Kahjukindlustusseltside bilansid  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Raha- ja raha ekvivalendid
Nõuded
Nõuded otsesest kindlustustegevusest
Nõuded edasikindlustusest
Muud nõuded
Viitlaekumised ja ettemakstud kulud
sh sõlmimisväljaminekud
Müügiootel põhivara
Investeeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Tütarettevõtjad
Sidusettevõtjad
Muud finantsinvesteeringud
Aktsiad ja muud osalused
Võlakirjad jm fiks. tulumääraga väärtpaberid
Hüpoteeklaenud
Muud laenud
Tähtajalised hoiused krediidiasutustes
Muud finantsinvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
K O K K U A K T I V A
Kohustused
Kohustused otsesest kindlustustegevusest
Kohustused edasikindlustusest
Muud finantskohustused
Eraldised
Viitvõlad ja ettemakstud tulud
sh edasikindlustaja osa sõlmimisväljaminekutes
Tehnilised eraldised
Ettemakstud maksete eraldis, neto*
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Rahuldamata nõuete eraldis, neto *
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Boonuste eraldis, neto*
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Muud tehnilised eraldised, neto*
Kogusumma
Edasikindlustuse summa
Allutatud kohustused
Omakapital
Aktsiakapital
Aa?io
Reservkapital
Muud reservid
Omakapitalis kajastatud tulud ja kulud
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeperioodi kasum (kahjum)
Oma aktsiad
K O K K U P A S S I V A
 
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustus
1 092
16
15
0
1
139
38
0
2 790
0
0
0
2 790
0
2 790
0
0
0
0
42
0
4 079
496
139
356
0
0
327
23
215
62
154
92
154
384
231
0
0
0
0
0
0
0
3 042
2 009
2 697
0
0
0
-1 670
6
0
4 079
 
ERGO Insurance SE*****
8 987
15 499
12 751
654
2 093
7 860
4 645
0
109 855
0
0
5 401
104 454
20 072
84 376
0
6
0
0
9 973
6 479
158 654
10 154
7 509
2 645
0
60
7 031
367
96 810
46 054
47 614
1 560
50 756
64 498
13 742
0
0
0
0
0
0
0
44 599
6 391
0
3 072
0
0
34 381
754
0
158 654
 
Swedbank P&C Insurance **
7 185
4 827
3 429
1 398
0
138
0
0
41 063
0
0
0
41 063
0
24 444
0
0
16 619
0
11
0
53 224
2 148
436
1 606
106
0
1 151
0
17 780
4 743
5 430
687
12 939
14 827
1 888
0
0
0
97
97
0
0
32 146
7 210
0
721
0
0
11 691
12 523
0
53 224
 
If P&C Insurance AS***
10 115
12 219
12 039
69
110
4 141
3 364
0
235 647
0
88
0
235 559
0
211 059
0
0
24 500
0
765
0
262 887
5 514
4 056
1 198
260
0
4 607
51
126 009
43 155
43 742
586
82 853
84 575
1 722
0
0
0
0
0
0
0
126 757
6 391
3 679
2 362
0
0
95 366
18 959
0
262 887
 
Inges Kindlustus
392
534
372
1
161
192
152
0
9 108
0
0
0
9 108
0
0
0
0
9 108
0
158
52
10 436
901
187
685
29
0
18
-68
3 381
651
1 210
559
2 729
6 081
3 352
0
0
0
0
0
0
0
6 136
3 196
2
853
0
0
2 102
-16
0
10 436
 
Salva Kindlustus
2 807
1 259
1 201
56
3
487
412
0
20 978
0
5 978
0
14 999
757
14 062
87
43
50
0
93
1 683
27 307
2 235
538
1 156
542
0
645
259
7 885
3 007
4 623
1 616
4 878
14 416
9 538
0
0
0
0
0
0
0
16 542
3 200
0
320
64
0
11 999
959
0
27 307
 
Seesam Insurance AS ****
2 220
5 361
4 964
100
297
2 757
2 290
0
71 079
0
0
0
71 079
13 756
57 183
0
0
140
0
3 108
779
85 303
2 424
2 030
112
283
102
1 278
14
41 768
20 080
20 247
167
21 481
24 592
3 111
0
0
0
207
207
0
0
39 730
3 000
0
1 010
0
0
33 049
2 671
0
85 303
 
AS KredEx Krediidikindlustus
1 060
249
246
0
3
201
0
0
34 382
0
0
0
34 382
0
16 932
0
0
17 450
0
0
2
35 894
458
269
149
14 079
0
84
0
1 115
73
146
73
1 042
2 084
1 042
0
0
0
0
0
0
0
20 197
19 174
0
52
3
0
936
32
0
35 894
 
KOKKU
33 858
39 964
35 017
2 278
2 668
15 915
10 901
0
524 902
0
6 066
5 401
513 434
34 585
410 846
87
49
67 867
0
14 150
8 995
637 784
24 330
15 164
7 907
15 299
162
15 141
646
294 963
117 825
123 166
5 340
176 832
211 457
34 626
0
0
0
304
304
0
0
289 149
50 571
6 378
8 390
67
0
187 854
35 888
0
637 784

** ärinimi kuni 17.03.2009 - AS Hansa Varakindlustus, ärinimi kuni 01.03.2011 - Swedbank Varakindlustus AS
* Netona edasikindlustusest
*** ärinimi kuni to 11.06.2009 - AS If Eesti Kindlustus
**** ärinimi kuni 31.05.2011 - Seesam Rahvusvaheline Kindlustus AS
***** ärinimi kuni 02.01.2013 - ERGO Kindlustuse AS