Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Nõuded põhimakseteenuste osutajatele
Krediidiasutused, Makseteenused
EBA suuniste kehtetuks tunnistamine Krediidiasutused
Märgukiri vandeaudiitori nimetamise ja audiitorite kvaliteedi kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Makseasutused, Krediidiandjad, E-raha asutused
EBA suunis EBA GL 2023 05
Krediidiasutused
EBA suunised kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed AML riski hindamisel
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
EBA suunised AML riskide juhtimise poliitika ka kontroli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel
Kindlustus, Pangandus ja krediit, Investeerimine
Märgukiri kahjukäsitluse, remondiettevõtetega koostöö ja kahju hüvitamise kohta Märgukiri, Kindlustusandjad
ESMA suunised keskse vastaspoole finantsseisundi taastamise kava stsenaariumide kohta
Kesksed vastaspooled
Suunised kriisilahendusasutustele allahindamise ja konverteerimise ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahetusmehhanismi avaldamise kohta
Krediidiasutused
ESMA suunised keskse vastaspoole finantsseisundi taastamise kava näitajate kohta
Kesksed vastaspooled
Suunised klientide kaugtuvastamise lahenduste kohta kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 lõikega 1
Krediidiasutused
Suunised MiFID II tasustamisnõuete teatud aspektide kohta
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste (EL) 2015/2450 ja (EL) 2015/2452 muudatuste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas Kindlustusandjad
Suunised MiFID II sobivusnõuete teatud aspektide kohta“
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Direktiivi 2013/36/EL artikli 84 lõike 6 alusel väljastatud suunised, millega määratakse kindlaks kriteeriumid intressimäärade võimalikust muutumisest tulenevate riskide kindlakstegemiseks, hindamiseks, juhtimiseks ja maandamiseks ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute kauplemisportfelliväliste tegevuste krediidimarginaali riski hindamiseks ja jälgimiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EIOPA lähenemisviis toodete järelevalve ja juhtimise nõuete järelevalvele Kindlustusandjad
Sularaha- ja makseautomaatidega seotud tegevuste edasiandmine Makseteenused, Krediidiasutused
Krediidi kulukuse määra ülempiiri järgimine lepingutes, millega võimaldatakse krediit korduvalt kasutusse võtta Krediidiandjad, Krediidiasutused, Krediidivahendajad
Suunised DLT turutaristu korraldamise loa taotlemise standardvormide, -vormingute ja -mallide kohta
Väärtpaberituru kutselised osalised
Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta
Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite muutmise eelnõu kohta seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega (FRTB aruandlus) Krediidiasutused
Suunised ülekantavuse kohta, et täiendada kriisilahenduskõlblikkuse hindamist ülekandestrateegiate jaoks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ muutmine
Ühisrahastusteenuse osutajad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud isikutele loa andmine tehingute üksikasjade avalikustamisega viivitamiseks Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/13 „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/10 viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/10 „Suunised investeerimisühingute likviidsusnõuetest vabastamise kriteeriumide kohta vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 43 lõikele 4“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/03 Suuniste järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja meetodikate kohta välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade ja soolise palgalõhe võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile (EL) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade, soolise palgalõhe ja heakskiidetud suuremate suhtarvude võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ (EBA/GL/2022/06) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/451 sätestatud rakenduslike tehniliste standardite muutmine
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/815 sätestatud regulatiivsete standardite muutmine (ESEF määrus)
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/12 „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/14 süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2022/08 „Suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi (EL) 2019/2034 kohaselt“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud poliitika ja menetluste kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Audiitori aruanne kliendi vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete toimimise kohta“ välja andmine
Väärtpaberituru kutselised osalised, Investeerimisühingud
Tegevusloata väikefondi valitseja püsiva ja kestva majandustegevuse koha määratlemine Fondivalitsejad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised lepingu piiride kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised tehniliste eraldiste hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad
EBA konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse suunised Krediidiasutused
ESMA suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta Fondivalitsejad
Regulatiivsed tehnilised standardid investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamise kohta Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine omavahel seotud klientide rühma identifitseerimise regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Kesksete vastaspoolte järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ja metoodikate kohta vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklile 21“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kesksed vastaspooled
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised EBA/GL/2022/01 „Suunised finantsinstitutsioonide ja kriisilahendusasutuste kriisilahenduskõlblikkuse parendamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste "Suunised teise makseteenuste direktiivi kohase piiratud võrgust väljajätmise kohta" (EBA/GL/2022/02) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Makseteenused
Regulatiivsete tehniliste standardite lõplik eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni sobivusmenetluste läbiviimise juhendi ja lisade muutmine
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Konsultatsiooni algatamine viivislaenude andmevormide rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Suunised juriidilise isiku tunnuse kohta“ (EIOPA-BoS-2021/456) üle võtmine
Kindlustusandjad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suuniste „Suunised asjakohasust ja üksnes täitmist käsitlevate MiFID II direktiivi teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Siseteabe avalikustamisega viivitamine ja koostoime usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“ kehtivuse pikendamine
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni juhatuse 06.07.2012 otsusega nr 1.1-7/37 kinnitatud juhendi „Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused“ kehtetuks tunnistamine
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi (EL) 2019/2034 alusel“ (EBA/GL/2021/13) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase sisejuhtimise kohta“ (EBA/GL/2021/14) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni juhatuse 3. augusti 2020 otsuse nr 1.1-7/114 muutmine ja kehtivuse pikendamine
Krediidiasutused
Ühtses elektroonilises aruandlusvormingus (ESEF) koostatava majandusaasta aruande keelest
Investeerimine
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste (EL) 2015/2450 ja (EL) 2015/2452 muudatuseelnõude avalikustamine
Kindlustusandjad
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised krediidiasutuse direktiivi 2013/36/EL artikli 8 lõike 5 kohase tegevusloa andmise ühise hindamismetoodika kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunis vastavalt direktiivile 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta (suunised hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta) (muudetud) “ (EBA/GL/2021/10) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiandjad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised võrdlusaluste määruse kohaselt kasutatava metoodika, järelevaatamisfunktsiooni ja dokumenteerimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Võrdlusaluste haldurid
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/352 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/244 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Aruandlusraamistiku 3.2 tehnilise paketi I etapi avaldamine
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamise standardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002“ kehtetuks tunnistamine
Investeerimis- ja pensionifondid
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 7 kohase arvelduste ebaõnnestumise aruandluse kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Keskdepositoorium
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunised finantsseissundi taastamise kava näitajate kohta“ (EBA/GL/2021/11) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine krediidiasutuste ja investeerimisühingute tasustamispoliitikat käsitlevate suuniste muutmise eelnõude üle
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/76 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2178 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised EBA/GL/2021/09 "Suunised, milles täpsustatakse nende erandjuhtude hindamise kriteeriumid, kui krediidiasutused või investeerimisühingud ületavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaseid riskide kontsentreerumise piirmääri, ning nõuete järgimise taastamise tähtaeg ja meetmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõikele 3" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega seotud rakenduslike tehniliste standardite avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Lõplik eelnõu rakendusmääruse (EU) 2021/451 muutmise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi 2013/36/EL alusel“ (EBA/GL/2021/04) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõplik aruanne aruandluse integreeritud aruandlussüsteemi (IRS) teostatavusuuringu kohta
Krediidiasutused
Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suunise „Suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute likviidsusnõuete RTS-i eelnõu ja likviidsusnõuetest vabastamise suuniste eelnõu üle
Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud investeerimisühingutega seotud õigusaktid
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski osas
Krediidiasutused
Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamist
Krediidiasutused
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute SREP-i suuniste ja täiendavate omavahendite nõuete RTS-i üle
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised sisejuhtimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja moodustamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta” (EBA/GL/2021/08) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõplik ITS-i eelnõu, mis käsitleb IRRBB avalikustamist
Krediidiasutused
Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ välja andmine
Ühisrahastusteenuse osutajad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/07 "Suunised määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud riskimõõtmismudeli sisendandmete kasutamise kriteeriumide kohta" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse tunnistamine õigustühiseks
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamine krediidi- ja finantseerimisasutustes“ välja andmine
Krediidiasutused
Euroopa Pangajärelevalve Asutuse (edaspidi EBA) suuniste „Muudetud suunised olulistest intsidentidest direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt teatamise kohta” (EBA/GL/2021/03) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Makseasutused, Makseteenused, Krediidiasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised finantsteabenõuete jõustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Euroopa Pangandusjärelevalve suunis „Suunised, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised JC/2017/37“
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised fondide piiriülest turustamist käsitleva määruse kohaste reklaamteadete kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Turuandmetega seotud MiFID II- ja MiFIR-kohustuste kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Kesksete vastaspoolte kolleegiumide liikmete vaheliste kirjalike kokkulepete kohta (ESMA70-151-3431)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad