Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
49 755
0
0
0
198
49 510
0
47
0
4 876
0
0
4 828
0
0
48
0
0
0
0
0
0
3 127
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-353
-8
841
2 159
46 128
19 484
10 997
8 487
2 387
0
0
0
636
6 287
0
-1 203
0
0
0
18 536
1 085
17 451
0
17 451
 
DANSKE
10 740
249
0
0
0
9 380
0
0
1 112
781
389
0
89
0
0
302
0
0
0
0
0
0
1 202
1 027
0
0
0
0
0
145
0
0
0
-90
0
1 976
50
12 115
15 237
10 087
5 150
562
0
0
0
-439
-2 188
0
31
0
0
-40 292
-41 382
8 153
-49 535
0
-49 535
 
LUMINOR
215 243
4 790
0
259
0
202 962
5 616
272
1 344
44 918
0
0
23 655
5 258
9 626
6 379
0
6 372
0
0
58
6 314
68 087
19 359
10 279
0
8 749
0
1 530
13 020
0
731
726
-3
6 512
4 808
10 605
250 893
180 709
81 244
99 465
9 102
-344
0
-344
507
18 631
373
-23
0
0
89
41 339
4 103
37 236
0
37 236
 
COOP
12 105
0
0
0
186
11 882
0
3
35
3 430
0
0
3 233
0
16
180
0
0
0
0
0
0
1 412
802
7
7
0
0
0
0
0
0
0
-5
0
378
1 204
8 462
7 389
6 324
1 065
1 083
0
0
0
0
306
0
2
0
0
0
-319
0
-319
0
-319
 
HANDELSB
1 008
0
0
0
0
1 008
0
0
0
185
0
0
149
0
0
36
0
0
0
0
0
0
143
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
294
0
1 191
2 843
1 932
911
9
0
0
0
0
-462
0
0
0
0
0
-1 198
0
-1 198
0
-1 198
 
LHV
36 184
23
239
0
0
35 029
0
893
0
8 524
0
0
8 524
0
0
0
0
2 303
2 303
0
0
0
16 170
7 290
0
0
0
0
0
-37
100
0
0
6
0
98
3
39 008
19 878
11 840
8 037
1 615
0
0
0
0
1 483
0
0
0
0
0
16 032
1 879
14 154
0
14 154
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 054
0
13 048
10 965
9 946
1 019
942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 142
121
1 021
0
1 021
 
CITADELE
4 232
0
0
0
0
4 232
0
0
0
803
0
0
611
0
44
147
0
0
0
0
0
0
554
323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
428
0
393
3
4 479
2 532
2 085
446
235
-6
0
-6
-11
792
0
0
0
0
0
925
8
917
0
917
 
SCANIA
1 480
0
0
0
0
1 480
0
0
0
156
0
0
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 867
2 504
3 640
332
297
35
2 018
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
1 140
-11
1 151
0
1 151
 
SEB
77 541
0
1 789
0
0
73 698
0
1 887
166
7 050
0
0
2 450
0
2 416
2 184
0
38
0
38
0
0
45 021
12 269
0
0
0
0
0
3 251
3 642
0
0
0
2
25 762
24 560
111 378
35 996
29 890
6 106
5 405
-41
0
-41
-8
-2 260
0
45
0
0
0
72 159
10 102
62 057
0
62 057
 
SWED
162 939
4 739
4 927
0
0
153 180
0
0
93
18 320
2 307
0
9 341
282
0
6 389
0
53 068
168
0
0
52 900
81 576
22 421
387
0
387
0
0
7 467
-1 555
0
2
-16
0
13 801
92
276 837
87 381
62 616
24 765
5 289
0
0
0
73
-33
0
0
0
0
0
184 127
33 027
151 100
0
151 100
 
TBB
2 538
0
0
0
0
2 441
0
0
97
768
0
0
537
0
0
231
0
1
0
1
0
0
1 516
1 055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
911
0
152
273
3 022
2 493
2 154
339
412
0
0
0
-10
-88
0
0
0
0
0
214
30
184
0
184
 
OP
4 936
0
0
0
0
4 936
0
0
0
1 141
0
0
1 141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
162
4 273
2 208
937
1 271
643
0
0
0
0
602
0
0
0
0
0
821
115
706
0
706
 
FOLKE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
4
0
84
0
223
112
6
106
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
0
94
0
94
 
TF
8 991
0
0
0
0
8 991
0
0
0
805
0
0
0
0
0
805
0
0
0
0
0
0
108
0
-717
0
-717
0
0
0
0
0
0
6
0
0
578
7 005
2 218
526
1 692
3
0
0
0
0
101
0
0
0
0
0
4 683
656
4 028
0
4 028
 
INBANK
16 452
0
0
0
0
16 452
0
0
0
4 401
0
0
4 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
523
581
0
0
0
0
0
0
539
0
0
0
0
223
718
12 037
5 371
3 759
1 612
501
0
0
0
0
3 044
0
0
0
0
0
3 120
149
2 972
0
2 972
 
HOLM
7 249
0
0
0
0
7 249
0
0
0
971
0
0
971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
5 657
3 937
1 740
2 197
170
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
1 350
82
1 267
0
1 267

Krediidiasutuste lühendite selgitused