Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1. Sularaha
1.2. Nõuded keskpankadele
1.3. Muud nõudmiseni hoiused
2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1. Tuletisinstrumendid
2.2. Omakapitaliinstrumendid
2.3. Võlaväärtpaberid
2.4. Laenud ja ettemaksed
3. Koh õigl väärt muut läbi kasumiaruande mõõdet finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
3.1. Omakapitaliinstrumendid
3.2. Võlaväärtpaberid
3.3. Laenud ja ettemaksed
4. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
4.1. Võlaväärtpaberid
4.2. Laenud ja ettemaksed
5. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
5.1. Omakapitaliinstrumendid
5.2. Võlaväärtpaberid
5.3. Laenud ja ettemaksed
6. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
6.1. Võlaväärtpaberid
6.2. Laenud ja ettemaksed
7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
9. Investeeringud tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1. Materiaalsed põhivarad
10.2. Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2. Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1. Tuletisinstrumendid
1.2. Lühikesed positsioonid
1.3. Hoiused
1.4. Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5. Muud finantskohustused
2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1. Hoiused
2.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3. Muud finantskohustused
3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1. Hoiused
3.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3. Muud fianantskohustused
4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
6. Eraldised
6.1. Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2. Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3. Restruktureerimine
6.4. Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5. Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6. Muud eraldised
7. Tulumaksu kohustused
7.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2. Edasilükkunud tulumaksu kohustused
8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
9. Muud kohustused
10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
11. KOHUSTUSED KOKKU
1. Kapital
1.1. Kapital
1.2. Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital
2. Ülekurss
3. Emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital
3.1. Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
4. Muu omakapital
5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1. Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1. Materiaalsed vara
5.1.2. Immateriaalsed vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen kind määr hüvit pensioniskeemidest
5.1.4. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5 Muud kajastatud tulud ja kulud, mis tul tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
5.1.6 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud omakap instr õiglase väärtuse muutused
5.1.7 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt riskimaand ebaefektiivsus
5.1.7.1 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (maand instr)
5.1.7.2 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (riskimaand instr)
5.1.8 Õigl väärt muut läbi kasumiar kajast fin koh õigl väärt muut, mis tul krediidiriski muutustest
5.2. Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1. Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3. Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaanduse reserv (efektiivne osa)
5.2.4 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud võlainstrumentide õiglase väärtuse muutused
5.2.5. Riskimaandamisinstrumendid (kajastamata elemendid)
5.2.6. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.7 Muud kajast tulud ja kulud, mis tulenevad tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
6. Jaotamata kasum
7. Muud reservid
7.1. Reservid või akum kahjum, mis tul tütar- ja siduse/v teht invest, arvest kap osaluse meetodil
7.2. Muu
8. Omaaktsiad (-)
9. Aruandeaasta kasum või kahjum
10. Vahedividendid (-)
11. OMAKAPITAL KOKKU
12. OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU
 
BIG
61 253
0
7 782
53 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 070
0
13 070
0
448 585
0
448 585
0
0
579
5 328
5 168
160
14 284
0
14 284
1 177
1 177
0
2 102
0
546 380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418 044
410 398
5 043
2 603
0
0
1 598
0
0
0
0
0
1 598
330
330
0
0
7 730
0
427 702
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
987
251
251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
736
0
825
0
-88
0
0
0
103 073
800
0
800
0
5 818
0
118 678
546 380
 
DANSKE
87 399
11 558
451
75 390
487
487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
547 592
29 237
518 355
0
0
0
4 197
4 197
0
466
0
466
0
0
0
1 100
468 812
1 110 051
1 102
1 102
0
0
0
0
0
0
0
0
967 685
965 566
0
2 118
0
0
591
0
0
0
0
591
0
0
0
0
0
8 173
40 192
1 017 743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 440
0
0
0
0
-41 131
0
92 308
1 110 051
 
LUMINOR
2 434 575
171 779
2 115 293
147 503
59 687
56 070
0
3 617
0
0
0
0
0
135 281
135 281
0
7 752
7 752
0
0
11 117 178
25 036
11 092 142
1 694
0
263 389
60 467
60 190
277
4 672
351
4 322
798
0
798
91 835
114
14 177 440
49 486
49 486
0
0
0
0
0
0
0
0
12 287 506
11 864 318
351 649
71 539
0
0
6 937
0
0
2 520
93
4 068
256
2 549
2 549
0
0
48 181
0
12 394 660
34 912
34 912
0
1 628 274
0
0
0
0
3 414
3 414
233
0
0
0
0
3 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 740
664
0
664
0
15 777
0
1 782 780
14 177 440
 
COOP
83 278
22 569
57 471
3 238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 746
13
7 732
0
342 709
0
342 709
0
0
16 425
4 116
3 903
213
1 427
0
1 427
2
2
0
843
0
456 545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409 370
397 609
10 115
1 647
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 257
0
414 627
38 199
38 199
0
175
0
0
0
0
-66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-66
0
0
0
-66
0
0
0
1 204
2 421
0
2 421
0
-15
0
41 918
456 545
 
HANDELSB
24 923
0
506
24 417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 794
0
78 794
0
0
0
11
11
0
0
0
0
0
0
0
192
0
103 920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 962
103 962
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
167
0
104 131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-211
0
-211
103 920
 
LHV
763 993
5 755
732 688
25 550
171
0
171
0
0
18 019
0
18 019
0
0
0
0
298
0
298
0
977 219
0
977 219
0
0
325
6 051
6 051
0
1 148
0
1 148
7
0
7
11 946
0
1 779 177
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
1 641 612
1 641 612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950
950
0
0
16 713
0
1 659 309
69 500
69 500
0
0
0
0
0
1 864
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
78
0
0
0
39 898
3 025
0
3 025
0
5 502
0
119 868
1 779 177
 
NORDEA*
182
0
0
182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 885
1 885
0
0
0
0
0
0
0
1 521
0
3 587
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
186
0
0
2 331
0
2 516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733
0
0
0
0
337
0
1 071
3 587
 
CITADELE
60 693
1 839
28 369
30 485
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 793
0
132 793
0
0
0
618
618
0
12
0
12
0
0
0
1 891
0
196 008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187 983
187 948
0
35
0
0
36
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
1 351
0
189 370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 231
0
0
0
0
407
0
6 638
196 008
 
SCANIA
774
0
0
774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 191
0
49 191
0
0
0
10 157
10 157
0
0
0
0
167
1
166
7
0
60 296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 654
50 654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 321
0
56 976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 066
0
0
0
0
254
0
3 320
60 296
 
SEB
856 154
34 317
547 586
274 251
6 542
6 475
68
0
0
148 095
6 318
141 777
0
0
0
0
0
0
0
0
5 264 023
0
5 264 023
0
0
5 494
30 498
30 498
0
5 079
0
5 079
0
0
0
12 740
0
6 328 624
6 321
6 321
0
0
0
0
0
0
0
0
5 488 972
5 422 898
0
66 073
0
0
2 214
0
1 985
0
0
229
0
3 167
3 167
0
0
39 836
0
5 540 509
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620 791
19 078
0
19 078
0
19 453
0
788 115
6 328 624
 
SWED
2 382 426
68 792
1 972 182
341 452
10 552
8 619
1 933
0
0
162 873
853
162 020
0
0
0
0
0
0
0
0
7 902 162
0
7 902 162
0
819
121 222
31 363
31 363
0
0
0
0
0
0
0
3 952
0
10 615 370
9 987
9 196
0
0
791
0
0
0
0
0
8 827 934
8 708 571
0
119 362
905
0
145
0
0
0
0
145
0
6 063
6 063
0
0
20 625
0
8 865 659
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 554 644
42 125
0
42 125
0
36 960
0
1 749 711
10 615 370
 
ÄRIP
114 462
1 888
62 820
49 754
0
0
0
0
0
37
37
0
0
460
0
460
0
0
0
0
70 799
0
70 799
0
0
2 545
4 945
4 945
0
0
0
0
0
0
0
861
0
194 109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162 956
162 956
0
0
0
0
14
0
0
0
0
14
0
43
43
0
0
3 496
0
166 508
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
923
915
0
915
0
263
0
27 601
194 109
 
OP
127 795
0
1 078
126 716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
405 028
0
405 028
0
0
0
25
25
0
2 119
0
2 119
0
0
0
156
0
535 123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
533 637
533 637
0
0
0
0
172
0
0
0
0
0
172
1
1
0
0
2 004
0
535 813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-342
0
0
0
0
-349
0
-690
535 123
 
FOLKE
6
0
0
6
0
0
0
0
0
466
466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
24
0
0
0
9
0
505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
465
0
1 349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-966
0
0
0
0
122
0
-844
505
 
INBANK
77 672
4
66 289
11 379
0
0
0
0
0
4 600
4 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228 353
0
228 353
0
0
16 240
440
440
0
1 696
238
1 458
564
0
564
256
0
329 821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290 004
276 460
13 545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
181
0
0
4 286
0
294 472
874
874
0
15 053
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
36
0
0
0
0
0
17 336
1 461
0
1 461
0
589
0
35 350
329 821
 
TF
1 274
0
410
864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 626
0
59 626
0
0
0
16
16
0
0
0
0
-232
-232
0
9
0
60 692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 154
54 154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
687
0
54 841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 424
0
0
0
0
1 427
0
5 851
60 692

Krediidiasutuste lühendite selgitused