Investeerimisühingute kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1Tegevus- ja finantstulud ning -kulud
1.1 Teenustasutulu
1.1.1 Väärtpaberiportfelli valitsemiselt
1.1.2 Väärtpaberitehingutelt
1.1.3 Nõustamistehingutelt
1.1.4 Muudelt investeerimis- ja investeerimiskõrval-teenustelt
1.1.5 Muu teenustasutulu
1.2 Teenustasukulu (-)
1.2.1 Väärtpaberitehingutelt
1.2.2 Nõustamistehingutelt
1.2.3 Muudelt investeerimis- ja investeerimiskõrval-teenustelt
1.2.4 Muu teenustasukulu
1.3 Intressitulu
1.4 Intressikulu (-)
1.5 Dividenditulu
1.6 Realiseeritud kasum/kahjum finantsvaradelt ja -kohustustelt, mida ei kajastata õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, neto (+/-)
1.7 Kasum/kahjum kauplemiseks hoitavatelt finantsvaradelt ja -kohustustelt, neto (+/-)
1.8 Kasum/kahjum finantsvaradelt ja -kohustustelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, neto (+/-)
1.9 Kasum/kahjum tuletisinstrumentidelt-riskimaandamise arvestus, neto (+/-)
1.10 Kasum/kahjum valuutakursside muutustelt, neto (+/-)
1.11 Kasum/kahjum varalt, mida ei hoita müügiks, neto (+/-)
1.12 Muu tegevustulu
1.13 Muu tegevuskulu (-)
2Halduskulud (-)
2.1 Palgakulu
2.2 Üld- ja halduskulud
3Põhivara kulum (-)
3.1 Materiaalne põhivara
3.2 Kinnisvarainvesteeringud
3.3 Immateriaalne põhivara (v.a firmaväärtus)
4Eraldised
5Vara väärtuse langus (+/-)
5.1 Finantsvarade, mida ei mõõdeta õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, väärtuse langus
5.2 Muude varade väärtuse langus
5.2.1 Materiaalne põhivara
5.2.2 Kinnisvarainvesteeringud
5.2.3 Immateriaalne põhivara
5.2.4 Muu vara
6Kasum/kahjum müügiootel varadelt (v.a lõpetatavad tegevused) (+/–)
7JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM/KAHJUM ENNE TULUMAKSU (+/-)
8Jätkuvate tegevuste tulumaksukulu (-)
9JÄTKUVATE TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/-)
10Lõpetatud tegevuste puhaskasum/kahjum (+/–)
11JÄTKUVATE JA LÕPETATUD TEGEVUSTE PUHASKASUM/KAHJUM (+/–)
 
31.12.2014
20 870
21 466
463
4 215
0
14 437
2 351
-5 009
-1 753
0
-3 256
0
9 541
-6 950
0
0
0
-1
729
-1 275
-4
2 631
-258
-13 423
-4 161
-9 262
-274
-228
0
-46
0
-270
-270
0
0
0
0
0
0
6 903
-1 221
5 682
0
5 682