Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ühiste suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) ühiste menetluste ja meetodikate kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1093/2010, nr 1095/2010 artikli 16 lõigetest 1 ja 3, Finantsinspektsiooni seaduse § 18 lõikest 1, § 53 lõike 3 punktist 1 ning § 57 lõigetest 1 ja 3, Finantsinspektsiooni juhatus otsustas:

  1. anda välja Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina EBA ja ESMA ühised suunised „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) ühiste menetluste ja meetodikate kohta“ (EBA/GL/2022/09);
  2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 9.01.2024;
  3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspektsiooni veebilehel koos inglise keelse originaaltekstiga;
  4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada EBA-le, et Finantsinspektsioon kavatseb punktis 1 nimetatud suunist järgida täies ulatuses.

Juhend

Suunis eesti keeles (pdf, 0.86 MB)
Suunis inglise keeles (pdf, 1.40 MB)

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.38 MB)