Elukindlustusseltside bilansid  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Raha- ja raha ekvivalendid
Nõuded
Nõuded otsesest kindlustustegevusest
Nõuded edasikindlustusest
Muud nõuded
Viitlaekumised ja ettemakstud kulud
sh sõlmimisväljaminekud
Müügiootel põhivara
Investeeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Tütarettevõtjad
Sidusettevõtjad
Muud finantsinvesteeringud
Aktsiad ja muud osalused
Võlakirjad jm fiks. tulumääraga väärtpaberid
Hüpoteeklaenud
Muud laenud
Tähtajalise hoiused krediidiasutustes
Muud finantsinvesteeringud
Invest. riskiga elukindlustuslepingute investeeringud
Pensionilepingute investeeringud*****
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
K O K K U A K T I V A
Kohustused
Kohustused otsesest kindlustustegevusest
Kohustused edasikindlustusest
Finantskohustused invsteerimisriskiga elukindlustuslepingutest
Finantskohustused investeerimislepingutest
Finantskohustused kindlustuslepingutest
Muud finantskohustused
Eraldised
Viitvõlad ja ettemakstud tulud
sh edasikindlustaja osa sõlmimisväljaminekutes
Tehnilised eraldised
Elukindlustuse eraldis, neto***
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Rahuldamata nõuete eraldis, neto***
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Boonuste eraldis, neto***
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Muud tehnilised eraldised, neto***
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Pensionilepingute eraldis, neto*****
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Allutatud kohustused
Omakapital
Aktsiakapital
Aa˛io
Reservkapital
Muud reservid
Omakapitalis kajastatud tulud ja kulud
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeperioodi kasum (kahjum)
Oma aktsiad
K O K K U P A S S I V A
 
Swedbank Life Insurance SE*
10 357
3 695
474
150
3 072
366
0
0
171 101
0
0
0
171 101
3 559
134 523
0
0
33 020
0
327 035
0
113
0
512 667
359 168
781
193
327 035
28 455
0
2 703
0
1 172
0
107 520
98 832
98 832
0
8 688
8 748
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 809
3 000
1 150
2 000
0
-74
18 735
19 997
0
512 667
 
Mandatum Life Insurance Baltic SE****
2 290
400
60
232
107
479
0
0
24 926
0
0
0
24 926
1 831
23 095
0
0
0
0
156 089
0
5
780
184 969
160 440
603
159
156 089
0
3 591
0
0
614
0
13 385
13 084
13 084
0
301
349
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 529
3 516
3 509
271
0
0
3 460
-227
0
184 969
 
SEB Elu- ja Pensionikindlustus
3 365
349
69
151
130
98
15
0
93 223
0
0
0
93 223
26 971
61 651
0
0
4 601
0
48 411
7 184
13
0
152 643
55 401
118
27
48 411
6 785
0
59
0
326
0
81 446
73 974
73 974
0
552
574
22
-124
-124
0
0
0
0
7 045
7 045
0
0
15 470
3 004
0
2 192
0
0
9 942
332
0
152 643
 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE**
1 009
1 830
1 516
0
314
7 754
5 640
0
117 431
0
3 751
0
113 681
6 077
91 327
2 705
0
13 572
0
34 352
28 538
244
996
192 155
67 512
924
72
24 167
42 348
0
173
736
2 261
0
96 574
58 231
58 263
32
1 581
1 757
176
242
242
0
10 186
10 186
0
26 334
26 334
0
2 000
22 899
9 104
6 966
525
0
-52
6 535
-179
0
192 155
 
KOKKU
17 021
6 274
2 119
533
3 623
8 697
5 655
0
406 681
0
3 751
0
402 931
38 438
310 596
2 705
0
51 193
0
565 887
35 722
375
1 776
1 042 434
642 521
2 426
451
555 702
77 588
3 591
2 935
736
4 373
0
298 925
244 121
244 153
32
11 122
11 428
307
118
118
0
10 186
10 186
0
33 379
33 379
0
2 000
93 707
18 624
11 625
4 988
0
-126
38 672
19 923
0
1 042 434

* ärinimi kuni 30.12.2009 Swedbank Elukindlustus AS
** ärinimi kuni 01.05.2009 - Seesam Life Insurance SE, ärinimi kuni 25.04.2008 SE Seesam Life Insurance Vienna Insurance Group
*** Netona edasikindlustusest
**** ärinimi kuni 01.07.2010 SE Sampo Life Insurance Baltic
***** kohustuslik kogumispension (II sammas)