andmed alates
andmed kuni

Investeerimisühingute klientide väärtpaberiteportfelli
valitsemise teenuse mahud instrumentide lõikes
Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Aktsiad ja osad
Võlakirjad
Tuletisväärtpaberid
Raha
Hoiused
Investeerimisfondi osakud
Muu
Kokku
 
31.12.2014
673
1 937
0
54
0
9 895
139
12 698
Investeerimisühingute klientide väärtpaberiteportfelli
valitsemise teenuse mahud kliendi gruppide lõikes
Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Kodumajapidamine
Muu mittefinantseerimisasutus
Muu finantseerimisasutus
Muud
Kokku
 
31.12.2014
425
12 273
0
0
12 698
Investeerimisühingute klientide väärtpaberiteportfelli
valitsemise teenuse mahud klientide residentsuse alusel
Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Eesti residendid
Mitteresidendid
Määramata
Kokku
 
31.12.2014
10 953
1 745
0
12 698

Kui samaaegselt kliendi väärtpaberiportfelli valitsemisega osutab investeerimisühing ka kliendi väärtpaberiportfelli kuuluvate väärtpaberite hoidmise teenust, siis osutatavaid teenuseid teineteisest ei lahutata ja väärtpaberite mahud näidatakse üks kord väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse all.

Alates 31.03.2013 sisaldab väärtpaberiportfelli valitsemise teenus ka selliseid tehinguid, mille puhul annab klient investeerimisühingu poolt soovitatud tehingu tegemiseks eelneva nõusoleku.