Investeerimisühingute kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Intressitulu
Võlakirjadelt ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt
Laenudelt
Muud intressitulud
Intressikulu
Laenudelt
Muud intressikulud
Neto intressi kasum/kahjum (+/-)
Tulu finantsinvesteeringutelt (+/-)
Tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt (+/-)
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kulu
Muud (+/-)
Sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt (+/-)
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kulu
Muud (+/-)
Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-)
Dividenditulu
Muud (+/-)
Teenustasutulu
Väärtpaberiportfelli valitsemise teenustasud
Väärtpaberitehingute teenustasud
Nõustamistehingute teenustasud
Muud investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasud
Muud teenustasud
Teenustasukulu
Väärtpaberitehingute teenustasud
Nõustamistehingute teenustasud
Muud investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasud
Muud teenustasud
Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-)
Kasum/tulu
Kasum lühiajaliseks hoidmiseks soetatud väärtpaberite müügist
Muu kasum/tulu
Kahjum/kulu
Kahjum lühiajaliseks hoidmiseks soetatud väärtpaberite müügist
Muu kahjum/kulu
Administratiivkulud
Palgakulu
Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks
Pensionikulu (mitteriiklik)
Muud administratiivkulud
Materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/-)
Tulu
Kulu
Nõuete ja bilansiväliste kohustuste väärtuse muutus (+/-)
Kasum/tulu
Kahjum/kulu
Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus (+/-)
Tulu
Kulu
Muud tegevustulud
Muud tegevuskulud
Erakorralised tulud
Erakorralised kulud
Kasum/kahjum enne maksustamist (+/-)
Tulumaksukulu
Aruandeperioodi kasum/kahjum (+/-)
 
31.12.2008
40 457
495
10 015
29 947
2 307
2 131
176
38 150
6 205
-250
0
35
-215
5 506
0
0
5 506
949
731
218
289 243
96 135
71 196
76 966
5 476
39 471
28 727
18 779
9 138
804
7
-13 975
5 315
-9 847
15 162
19 289
7 926
11 338
222 475
91 098
30 470
0
100 907
-6 991
0
6 991
0
0
0
0
0
0
7 400
8 558
0
0
60 272
-9 442
50 830