Blogi

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler

Finantsombudsman aitaks lahendada ka kindlustusvaidluseid

14. juuli 2023

Õnnetud sündmused ja elu keerukäigud on viimasel ajal tõstnud avalikku arutellu kindlustuslepingute tingimuste arusaadavuse ja täidetavuse. Enamasti kuuluvad kindlustuslepingute üksikvaidlused lahendamisele lepingute osapoolte poolt, vajadusel kohtu või vahekohtu menetluses.

Finantsinspektsioon seadusest tulenevalt üksikute vaidluste lahendamisega ei tegele. Finantsinspektsioon on oma tööülesandeid täites ja finantsvahendajate organisatsioone hinnates täheldanud, et finantsteenuste tarbijad alati ei saa lepingulistes üksikvaidlustes oma õigustele piisavat kaitset. Kindlustusvõtjal on võimalus pöörduda kohtusse või kindlustuse vahekohtusse, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Inimene aga väldib endast palju võimsama osapoolega vaidlemist ja teinekord isegi loobub oma õiguste kaitsmisest. Eelviidatud kindlustuse vahekohus tegutseb kindlustusandjaid koondava organisatsiooni juures ning kohtunikena tegutsevad kindlustusandjate juristid. 

Finantsombudsman annaks tarbijale parema võimaluse oma õiguste eest seista

Tsiviilõiguse protsessides üldvalitsev võistlev menetlus eelkirjeldatud olukorda mitte ei leevenda, vaid pigem võimendab. Vaidluste lahendamise tegelik kättesaadavus tarbijale ning seeläbi tekkiv äratundmine finantssektori õiguspärasest toimimisest on finantsturu stabiilsuse ja korrapärase toimimise üheks vundamendikiviks. Just neil põhjustel soovib Finantsinspektsioon Eestile finantsombudsmani ja teda töötama just inspektsiooni juurde. 
Ombudsmani tegutsemine Finantsinspektsiooni juures annab talle juurdepääsu spetsiifilisele erialasele kompetentsile. Aga veelgi enam – selline finantsjärelevalve juures paiknemine annab ombudsmanile unikaalse võimaluse mõista vaidluse pooleks oleva finantsjärelevalve subjekti organisatsiooni sisemist poolt. See loob üksikvaidluse otsustamiseks vajaliku täieliku pildi, mitte ei piirdu üksnes lepingu sätetega. Koos ombudsmani uurivama tegevuse võimalusega tasakaalustub poolte mõjujõud muidu võistlevas menetluses. 

Ombudsmani tegevust finantseeritaks Finantsinspektsiooni eelarvest. Kaebuse esitanud tarbija ei pea kartma kontrolli alt väljuvaid kohtukulusid ega kõrgeid finantsbarjääre. Seadusest tulenev alaline tegevus ja sõltumatus, finantsjärelevalvega või kohtunikuga võrreldavad tegevuse tagatised, välistavad turu mõju ombudsmanile, maandades ombudsmani tegelikud ja näilised huvide konfliktid. Sest ombudsman ei tegutseks teenuseosutajaid koondavate organisatsioonide juures, vaid sõltumatult ja sõltumatu Finantsinspektsiooni juures. See loob inimesele nii vajaliku usalduse fooni vaidluse lahendaja suhtes. Finantsinspektsioon on valmis alustama ombudsmani teenusega kohe, kui vastav seadus inspektsioonile õiguse annab.