Elukindlustuse lepingud, kindlustusmaksed, nõuded ja kohustused  
 
periood

 
 
Kindlustus surmajuhtumiks
Tähtajaline kindlustus surmajuhtumiks
Eluaegne kindlustus surmajuhtumiks
Kapitalikogumiskindlustus
Puhas üleelamiskindlustus
Surma- ja üleelamiskindlustus
sh tulumaksusoodustusega kapitalikogumiskindlustus
Sünni- ja abiellumiskindlustus
Annuiteet
sh tulumaksusoodustusega
Investeerimisriskiga elukindlustus
sh tulumaksusoodustusega
Lisakindlustused
Õnnetusjuhtumite kindlustus
Haiguskindlustus
Muud lisakindlustused
KOKKU
sh tulumaksusoodustusega kindlustused
 
Jõusolevad lepingud (tk)
189 542
189 520
22
103 241
14 166
89 075
23 510
2 459
17 774
8 999
187 955
23 136
452 280
354 679
20 094
77 507
953 251
55 645
 
Uued lepingud* (tk)
14 343
14 343
0
2 135
180
1 955
0
0
301
62
6 511
709
30 343
22 827
359
7 157
53 633
771
 
Katkenud lepingud (tk)
5 097
5 097
0
1 034
165
869
184
6
174
73
2 387
285
8 915
7 604
78
1 233
17 613
542
 
Kindlustusmaksed ***
5 630
5 630
0
10 909
1 096
9 814
2 029
140
3 108
1 347
40 373
4 215
3 592
1 198
2 029
364
63 752
7 591
 
Makstud nõuded ***
612
612
0
8 189
1 018
7 171
1 749
809
1 196
884
15 853
1 673
2 327
611
1 655
60
28 986
4 306
 
Tagasiostude osa makstud nõuetes***
1
1
0
1 693
290
1 404
489
29
651
513
11 716
952
0
0
0
0
14 090
1 954
 
Kohustused kindlustus-lepingutest** (***)
3 416
3 361
55
243 012
29 482
213 531
78 663
9 360
71 883
47 757
569 111
85 505
5 984
1 308
4 377
299
902 766
211 925

* Aruandeperioodi lõpus jõusolevad kindlustuslepingud, mis jõustusid aruandeperioodil.
** Bruto tehnilised eraldised + finantskohtused kindlustus- ja investeerimislepingutest + finantskohustused investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest.
*** Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes