109 538
457 440
 
DANSKE
174 326
14 364
13 901
146 062
1 737
1 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 375 559
32 305
1 343 253
0
0
0
0
0
0
4 559
4 559
0
0
0
0
0
0
0
1 265
0
1 557 446
1 604
1 604
0
0
0
0
0
0
0
0
1 410 943
1 407 836
0
3 107
0
0
969
969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 850
0
1 418 366
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 030
0
0
0
0
6 049
0
139 079
1 557 446
 
LUMINOR
328 252
7 246
192 005
129 002
4 161
4 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 121 905
32 845
3 089 060
1 513
1 513
0
0
0
110 983
547
547
0
1 707
0
1 707
0
0
0
9 750
374
3 579 191
4 161
4 161
0
0
0
0
0
0
0
0
3 125 582
3 060 574
65 007
0
0
0
792
0
0
142
0
650
0
196
196
0
0
14 695
0
3 145 426
9 377
9 377
0
402 141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 500
291
0
291
0
7 456
0
433 765
3 579 191
 
EKRE
98 102
22 771
44 815
30 516
0
0
0
0
0
11 060
0
11 060
0
13
13
0
0
238 027
0
238 027
503
503
0
0
0
16 064
2 179
1 967
213
743
0
743
0
0
0
622
0
367 314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322 018
316 992
5 026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 232
0
325 251
38 199
38 199
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 909
2 070
0
2 070
0
-290
0
42 063
367 314
 
HANDELSB
25 076
0
370
24 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 429
50 067
71 362
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
0
0
0
0
233
0
146 761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 113
147 113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
0
147 239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-478
0
-478
146 761
 
LHV
955 891
5 076
920 714
30 101
291
0
291
0
0
49 138
0
49 138
0
555
0
555
0
707 282
0
707 282
0
0
0
0
0
325
1 340
1 340
0
913
0
913
0
0
0
10 371
0
1 726 104
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1 576 723
1 576 723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 639
0
1 636 364
59 500
59 500
0
0
0
0
0
1 155
36
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
36
0
0
16 641
1 492
0
1 492
0
10 917
0
89 740
1 726 104
 
VERSO
106 081
163
83 818
22 100
98
98
0
0
0
0
0
0
0
107 986
324
107 662
0
52 164
0
52 164
24 491
24 491
0
0
0
0
937
774
163
153
0
153
0
0
0
1 821
0
293 733
84
84
0
0
0
0
0
0
0
0
269 131
264 131
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
58
0
0
5 077
0
274 350
14 089
14 089
0
0
1 083
0
1 083
0
109
0
0
0
0
0
0
109
0
0
0
109
0
0
3 303
500
0
500
0
298
0
19 383
293 733
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 359
0
26 359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
48
0
0
0
0
33
33
0
0
1 133
0
1 214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 145
0
25 145
26 359
 
CITADELE
64 502
1 092
27 041
36 369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 023
0
112 023
0
0
0
0
0
0
483
483
0
12
0
12
0
0
0
1 362
0
178 384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177 827
177 764
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
359
0
178 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 279
0
0
0
0
1 477
0
198
178 384
 
SCANIA
1 309
0
0
1 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 706
0
48 706
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 034
42 034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365
0
42 399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 513
0
0
0
0
1 105
0
7 618
50 017
 
SEB
1 164 069
41 277
1 009 921
112 871
23 577
23 487
91
0
0
89 214
0
89 214
0
3 119
3 119
0
0
4 612 782
0
4 612 782
0
0
0
0
0
5 494
9 699
9 699
0
3 938
0
3 938
0
0
0
7 316
0
5 919 210
23 160
23 160
0
0
0
0
0
0
0
0
5 062 854
5 009 030
0
53 824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 421
0
5 098 435
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
569
984
0
0
0
0
0
0
984
0
0
0
984
0
0
604 220
19 078
0
19 078
0
67 317
0
820 775
5 919 210
 
SWED
2 363 730
84 368
2 150 381
128 980
185 780
13 542
3 178
169 060
0
62
62
0
0
0
0
0
0
7 252 897
0
7 252 897
0
0
0
149
-158
121 222
15 470
15 470
0
3
0
3
7
7
0
24 627
0
9 963 792
13 489
13 489
0
0
0
0
0
0
0
0
8 226 646
8 139 732
1 132
85 782
1 519
0
1 033
0
0
0
0
1 033
0
153
153
0
0
17 353
0
8 260 193
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 354 304
42 125
0
42 125
0
191 188
0
1 703 599
9 963 792
 
ÄRIP
158 173
905
69 847
87 421
0
0
0
0
0
37
37
0
0
0
0
0
0
66 006
0
66 006
0
0
0
0
0
3 015
3 694
3 694
0
0
0
0
0
0
0
921
0
231 846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189 602
189 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 328
0
204 930
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 757
829
0
829
0
2 345
0
26 916
231 846
 
OP
319 472
0
3 083
316 389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323 837
0
323 837
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2 830
0
2 830
0
0
0
156
0
646 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646 474
646 474
0
0
0
0
181
0
0
0
0
0
181
2
2
0
0
1 183
0
647 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 789
0
0
0
0
2 245
0
-1 544
646 295
 
FOLKE
36
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
67
0
0
0
43
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294
0
1 178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 225
0
0
0
0
193
0
-1 032
146
 
INBANK
22 148
4
14 767
7 377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
402
0
0
402
94 054
0
94 054
0
0
0
0
0
8 815
169
169
0
183
0
183
364
0
364
236
0
126 372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 536
95 055
6 482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 019
0
103 556
782
782
0
9 068
0
0
0
0
-38
0
0
0
0
0
0
-38
0
-38
0
0
0
0
3 793
1 469
0
1 469
0
7 742
0
22 817
126 372

Krediidiasutuste lühendite selgitused