Krediidiasutuse bilanss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1. Raha ja nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused
1.1. Sularaha
1.2. Nõuded keskpankadele
1.3. Muud nõudmiseni hoiused
2. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
2.1. Tuletisinstrumendid
2.2. Omakapitaliinstrumendid
2.3. Võlaväärtpaberid
2.4. Laenud ja ettemaksed
3. Koh õigl väärt muut läbi kasumiaruande mõõdet finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
3.1. Omakapitaliinstrumendid
3.2. Võlaväärtpaberid
3.3. Laenud ja ettemaksed
4. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
4.1. Võlaväärtpaberid
4.2. Laenud ja ettemaksed
5. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
5.1. Omakapitaliinstrumendid
5.2. Võlaväärtpaberid
5.3. Laenud ja ettemaksed
6. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
6.1. Võlaväärtpaberid
6.2. Laenud ja ettemaksed
7. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus
8. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
9. Investeeringud tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud investeeringud
10. Materiaalsed varad
10.1. Materiaalsed põhivarad
10.2. Kinnisvarainvesteeringud
11. Immateriaalsed varad
11.1. Firmaväärtus
11.2. Muu immateriaalne vara
12. Tulumaksu varad
12.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu varad
12.2. Edasilükkunud tulumaksu varad
13. Muud varad
14. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
15. VARAD KOKKU
1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
1.1. Tuletisinstrumendid
1.2. Lühikesed positsioonid
1.3. Hoiused
1.4. Emiteeritud võlaväärtpaberid
1.5. Muud finantskohustused
2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
2.1. Hoiused
2.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
2.3. Muud finantskohustused
3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
3.1. Hoiused
3.2. Emiteeritud võlaväärtpaberid
3.3. Muud fianantskohustused
4. Tuletisinstrumendid - riskimaandamise arvestus
5. Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel
6. Eraldised
6.1. Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused
6.2. Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
6.3. Restruktureerimine
6.4. Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused
6.5. Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid
6.6. Muud eraldised
7. Tulumaksu kohustused
7.1. Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused
7.2. Edasilükkunud tulumaksu kohustused
8. Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital
9. Muud kohustused
10. Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse
11. KOHUSTUSED KOKKU
1. Kapital
1.1. Kapital
1.2. Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital
2. Ülekurss
3. Emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital
3.1. Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent
3.2. Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid
4. Muu omakapital
5. Muu akumuleeritud koondkasum
5.1. Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse
5.1.1. Materiaalsed vara
5.1.2. Immateriaalsed vara
5.1.3 Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulen kind määr hüvit pensioniskeemidest
5.1.4. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.1.5 Muud kajastatud tulud ja kulud, mis tul tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
5.1.6 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud omakap instr õiglase väärtuse muutused
5.1.7 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt riskimaand ebaefektiivsus
5.1.7.1 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (maand instr)
5.1.7.2 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõd omakap instr õigl väärt muut (riskimaand instr)
5.1.8 Õigl väärt muut läbi kasumiar kajast fin koh õigl väärt muut, mis tul krediidiriski muutustest
5.2. Kirjed, mida võib liigitada kasumisse või kahjumisse
5.2.1. Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus (efektiivne osa)
5.2.2. Välisvaluuta ümberarvestamine
5.2.3. Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaanduse reserv (efektiivne osa)
5.2.4 Õigl väärt läbi muu koondkasumi mõõdetud võlainstrumentide õiglase väärtuse muutused
5.2.5. Riskimaandamisinstrumendid (kajastamata elemendid)
5.2.6. Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid
5.2.7 Muud kajast tulud ja kulud, mis tulenevad tütar-, ühis- ja sidusettevõtjatesse tehtud invest
6. Jaotamata kasum
7. Muud reservid
7.1. Reservid või akum kahjum, mis tul tütar- ja siduse/v teht invest, arvest kap osaluse meetodil
7.2. Muu
8. Omaaktsiad (-)
9. Aruandeaasta kasum või kahjum
10. Vahedividendid (-)
11. OMAKAPITAL KOKKU
12. OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU
 
BIG
43 287
0
19 260
24 027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 046
0
45 046
0
487 840
0
487 840
0
0
579
4 028
3 956
72
20 913
0
20 913
633
633
0
1 974
0
604 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
458 902
451 592
5 048
2 262
0
0
3 074
0
0
0
0
0
3 074
74
74
0
0
7 823
0
469 874
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
-659
294
294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-952
0
1 235
0
-2 187
0
0
0
121 328
800
0
800
0
4 957
0
134 427
604 300
 
LUMINOR
2 864 955
135 955
2 619 986
109 014
47 972
46 145
0
1 827
0
0
0
0
0
256 683
256 683
0
140
140
0
0
9 704 137
20 353
9 683 784
5 972
0
261 050
64 749
64 749
0
5 040
351
4 689
2 922
0
2 922
52 984
87
13 266 691
45 332
45 332
0
0
0
0
0
0
0
0
11 581 737
10 315 406
1 156 054
110 277
0
0
6 229
0
0
344
93
5 588
204
853
853
0
0
74 753
0
11 708 903
34 912
34 912
0
1 412 243
0
0
0
0
265
265
233
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 669
938
0
938
0
-26 238
0
1 557 788
13 266 691
 
COOP
119 045
26 551
91 264
1 230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 751
13
3 737
0
490 395
0
490 395
0
0
16 501
4 209
3 996
213
2 400
0
2 400
0
0
0
2 223
0
638 524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
558 007
535 210
21 223
1 575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 584
0
562 592
60 960
60 960
0
11 797
0
0
0
0
-368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-368
0
0
0
-368
0
0
0
688
2 781
0
2 781
0
73
0
75 932
638 524
 
LHV
1 283 568
14 149
1 238 357
31 062
218
0
218
0
0
222 434
0
222 434
0
0
0
0
432
0
432
0
1 725 377
0
1 725 377
0
0
325
7 642
7 642
0
637
0
637
54
0
54
5 567
0
3 246 254
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
3 054 833
3 054 833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
998
998
0
0
20 894
0
3 076 780
100 500
100 500
0
0
0
0
0
2 714
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
0
0
0
212
0
0
0
52 383
4 022
0
4 022
0
9 643
0
169 474
3 246 254
 
NORDEA*
1 156
0
0
1 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 025
3 025
0
0
0
0
0
0
0
2 167
0
6 348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 868
0
0
1 868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287
287
0
0
2 141
0
4 296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 740
0
0
0
0
312
0
2 053
6 348
 
CITADELE
106 351
0
86 543
19 809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 722
0
133 722
0
0
0
363
363
0
144
0
144
860
860
0
1 388
0
242 829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234 255
234 255
0
0
0
0
40
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
868
0
235 163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 269
0
0
0
0
-603
0
7 666
242 829
 
SEB
1 175 872
35 867
476 223
663 782
6 634
6 634
0
0
0
100 938
6 864
94 074
0
0
0
0
0
0
0
0
5 705 142
0
5 705 142
0
0
5 494
30 787
30 787
0
5 594
0
5 594
0
0
0
17 290
0
7 047 751
8 052
8 052
0
0
0
0
0
0
0
0
6 132 146
6 047 963
0
84 183
0
0
2 418
0
1 981
0
0
437
0
2 942
2 942
0
0
13 190
0
6 158 748
42 541
42 541
0
86 066
0
0
0
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
722 255
19 078
0
19 078
0
18 905
0
889 003
7 047 751
 
SWED
2 572 418
81 441
2 190 355
300 622
29 852
29 296
556
0
0
173 444
671
172 773
0
0
0
0
0
0
0
0
8 389 592
0
8 389 592
0
896
121 222
31 139
31 139
0
0
0
0
0
0
0
3 915
0
11 322 479
29 490
28 841
41
0
609
0
0
0
0
0
9 493 008
9 348 134
0
144 874
706
0
269
0
0
0
0
269
0
4 949
4 949
0
0
12 145
0
9 540 567
85 000
85 000
0
30 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 526 052
42 125
0
42 125
0
97 753
0
1 781 911
11 322 479
 
TBB
63 297
1 001
50 876
11 420
0
0
0
0
0
37
37
0
0
460
0
460
0
0
0
0
74 800
0
74 800
0
0
2 065
4 676
4 676
0
914
0
914
215
0
215
981
0
147 445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 297
119 297
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2 186
0
121 487
25 500
25 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-210
992
0
992
0
-324
0
25 958
147 445
 
OP
58 757
191
2 042
56 524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
584 393
0
584 393
0
0
0
74
74
0
1 595
0
1 595
0
0
0
162
0
644 981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640 815
640 815
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
16
179
179
0
0
1 863
0
642 874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 009
0
0
0
0
1 098
0
2 107
644 981
 
FOLKE
38
0
0
38
0
0
0
0
0
349
349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
505
0
1 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 052
0
0
0
0
59
0
-993
397
 
INBANK
85 601
0
64 033
21 568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341 685
0
341 685
0
0
3 436
1 150
1 150
0
12 846
6 157
6 688
1 951
113
1 839
1 405
0
448 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
391 582
370 037
21 544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376
369
7
0
9 973
0
401 930
903
903
0
15 908
0
0
0
0
-133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-133
0
-133
0
0
0
0
0
26 083
1 624
0
1 624
0
1 759
0
46 144
448 075
 
TF
8 894
0
3 549
5 345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 945
0
75 945
0
0
0
12
12
0
174
0
174
-274
-274
0
24
0
84 775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 478
73 478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
0
73 585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 507
0
0
0
0
1 683
0
11 190
84 775
 
HOLM
12 708
0
1 499
11 210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 352
0
47 352
0
0
1 779
1 922
880
1 042
2 158
1 119
1 040
0
0
0
571
0
66 491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 756
45 609
0
147
0
0
25
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
1 516
0
47 297
50
50
0
14 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 259
5
0
5
0
409
0
19 194
66 491

Krediidiasutuste lühendite selgitused