Kahjukindlustusseltside kasumiaruanded  
 
periood

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Teenitud maksed netona edasikindlustusest
Brutomaksed
Edasikindlustuse maksed
Muutus ettemakstud maksete eraldises
Edasikindl. osa ettemakstud maksete eraldise muutuses
Esinenud kahjunõuded netona edasikindlustusest
Kahjunõuete kogusumma
Makstud kahjud
Kahjukäsitluskulud
Regressina ja jääkvara realiseerimisest saadud summad
Edasikindlustuse osa kahjunõuetes
Muutus rahuldamata nõuete eraldises
Edasikindlustuse osa rahuldamata nõuete eraldise muutuses
Muutus muudes tehnilistes eraldistes netona edasikindlustusest
Kogusumma
Edasikindlustuse osa
Boonused netona edasikindlustusest
Neto tegevuskulud
Sõlmimiskulud
Sõlmimisväljaminekute muutus
Adminstratiivkulud
Edasikindlustuse komisjonitasud ja kasumis osalemine
Edasikindlustuse osa sõlmimisväljaminekute muutuses
Muud tehnilised tulud ja kulud netona edasikindlustusest
TEHNILINE TULEM
Investeeringute tulud ja kulud
Müügiootel põhivara tulud ja kulud
Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud
Tulud ja kulud tütar- ja sidusettevõtjatelt
Intressitulud ja -kulud
Muude investeeringute väärtuse muutus
Kasum (kahjum) investeeringute realiseerimisest
Muude investeeringute kulud
Muud tulud ja kulud
Tulumaks
ARUANDEPERIOODI KASUM (KAHJUM)
 
Bruto kahjusuhe
Neto kahjusuhe
Bruto kulusuhe
Neto kulusuhe
Bruto kombineeritud suhe
Neto kombineeritud suhe
 
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustus
849
2 114
1 268
8
-5
114
247
68
194
15
148
-38
23
0
0
0
0
681
1 192
0
492
1 003
0
0
54
1
0
0
0
11
-6
0
4
-49
0
6
 
13.4 %
13.4 %
79.4 %
80.2 %
92.8 %
93.6 %
 
ERGO Insurance SE*****
108 849
121 044
6 746
-5 675
226
71 699
65 873
64 580
6 880
5 587
423
-6 689
441
45
45
0
0
37 649
33 995
906
5 471
974
-62
-1 072
-1 526
1 556
0
0
216
1 513
-563
691
301
983
259
754
 
63.6 %
66.7 %
33.8 %
35 %
97.4 %
101.7 %
 
Swedbank P&C Insurance **
55 611
59 862
3 664
-611
25
32 643
31 589
32 380
2 115
2 906
1 585
-3 205
567
-35
-35
0
0
7 288
3 642
0
4 413
773
-7
-219
15 426
122
0
0
0
372
-168
-15
66
-282
2 743
12 523
 
59 %
59 %
13.6 %
13.2 %
72.6 %
72.2 %
 
If P&C Insurance AS***
126 545
133 200
3 040
-3 669
54
75 424
72 581
74 793
4 315
6 526
1 107
-3 159
-790
0
0
0
0
32 293
22 700
273
10 066
210
-9
-981
17 847
2 533
0
0
2 000
2 704
-1 941
369
600
-611
809
18 959
 
58.9 %
60.1 %
25.3 %
25.7 %
84.2 %
85.8 %
 
Inges Kindlustus
1 116
2 295
921
-536
278
541
1 879
1 669
380
169
716
1 193
-571
102
102
0
0
713
427
138
271
-112
-41
-71
-106
-11
0
0
0
13
-23
0
0
101
0
-16
 
34.9 %
42.6 %
33.4 %
69.1 %
68.3 %
111.7 %
 
Salva Kindlustus
12 065
19 114
6 649
-707
307
7 597
10 707
9 705
1 275
274
4 017
-1 626
720
0
0
0
0
4 202
4 495
98
1 057
1 244
7
-230
36
1 134
0
0
1 038
412
-252
62
126
-66
145
959
 
67.8 %
64.2 %
30 %
35.5 %
97.9 %
99.7 %
 
Seesam Insurance AS ****
53 166
56 415
3 200
-53
5
34 022
35 873
35 928
2 388
2 442
743
1 021
87
55
55
0
0
16 683
11 353
-20
5 393
83
-1
-314
2 202
671
0
0
0
1 553
-626
-133
122
-55
148
2 671
 
62.2 %
64.4 %
30 %
31.6 %
92.1 %
96 %
 
AS KredEx Krediidikindlustus
709
1 417
709
0
0
317
1 048
1 766
53
771
497
467
-234
0
0
0
0
315
240
0
241
166
0
0
76
92
0
0
0
177
-125
40
0
-136
0
32
 
41 %
44.7 %
34 %
44.5 %
75 %
89.3 %
 
KOKKU
358 910
395 461
26 197
-11 244
890
222 355
219 798
220 889
17 599
18 690
9 236
-12 036
243
166
166
0
0
99 824
78 045
1 395
27 404
4 342
-112
-2 887
34 010
6 098
0
0
3 254
6 754
-3 704
1 013
1 219
-114
4 104
35 889
 
60.8 %
62.5 %
27.3 %
28.1 %
88.1 %
90.6 %

** ärinimi kuni 17.03.2009 - AS Hansa Varakindlustus, ärinimi kuni 01.03.2011 - Swedbank Varakindlustus AS
*** ärinimi kuni to 11.06.2009 - AS If Eesti Kindlustus
**** ärinimi kuni 31.05.2011 - Seesam Rahvusvaheline Kindlustus AS
***** ärinimi kuni 02.01.2013 - ERGO Kindlustuse AS
Bruto kahjusuhe : esinenud kahjunõuded brutona / teenitud preemiad brutona
Neto kahjusuhe : esinenud kahjunõuded netona edasikindlustusest / teenitud preemiad netona edasikindlustusest
Bruto kulusuhe : tegevuskulud / teenitud preemiad brutona
Neto kulusuhe : tegevuskulud netona / teenitud preemiad netona edasikindlustusest
Bruto kombineeritud suhe : (esinenud kahjunõuded brutona + tegevuskulud) / teenitud preemiad brutona
Neto kombineeritud suhe : (esinenud kahjunõuded netona edasikindlustusest + tegevuskulud netona) / teenitud preemiad netona edasikindlustusest