Fondivalitsejate kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Teenustasutulu
Teenustasu kulu
Finantstulud ja –kulud
Intressitulud
Intressikulud
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
Kasum (-kahjum) finantsinvesteeringute realiseerimisest
Muud finantstulud ja -kulud
Tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Mitmesugused tegevuskulud
Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud äritulud
Muud ärikulud
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
 
31.03.2018
13 722
-4 872
-467
44
-35
-480
0
4
-3 136
-1 089
-383
-3
-1 661
0
-508
1
-9
4 730
-1 309
3 421