Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1. Sularaha
1.2. Nõuded keskpankadele
1.3. Muud nõudmiseni hoiused
2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1. Tuletisinstrumendid
2.2. Omakapitaliinstrumendid
2.3. Võlaväärtpaberid
2.4. Laenud ja ettemaksed
3. Koh õigl väärt muut läbi kasumiaruande mõõdet finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
3.1. Omakapitaliinstrumendid
3.2. Võlaväärtpaberid
3.3. Laenud ja ettemaksed
4. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
4.1. Võlaväärtpaberid
4.2. Laenud ja ettemaksed
5. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
5.1. Omakapitaliinstrumendid
5.2. Võlaväärtpaberid
5.3. Laenud ja ettemaksed
6. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
6.1. Võlaväärtpaberid
6.2. Laenud ja ettemaksed
7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
9. Investeeringud tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1. Materiaalsed põhivarad
10.2. Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2. Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1. Tuletisinstrumendid
1.2. Lühikesed positsioonid
1.3. Hoiused
1.4. Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5. Muud finantskohustused
2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1. Hoiused
2.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3. Muud finantskohustused
3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1. Hoiused
3.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3. Muud fianantskohustused
4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
6. Eraldised
6.1. Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2. Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3. Restruktureerimine
6.4. Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5. Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6. Muud eraldised
7. Tulumaksu kohustused
7.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2. Edasilükkunud tulumaksu kohustused
8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
9. Muud kohustused
10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
11. KOHUSTUSED KOKKU
1. Kapital
1.1. Kapital
1.2. Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital
2. Ülekurss
3. Emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital
3.1. Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
4. Muu omakapital
5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1. Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1. Materiaalsed vara
5.1.2. Immateriaalsed vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen kind määr hüvit pensioniskeemidest
5.1.4. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5 Muud kajastatud tulud ja kulud, mis tul tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
5.1.6 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud omakap instr õiglase väärtuse muutused
5.1.7 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt riskimaand ebaefektiivsus
5.1.7.1 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (maand instr)
5.1.7.2 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (riskimaand instr)
5.1.8 Õigl väärt muut läbi kasumiar kajast fin koh õigl väärt muut, mis tul krediidiriski muutustest
5.2. Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1. Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3. Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaanduse reserv (efektiivne osa)
5.2.4 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud võlainstrumentide õiglase väärtuse muutused
5.2.5. Riskimaandamisinstrumendid (kajastamata elemendid)
5.2.6. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.7 Muud kajast tulud ja kulud, mis tulenevad tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
6. Jaotamata kasum
7. Muud reservid
7.1. Reservid või akum kahjum, mis tul tütar- ja siduse/v teht invest, arvest kap osaluse meetodil
7.2. Muu
8. Omaaktsiad (-)
9. Aruandeaasta kasum või kahjum
10. Vahedividendid (-)
11. OMAKAPITAL KOKKU
12. OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU
 
BIG
73 626
0
40 639
32 987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 183
0
46 183
0
522 471
0
522 471
0
0
579
3 655
3 584
71
22 131
0
22 131
634
634
0
2 018
0
671 298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
522 696
515 644
4 966
2 086
0
0
1 411
0
0
0
0
0
1 411
120
120
0
0
7 331
0
531 559
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
70
294
294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-224
0
915
0
-1 139
0
0
0
121 328
800
0
800
0
9 541
0
139 739
671 298
 
LUMINOR
3 392 808
124 241
3 169 428
99 139
47 275
37 786
0
9 489
0
0
0
0
0
251 911
251 911
0
140
140
0
0
9 485 846
19 570
9 466 276
9 331
0
260 860
62 887
62 887
0
5 436
351
5 085
7 766
1 218
6 549
48 862
72
13 573 194
43 707
43 707
0
0
0
0
0
0
0
0
11 846 945
10 574 178
1 157 038
115 729
0
0
7 044
0
0
57
93
6 688
206
411
0
411
0
62 147
0
11 960 255
34 912
34 912
0
1 412 243
0
0
0
0
265
265
233
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 894
2 706
0
2 706
0
28 920
0
1 612 939
13 573 194
 
COOP
132 017
26 559
103 820
1 638
0
0
0
0
0
204
204
0
0
0
0
0
3 695
13
3 682
0
546 128
0
546 128
0
0
16 501
3 858
3 645
213
2 821
0
2 821
0
0
0
1 196
0
706 421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
625 394
607 323
16 726
1 344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
26
0
0
4 306
0
629 726
60 960
60 960
0
11 797
0
0
0
0
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8
0
0
0
-8
0
0
0
412
3 095
0
3 095
0
439
0
76 695
706 421
 
LHV
1 366 051
15 811
1 329 434
20 805
207
0
207
0
0
413 509
0
413 509
0
0
0
0
652
0
652
0
1 861 373
0
1 861 373
0
0
325
6 574
6 574
0
681
0
681
66
0
66
22 799
0
3 672 237
19
19
0
0
0
0
0
0
0
0
3 468 358
3 219 510
248 848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 343
1 343
0
0
31 690
0
3 501 410
100 500
100 500
0
0
0
0
0
1 906
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
0
0
0
212
0
0
0
53 587
4 022
0
4 022
0
10 600
0
170 827
3 672 237
 
NORDEA*
1 428
0
0
1 428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 145
3 145
0
0
0
0
0
0
0
2 671
0
7 244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 623
0
0
1 623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355
355
0
0
2 724
0
4 701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 740
0
0
0
0
803
0
2 543
7 244
 
CITADELE
270 216
2
250 489
19 725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 018
0
127 018
0
0
0
291
291
0
176
0
176
0
0
0
2 518
0
400 218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392 380
392 380
0
0
0
0
54
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
718
0
393 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 269
0
0
0
0
-1 204
0
7 066
400 218
 
SEB
1 144 942
39 684
459 327
645 931
6 036
6 009
28
0
0
246 849
7 703
239 146
0
0
0
0
0
0
0
0
5 647 429
0
5 647 429
0
0
5 494
29 545
29 545
0
5 311
0
5 311
0
0
0
15 187
0
7 100 793
7 727
7 727
0
0
0
0
0
0
0
0
6 169 769
6 096 466
0
73 303
0
0
3 213
0
2 202
0
0
1 011
0
2 439
2 439
0
0
12 680
0
6 195 829
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
722 255
19 078
0
19 078
0
34 718
0
904 964
7 100 793
 
SWED
3 055 317
72 600
2 872 535
110 182
17 795
17 039
756
0
0
2 120 792
455
2 120 337
0
0
0
0
0
0
0
0
8 284 219
0
8 284 219
0
880
121 222
31 960
31 960
0
0
0
0
0
0
0
3 940
0
13 636 127
17 388
16 938
57
0
393
0
0
0
0
0
11 789 494
11 695 945
0
93 549
663
0
836
0
0
0
0
836
0
4 811
4 811
0
0
11 037
0
11 824 230
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 526 633
42 125
0
42 125
0
127 157
0
1 811 897
13 636 127
 
TBB
66 197
981
49 032
16 184
0
0
0
0
0
37
37
0
0
460
0
460
0
0
0
0
69 617
0
69 617
0
0
2 065
4 561
4 561
0
954
0
954
215
0
215
1 009
0
145 116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 012
117 012
0
0
0
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
2 588
0
119 635
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-210
992
0
992
0
-800
0
25 482
145 116
 
OP
280 371
44
14 321
266 006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517 412
0
517 412
0
0
0
1 282
1 282
0
1 433
0
1 433
0
0
0
97
0
800 595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
796 063
796 063
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
3 118
0
799 199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 009
0
0
0
0
387
0
1 396
800 595
 
FOLKE
102
0
0
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544
0
1 429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 052
0
0
0
0
-278
0
-1 330
99
 
INBANK
92 252
0
70 319
21 934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365 638
20 042
345 595
0
0
3 436
1 010
1 010
0
14 075
6 157
7 918
2 064
183
1 881
2 128
0
480 605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423 143
401 589
21 554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
134
7
0
10 787
0
434 071
909
909
0
16 082
0
0
0
0
-94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-94
0
-94
0
0
0
0
0
26 097
1 662
0
1 662
0
1 877
0
46 534
480 605
 
TF
4 416
0
428
3 989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 107
0
76 107
0
0
0
11
11
0
776
0
776
0
0
0
12
0
81 323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 860
72 860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
353
0
73 212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 096
0
0
0
0
3 015
0
8 111
81 323
 
HOLM
15 973
0
2 898
13 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 316
0
53 316
0
0
2 898
2 954
1 923
1 031
1 342
0
1 342
0
0
0
470
0
76 953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 293
55 124
0
1 169
0
0
23
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
1 400
0
57 715
50
50
0
14 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 259
5
0
5
0
453
0
19 237
76 953

Krediidiasutuste lühendite selgitused