Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1. Sularaha
1.2. Nõuded keskpankadele
1.3. Muud nõudmiseni hoiused
2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1. Tuletisinstrumendid
2.2. Omakapitaliinstrumendid
2.3. Võlaväärtpaberid
2.4. Laenud ja ettemaksed
3. Koh õigl väärt muut läbi kasumiaruande mõõdet finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
3.1. Omakapitaliinstrumendid
3.2. Võlaväärtpaberid
3.3. Laenud ja ettemaksed
4. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
4.1. Võlaväärtpaberid
4.2. Laenud ja ettemaksed
5. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
5.1. Omakapitaliinstrumendid
5.2. Võlaväärtpaberid
5.3. Laenud ja ettemaksed
6. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
6.1. Võlaväärtpaberid
6.2. Laenud ja ettemaksed
7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
9. Investeeringud tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1. Materiaalsed põhivarad
10.2. Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2. Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1. Tuletisinstrumendid
1.2. Lühikesed positsioonid
1.3. Hoiused
1.4. Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5. Muud finantskohustused
2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1. Hoiused
2.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3. Muud finantskohustused
3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1. Hoiused
3.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3. Muud fianantskohustused
4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
6. Eraldised
6.1. Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2. Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3. Restruktureerimine
6.4. Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5. Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6. Muud eraldised
7. Tulumaksu kohustused
7.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2. Edasilükkunud tulumaksu kohustused
8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
9. Muud kohustused
10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
11. KOHUSTUSED KOKKU
1. Kapital
1.1. Kapital
1.2. Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital
2. Ülekurss
3. Emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital
3.1. Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
4. Muu omakapital
5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1. Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1. Materiaalsed vara
5.1.2. Immateriaalsed vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen kind määr hüvit pensioniskeemidest
5.1.4. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5 Muud kajastatud tulud ja kulud, mis tul tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
5.1.6 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud omakap instr õiglase väärtuse muutused
5.1.7 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt riskimaand ebaefektiivsus
5.1.7.1 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (maand instr)
5.1.7.2 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (riskimaand instr)
5.1.8 Õigl väärt muut läbi kasumiar kajast fin koh õigl väärt muut, mis tul krediidiriski muutustest
5.2. Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1. Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3. Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaanduse reserv (efektiivne osa)
5.2.4 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud võlainstrumentide õiglase väärtuse muutused
5.2.5. Riskimaandamisinstrumendid (kajastamata elemendid)
5.2.6. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.7 Muud kajast tulud ja kulud, mis tulenevad tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
6. Jaotamata kasum
7. Muud reservid
7.1. Reservid või akum kahjum, mis tul tütar- ja siduse/v teht invest, arvest kap osaluse meetodil
7.2. Muu
8. Omaaktsiad (-)
9. Aruandeaasta kasum või kahjum
10. Vahedividendid (-)
11. OMAKAPITAL KOKKU
12. OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU
 
BIG
50 482
0
32 855
17 627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 390
0
31 390
0
463 315
0
463 315
0
0
579
4 061
3 963
98
19 254
0
19 254
620
620
0
2 281
0
571 981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424 665
417 631
4 965
2 070
0
0
2 137
0
0
0
0
0
2 137
312
312
0
0
7 742
0
434 856
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
997
294
294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
703
0
891
0
-187
0
0
0
103 073
800
0
800
0
24 255
0
137 125
571 981
 
LUMINOR
3 065 607
140 518
2 783 502
141 588
60 340
57 319
0
3 021
0
0
0
0
0
211 012
211 012
0
14 598
14 598
0
0
9 997 487
21 346
9 976 141
1 898
0
261 050
66 169
66 169
0
5 254
351
4 903
2 715
0
2 715
73 359
87
13 759 576
58 304
58 304
0
0
0
0
0
0
0
0
12 047 785
11 297 624
651 716
98 445
0
0
4 669
0
0
550
93
3 822
204
1 545
1 545
0
0
60 306
0
12 172 609
34 912
34 912
0
1 412 243
0
0
0
0
9 270
9 270
233
0
0
0
0
9 036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 628
938
0
938
0
30 978
0
1 586 968
13 759 576
 
COOP
121 857
21 531
97 912
2 414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 074
13
4 061
0
447 416
0
447 416
0
0
16 501
4 352
4 140
213
2 123
0
2 123
0
0
0
1 638
0
597 962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517 244
494 351
21 168
1 725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 519
0
521 763
60 960
60 960
0
11 797
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
966
2 752
0
2 752
0
-278
0
76 199
597 962
 
HANDELSB
328
0
314
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 058
0
20 058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
0
20 532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 060
21 060
0
0
0
0
136
0
0
136
0
0
0
0
0
0
0
623
0
21 819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 287
0
-1 287
20 532
 
LHV
1 270 453
17 512
1 232 733
20 208
168
0
168
0
0
32 331
0
32 331
0
0
0
0
432
0
432
0
1 670 761
0
1 670 761
0
0
325
6 872
6 872
0
594
0
594
36
0
36
29 065
0
3 011 036
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
2 832 498
2 832 498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 049
1 049
0
0
20 365
0
2 853 921
95 500
95 500
0
0
0
0
0
2 339
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
0
0
0
212
0
0
0
38 266
3 025
0
3 025
0
17 772
0
157 115
3 011 036
 
NORDEA*
1 837
0
0
1 837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 226
3 226
0
0
0
0
0
0
0
1 501
0
6 564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 064
0
0
2 064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209
209
0
0
2 551
0
4 824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733
0
0
0
0
1 007
0
1 740
6 564
 
CITADELE
128 947
825
107 364
20 758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 644
0
135 644
0
0
0
435
435
0
155
0
155
703
703
0
1 248
0
267 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255 317
255 291
0
26
0
0
23
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
3 524
0
258 864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 231
0
0
0
0
2 039
0
8 269
267 134
 
SEB
903 005
37 774
806 353
58 879
6 151
6 090
61
0
0
166 850
7 677
159 173
0
0
0
0
0
0
0
0
5 565 807
0
5 565 807
0
0
5 494
30 461
30 461
0
5 139
0
5 139
0
0
0
13 229
0
6 696 137
7 846
7 846
0
0
0
0
0
0
0
0
5 803 370
5 716 781
0
86 589
0
0
3 002
0
2 765
0
0
237
0
3 267
3 267
0
0
8 711
0
5 826 197
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620 791
19 078
0
19 078
0
100 958
0
869 940
6 696 137
 
SWED
2 370 805
68 081
2 215 908
86 816
11 175
9 262
1 913
0
0
155 029
672
154 357
0
0
0
0
0
0
0
0
8 290 865
0
8 290 865
0
942
121 222
32 093
32 093
0
76
0
76
0
0
0
2 344
0
10 984 552
11 946
11 250
0
0
696
0
0
0
0
0
9 270 748
9 195 541
0
75 208
720
0
200
0
0
0
0
200
0
5 528
5 528
0
0
17 875
0
9 307 017
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 342 793
42 125
0
42 125
0
176 635
0
1 677 535
10 984 552
 
TBB
77 183
1 023
53 786
22 374
0
0
0
0
0
37
37
0
0
460
0
460
0
0
0
0
70 876
0
70 876
0
0
2 065
5 600
5 600
0
0
0
0
13
13
0
902
0
157 136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 615
125 615
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4 503
0
130 122
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846
992
0
992
0
-323
0
27 014
157 136
 
OP
171 818
172
2 176
169 469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476 863
0
476 863
0
0
0
96
96
0
1 593
0
1 593
0
0
0
131
0
650 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
647 241
647 241
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
14
106
106
0
0
2 130
0
649 492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-342
0
0
0
0
1 350
0
1 009
650 501
 
FOLKE
29
0
0
29
0
0
0
0
0
349
349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
9
0
393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560
0
1 445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-966
0
0
0
0
-86
0
-1 052
393
 
TF
8 793
0
3 549
5 244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 112
0
75 112
0
0
0
13
13
0
0
0
0
-172
-172
0
14
0
83 759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 613
73 613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
0
74 253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 424
0
0
0
0
5 083
0
9 507
83 759
 
INBANK
102 918
0
83 080
19 838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335 668
0
335 668
0
0
3 436
1 111
1 111
0
11 675
6 157
5 518
1 985
0
1 985
2 170
198
459 162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399 065
377 518
21 547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
280
0
0
15 369
0
414 714
903
903
0
15 908
0
0
0
0
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18
0
-18
0
0
0
0
0
18 693
1 568
0
1 568
0
7 393
0
44 448
459 162
 
HOLM
7 402
0
1 499
5 903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 178
0
42 178
0
0
1 779
1 941
888
1 053
1 975
1 119
856
0
0
0
802
0
56 078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 645
35 481
0
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 445
0
37 090
50
50
0
14 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 513
5
0
5
0
950
0
18 988
56 078

Krediidiasutuste lühendite selgitused