Fondivalitsejate kasumi koondaruanne  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Teenustasutulu
Teenustasu kulu
Finantstulud ja –kulud
Intressitulud
Intressikulud
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
Kasum (-kahjum) finantsinvesteeringute realiseerimisest
Muud finantstulud ja -kulud
Tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Mitmesugused tegevuskulud
Kinnisvarainvesteeringute tulud ja kulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud äritulud
Muud ärikulud
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
 
30.06.2019
28 364
-10 704
2 279
111
-89
2 048
55
155
-6 798
-2 614
-930
-9
-3 246
0
-1 081
11
-7
12 064
-3 689
8 375