Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
17 263
0
0
0
135
17 126
0
0
2
1 566
0
0
1 546
0
0
20
0
0
0
0
0
0
1 182
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384
-41
422
747
16 063
6 163
3 412
2 751
847
0
0
0
941
2 533
0
64
0
0
0
5 514
556
4 957
0
4 957
 
LUMINOR
65 785
7
0
111
0
63 279
2 340
13
35
18 706
0
0
8 366
1 973
5 818
2 549
0
18
0
0
18
0
21 077
6 332
4 135
0
3 846
0
289
8 638
0
-824
-168
475
-139
1 259
2 679
72 539
63 682
22 512
41 170
2 846
-74
0
-74
2 043
28 343
1
-87
0
0
0
-24 363
1 875
-26 238
0
-26 238
 
COOP
5 164
0
0
0
38
5 123
0
1
1
1 418
0
0
1 338
0
5
75
0
0
0
0
0
0
456
311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5
22
364
533
3 738
2 734
2 319
414
516
0
0
0
0
415
0
0
0
0
0
73
0
73
0
73
 
LHV
18 343
0
83
0
0
17 688
0
573
0
4 730
0
0
4 730
0
0
0
0
2 659
2 659
0
0
0
7 100
2 801
0
0
0
0
0
-33
-37
0
0
36
0
73
8
20 603
8 471
4 958
3 513
512
0
0
0
0
837
0
0
0
0
0
10 782
1 139
9 643
0
9 643
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 490
0
5 486
4 722
4 404
318
374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390
78
312
0
312
 
CITADELE
1 409
0
0
0
0
1 409
0
0
0
324
0
0
176
0
27
121
0
0
0
0
0
0
83
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
123
41
1 212
804
702
102
86
0
0
0
18
905
0
1
0
0
0
-601
2
-603
0
-603
 
SEB
27 053
0
366
0
0
25 927
0
682
77
2 084
0
0
802
0
902
380
0
15
0
15
0
0
14 687
4 179
0
0
0
0
0
1 407
-1 365
0
0
0
168
9 753
9 459
35 996
11 672
10 352
1 319
1 879
0
0
0
200
262
0
0
0
0
0
21 982
3 077
18 905
0
18 905
 
SWED
53 520
911
1 316
0
0
51 237
0
0
57
5 472
564
0
2 693
107
0
2 107
0
67 808
8
0
0
67 800
25 463
7 262
169
0
169
0
0
2 480
-1 246
0
-3
18
0
2 354
61
137 767
29 034
20 454
8 580
1 908
0
0
0
69
4 127
0
0
0
0
0
102 629
4 876
97 753
0
97 753
 
TBB
746
0
0
0
0
735
0
0
11
275
0
0
210
0
0
65
0
1
0
1
0
0
309
255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
0
83
92
743
901
790
111
152
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
-324
0
-324
0
-324
 
OP
2 439
0
0
0
0
2 439
0
0
0
308
0
0
308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43
2 345
542
261
281
187
0
0
0
0
338
0
0
0
0
0
1 277
179
1 098
0
1 098
 
FOLKE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
27
0
83
18
2
16
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
59
0
59
 
INBANK
9 782
0
0
0
0
9 782
0
0
0
1 931
0
0
1 931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229
450
0
0
0
0
0
0
582
0
0
0
0
116
356
7 971
3 235
2 145
1 090
413
0
0
0
0
2 284
0
0
0
0
0
2 039
280
1 759
0
1 759
 
TF
3 144
0
0
0
0
3 144
0
0
0
226
0
0
0
0
0
226
0
0
0
0
0
0
76
0
-212
0
-212
0
0
0
0
0
0
56
0
0
154
2 685
685
202
483
4
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
1 957
274
1 683
0
1 683
 
HOLM
2 739
0
0
0
0
2 739
0
0
0
192
0
0
192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
0
2 455
1 665
741
923
66
0
0
0
0
314
0
0
0
0
0
409
0
409
0
409

Krediidiasutuste lühendite selgitused