Investeerimisühingute kapitali adekvaatsuse kujunemine  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Esimese taseme omavahendid
Sissemakstud aktsiakapital
Muud reservid
Eelmiste aastate jaotamata kasum / kahjum
Jooksva majandusaasta kasum
Muud esimese taseme omavahendite kirjed
Oma aktsiad (miinusega)
Immateriaalne põhivara (miinusega)
Jooksva majandusaasta kahjum (miinusega)
Teise taseme omavahendid
Teise taseme ülemised omavahendid
Tähtajatud allutatud laenud
Tähtajatud eelisaktsiad
Ümberhindluse reserv
Muud tähtajatud kapitali iseloomuga kirjed
Teise taseme alumised omavahendid
Tähtajalised allutatud laenud
Tähtajalised eelisaktsiad
Muud tähtajalised kapitali iseloomuga kirjed
Teise taseme omavahendid, mis kaasatakse neto-omavahendite arvestusse
Kokku brutoomavahendid (1.+2.)
Mahaarvamised brutoomavahenditest
Üle 10% osalus teistes krediidi- ja finantseerimisasutustes
Kuni 10% osalus teistes krediidi- ja finantseerimisasutustes
Üle 20% osalus kindlustusega tegelevates äriühingutes
Netoomavahendid (3.-4.)
Neto-omavahendite minimaalsuurus püsivate üldkulude katteks
Kolmanda taseme omavahendid, mida kaasatakse usaldusnormatiivide arvestusse
Kapitalinõue krediidiriski katmiseks
Kapitalinõue välisvaluutariski katmiseks
Kapitalinõue kauplemisportfelli riskide katmiseks
Kap.nõue riskikontsentr. piirmäära ületanud kauplemisportfelli krediidiriskile avatud pos.
Kapitalinõuded kokku *
 
31.12.2008
580 499
346 025
9 281
285 347
0
0
0
0
0
8
8
0
8
0
0
0
0
0
0
0
580 507
11 139
11 139
0
0
569 368
54 324
0
349 629
2 012
1 357
0
38 342

* Investeerimisühingu omavahendid peavad igal ajahetkel olema võrdsed
või ületama riski katmiseks nõutavate kapitalinõuete summat