Elukindlustusseltside kasumiaruanded  
 
periood

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Teenitud maksed netona edasikindlustusest
Brutomaksed
Edasikindlustuse maksed
Teenustasud
Esinenud nõuded netona edasikindlustusest
Makstud nõuded
Hüvitised
Tagasiostusummad
Nõuete käsitluskulud
Edasikindlustuse osa makstud nõuetes
Muutus rahuldamata nõuete eraldises
Edasikindlustuse osa rahuldamata nõuete eraldise muutuses
Muutus elukindlustuse eraldises netona edasikindlustusest
Kogusumma
Edasikindlustuse osa
Muutus muudes tehnilistes eraldistes netona edasikindlustusest
Kogusumma
Edasikindlustuse osa
Boonused netona edasikindlustusest
Muutus pensionilepingute eraldistes netona edasikindlustusest ***
Kogusumma
Edasikindlustuse osa
Investeerimislepingute finantskohustuste väärtuse muutus
Kindlustuslepingute finantskohustuste väärtuse muutus
Neto tegevuskulud
Sõlmimiskulud
Sõlmimisväljaminekute muutus
Administratiivkulud
Edasikindlustuse komisjonitasud ja kasumis osalemine
Edasikindlustuse osa sõlmimisväljaminekute muutuses
Investeeringute tulud ja kulud
Müügiootel põhivara tulud ja kulud
Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud
Tulud ja kulud tütar- ja sidusettevõtjatelt
Intressitulud ja -kulud
Muude investeeringute väärtuse muutus
Kasum (kahjum) investeeringute realiseerimisest
Muude investeeringute kulud
Muud tehnilised tulud ja kulud netona edasikindlustusest
TEHNILINE TULEM
Muud tulud ja kulud
Tulumaks
ARUANDEPERIOODI KASUM (KAHJUM)
 
Swedbank Life Insurance SE*
30 413
31 193
780
5 898
22 674
21 533
19 061
2 160
312
130
-1 290
19
12 116
12 116
0
0
0
0
0
0
0
0
385
0
7 509
3 776
0
3 848
114
0
2 278
0
0
0
5 482
-2 139
-469
597
0
20 906
951
1 860
19 997
 
Mandatum Life Insurance Baltic SE****
3 351
3 827
477
2 684
1 916
1 944
1 519
305
120
85
-53
-4
62
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-118
5 952
3 829
0
2 324
202
0
422
0
0
0
654
-65
-51
116
0
-1 467
1 309
69
-227
 
SEB Elu- ja Pensionikindlustus
13 299
13 682
383
788
5 428
5 311
3 381
1 897
33
22
-145
6
-2 821
-2 821
0
0
0
0
-124
-1 714
-1 714
0
-180
0
3 339
2 089
-13
1 345
108
0
-231
0
0
0
1 588
-3 877
2 261
203
0
497
-165
0
332
 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE**
43 585
45 143
1 558
4 322
13 682
14 094
11 134
2 164
795
547
-163
28
-10 372
-10 375
3
-1 879
-1 879
0
0
-6 368
-6 368
0
89
-1 241
16 123
12 918
-1 055
2 992
841
0
1 727
0
0
22
3 761
-1 849
101
308
27
85
-47
217
-179
 
KOKKU
90 648
93 845
3 198
13 692
43 700
42 882
35 095
6 526
1 260
784
-1 651
49
-1 015
-1 018
3
-1 879
-1 879
0
-124
-8 082
-8 082
0
294
-1 359
32 923
22 612
-1 068
10 509
1 265
0
4 196
0
0
22
11 485
-7 930
1 842
1 224
27
20 021
2 048
2 146
19 923

* ärinimi kuni 30.12.2009 Swedbank Elukindlustus AS
** ärinimi kuni 01.05.2009 - Seesam Life Insurance SE, ärinimi kuni 25.04.2008 SE Seesam Life Insurance Vienna Insurance Group
*** Kohustusliku kogumispensioni (II samba) eraldise muutus
**** ärinimi kuni 01.07.2010 SE Sampo Life Insurance Baltic