Juhatus ja nõukogu

Finantsinspektsiooni juhatus
Finantsinspektsiooni juhatus (vasakult) Andres Kurgpõld, Kilvar Kessler (esimees) ja Andre Nõmm

Juhatus

Finantsinspektsiooni tegevust juhib ja korraldab juhatus. Juhatuses on kolm liiget, kelle nimetab ametisse ja kutsub tagasi nõukogu. Finantsinspektsiooni juhatusse kuuluvad Kilvar Kessler (esimees), Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld.

Juhatus otsustab muu hulgas:

 • tegevuslubade väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise,
 • ettekirjutuste tegemise,
 • haldussunnivahendite kohaldamise,
 • erakorralise audiitorkontrolli või ekspertiisi määramise,
 • moratooriumi või erirežiimi kehtestamise ning nendega seotud toimingute tegemise,
 • pankrotiavalduse, hagiavalduse või muu seda laadi avalduse esitamise kohtule.

Juhatuse liikmete vastutusalad

Juhatuse esimees Kilvar Kessler vastutab:

 • strateegia kujundamise eest,
 • üldjuhtimise ja juhatuse töö korraldamise eest,
 • kogu järelevalvetegevuse koordineerimise ja tõhusa toimimise eest ulatuses, mis ei ole lähe konflikti kriisilahendamise funktsiooniga,
 • kriisilahendamise funktsiooni (krediidiasutused, investeerimisühingud ja nendega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad isikud vastavalt finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduses ja EL-i otsekohalduvates õigusaktides sätestatud kriisilahendusasutuse pädevusele) koordineerimise ja tõhusa toimimise eest,
 • institutsionaalse arengu ja riigisisese koostöö koordineerimise eest,
 • välis- ja avaliku suhtluse ning väliskoostöö koordineerimise eest,
 • siseauditi funktsiooni toimimise eest,
 • töötajate koolituse korraldamise eest,
 • õigusküsimuste koordineerimise ja vajaduse korral ettevalmistamise eest,
 • finantssektori õiguskeskkonna arengu ning finants-, järelevalve- ja kriisilahendamise poliitiliste seisukohtade väljatöötamise eest, sealhulgas koostöös teise juhatuse liikmega,
 • kommunikatsiooni toimimise eest,
 • elanike teadlikkuse edendamise (tarbijahariduse) eest finantsteenustest ja -toodest (tarbijaharidus).

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad järgmised ametikohad ja struktuuriüksused:

 • õigusosakond
 • saneerimisosakond
 • kommunikatsioonijuht, tarbijahariduse spetsialist
 • personali- ja koolitusjuht
 • siseaudiitor
 • rahvusvahelise koostöö koordinaator(id)
 • juhatuse esimehe abi

Juhatuse liige Andre Nõmm vastutab Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve valdkonna ning siseteenuste toimimise ja arengu eest, sealhulgas:

 • finantsteenuste järelevalve eest,
 • väärtpaberituru järelevalve eest,
 • finantssektori õiguskeskkonna arengu ning finants- ja järelevalvepoliitiliste seisukohtade väljatöötamise eest oma vastutusvaldkonnas,
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest,
 • piiriüleste teenuste teavitusmenetluse korralduse eest,
 • rahvusvahelise koostöö eest oma vastutusvaldkonnas,
 • inspektsiooni eelarveprotsessi korraldamise eest,
 • organisatsiooni tugiteenuste toimimise ja arengu eest.

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad järgmised struktuuriüksused:

 • finantsteenuste järelevalve divisjon
 • turujärelevalve ja sunni divisjon
 • siseteenuste osakond

Juhatuse liige Andres Kurgpõld vastutab Finantsinspektsiooni kapitalijärelevalve valdkonna toimimise ja arengu eest, sealhulgas:

 • krediidiasutuste, kindlustusandjate, investeerimisühingute ja muude järelevalve alla kuuluvate finantsasutuste järelevalve eest, rõhuasetusega järelevalvesubjektide riskide seirel, maksevõimelisusel ja muudel kapitalijärelevalvelistel aspektidel,
 • turule sisenemise ja turult väljumise protsessi korraldamise eest, v.a juhtide ja oluliste osaluste omajate usaldatavusnõuete täitmise eest,
 • finantssektori regulatiivse keskkonna arengu ning finants- ja järelevalvepoliitiliste seisukohtade väljatöötamise eest, rõhuasetusega järelevalvesubjektide kapitaliregulatsioonil,
 • rahvusvahelise koostöö eest oma vastutusvaldkonnas,
 • regulaarse aruandluse kogumise protsessi ja selle arengu eest,
 • IT-teabeturbepoliitika ja selle protseduuride väljatöötamise ja rakendamise eest.

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad järgmised struktuuriüksused:

 • kapitalijärelevalve divisjon
 • regulatsioonide ja aruandluse divisjon

Finantsinspektsiooni nõukogu

Finantsinspektsiooni tegevust kavandab ja juhtimist kontrollib Finantsinspektsiooni nõukogu. Nõukogu koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on liikmed ametikoha järgi: rahandusminister ja Eesti Panga president. Kaks Finantsinspektsiooni nõukogu liiget nimetab ja kutsub tagasi rahandusministri ettepanekul valitsus ning kaks liiget Eesti Panga presidendi ettepanekul Eesti Panga nõukogu. Finantsinspektsiooni nõukogu esimees on ametikoha järgi rahandusminister. Nõukogusse kuuluvad:

 • Toomas Tõniste, rahandusminister
 • Ardo Hansson, Eesti Panga president
 • Rein Minka, Eesti Panga nõukogu liige
 • Madis Müller, Eesti Panga asepresident
 • Valdur Laid, maksu- ja tolliameti peadirektor
 • Veiko Tali, rahandusministeeriumi kantsler.

Nõukogu:

 • kinnitab Finantsinspektsiooni juhatuse ettepanekul inspektsiooni tegevuse strateegia,
 • kinnitab juhatuse ettepanekul Finantsinspektsiooni eelarve ja lisaeelarve ning teeb rahandusministrile ettepaneku järgneva eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta,
 • kinnitab juhatuse ettepanekul Finantsinspektsiooni struktuuri kujundamise ja töö tasustamise alused,
 • nimetab ametisse juhatuse liikmed ja valib nende hulgast juhatuse esimehe ning kutsub juhatuse liikmed tagasi,
 • otsustab juhatuse esimehe ja liikmetega ametilepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise,
 • kinnitab juhatuse esimehele ja liikmetele makstava ametitasu ja lisatasu suuruse ning nendele kohaldatavad sotsiaalsed garantiid,
 • kinnitab juhatuse esitatud Finantsinspektsiooni aastaaruande.