Investeerimisühingute koondbilansi kirje "Kauplemiseks
hoitavad väärtpaberid" emitentide lõikes
 
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Emitendid
Keskvalitsus
Kohalik omavalitsus
Riiklik sotsiaalkindlustusfond
Kindlustusandja ja pensionifond
Muu finantseerimisasutus*
Krediidiasutus
Riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsasutus
Muu mittefinantseerimisasutus
Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon
Keskpank
 
31.12.2014
254
0
0
0
0
254
0
0
0
0
0

* Muud finantseerimisasutused - juriidilised isikud, mille peamiseks tegevusalaks on finantsvahendus- ja/või finantsvahenduse abiteenuste pakkumine. Finantsvahendajad on näiteks investeerimisfondid, investeerimisühingud, liisinguettevõtted, faktooringuettevõtted, pandimajad, muud laenuandmisele spetsialiseerunud ettevõtted, makseasutused, väärtpaberistajad, riski- ja arengukapitali ettevõtted, varasid hoidvad finantsettevõtted. Finantsvahenduse abiettevõtted on näiteks reguleeritud väärtpaberituru korraldajad, finantskonsultatsioone osutavad ettevõtted, fondivalitsejad, valuutavahetajad, väärtpaberimaaklerid, kindlustusmaaklerid