Fondivalitsejate kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

tuhandetes kroonides
 
Intressitulu
Võlakirjadelt ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt
Muud intressitulud
Intressikulu
Neto intressi kasum/kahjum (+/-)
Neto kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt (+/-)
Tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt (+/-)
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kulu
Muud (+/-)
Sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt (+/-)
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kulu
Muud (+/-)
Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-)
Dividenditulu
Muud (+/-)
Teenustasutulu
Investeerimisfondide valitsemistasud
Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasud
Väärtpaberiportfellide valitsemistasud
Muud teenustasud
Teenustasukulu
Fondiosakute ja väärtpaberiportfelli valitsemisteenuse vahendustasud
Krediidiasutustele makstavad tasud
Registripidajale makstavad tasud
Muud teenustasud
Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-)
Kasum/tulu
Kasum kauplemiseks või edasimüügiks soetatud väärtpaberitest
Muu kasum/tulu
Kahjum/kulu
Kahjum kauplemiseks või edasimüügiks soetatud väärtpaberitest
Muu kahjum/kulu
Administratiivkulud
Palgakulu
Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks
Pensionikulu (mitteriiklik)
Muud administratiivkulud
Kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/-)
Kasum/tulu
Kahjum/kulu
Nõuete ja bilansiväliste kohustuste väärtuse muutus (+/-)
Kasum/tulu
Kahjum/kulu
Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus (+/-)
Kasum
Kahjum
Muud tegevustulud
Muud tegevuskulud
Erakorralised tulud
Erakorralised kulud
Kasum/kahjum enne maksustamist (+/-)
Tulumaksukulu
Aruandeperioodi kasum/kahjum (+/-)
 
31.03.2009
10 735
663
10 072
628
10 107
229
0
0
0
0
0
0
0
0
229
0
229
104 111
75 690
18 369
6 590
3 462
47 711
40 018
4 763
1 482
1 448
-195
1 203
1 070
133
1 398
1 343
54
35 156
13 792
5 887
0
15 477
-455
0
455
0
0
0
-2 676
495
3 171
227
1 226
0
0
27 255
0
27 255