Fondivalitsejate kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Teenustasutulu
Teenustasu kulu
Finantstulud ja –kulud
Intressitulud
Intressikulud
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
Kasum (-kahjum) finantsinvesteeringute realiseerimisest
Muud finantstulud ja -kulud
Tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Mitmesugused tegevuskulud
Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud äritulud
Muud ärikulud
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
 
31.03.2019
13 869
-5 104
1 743
56
-42
1 719
19
-9
-3 359
-1 331
-456
-4
-1 567
0
-534
8
-2
6 620
-1 526
5 094