Investeerimisühingute finantsvarade struktuur (koond)  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 milj. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Väärtpaberid
Rahaturuinstrumendid
Muud võlainstrumendid
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
Muud aktsiad
Osad
Erastamisväärtpaberid
Investeerimisfondi osakud
Rahaturufondi osakud
Tuletisväärtpaberid*
Laenud ja muud nõuded
Nõudmiseni hoiused
Muud hoiused
Laenud
Muud nõuded
 
31.12.2014
264100 %
00 %
00 %
00 %
83.03 %
00 %
00 %
00 %
207.58 %
00 %
23689.39 %
21 718100 %
00 %
00 %
20 30393.48 %
1 4156.52 %

* sisaldab tuletisväärtpabereid, mida käsitletakse riskimaandamise instrumentidena