Investeerimisühingute finantsvarade struktuur bilansi kirjete lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.Raha
Laenud
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused
Laenud
Muud nõuded
2.Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
Väärtpaberid
Rahaturuinstrumendid
Muud võlainstrumendid
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
Muud aktsiad
Osad
Erastamisväärtpaberid
Investeerimisfondi osakud
Rahaturufondi osakud
Tuletisväärtpaberid*
Laenud
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused
Laenud
Muud nõuded
3.Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Väärtpaberid
Rahaturuinstrumendid
Muud võlainstrumendid
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
Muud aktsiad
Osad
Erastamisväärtpaberid
Investeerimisfondi osakud
Rahaturufondi osakud
Laenud
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused
Laenud
Muud nõuded
4.Müügivalmis finantsvarad
Väärtpaberid
Rahaturuinstrumendid
Muud võlainstrumendid
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
Muud aktsiad
Osad
Erastamisväärtpaberid
Investeerimisfondi osakud
Rahaturufondi osakud
Laenud
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused
Laenud
Muud nõuded
5.Laenud ja nõuded
Väärtpaberid
Rahaturuinstrumendid
Muud võlainstrumendid
Laenud
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused
Laenud
Muud nõuded
6.Lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud
Väärtpaberid
Rahaturuinstrumendid
Muud võlainstrumendid
Laenud
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused
Laenud
Muud nõuded
7. Investeeringud sidus- ja tütarettevõtjatesse
Väärtpaberid
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
 
31.12.2014
39 504
39 504
27 534
3
0
11 967
236
236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 719
0
0
0
21 719
0
0
20 303
1 415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
8

* sisaldab tuletisväärtpabereid, mida käsitletakse riskimaandamise instrumentidena