Juhatus ja nõukogu

Juhatus

Juhatus

Finantsinspektsiooni tegevust juhib ja korraldab juhatus. Juhatuses on neli liiget, kelle nimetab ametisse ja kutsub tagasi nõukogu. Finantsinspektsiooni juhatusse kuuluvad Kilvar Kessler (esimees), Andre Nõmm, Andres Kurgpõld ja Siim Tammer.

Juhatus otsustab muu hulgas:

 • tegevuslubade väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise,
 • ettekirjutuste tegemise,
 • haldussunnivahendite kohaldamise,
 • erakorralise audiitorkontrolli või ekspertiisi määramise,
 • moratooriumi või erirežiimi kehtestamise ning nendega seotud toimingute tegemise,
 • pankrotiavalduse, hagiavalduse või muu seda laadi avalduse esitamise kohtule.

Ülalolev nimekiri ei kehti pangandussektori kohta. Eesti suurimad pangad kuuluvad Euroopa Keskpanga järelevalve alla. Tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise ning olulise osaluse omandamisega seotud otsused langetab Euroopa Keskpank kõikide Eestis tegutsevate krediidiasutuste puhul.

Juhatuse liikmete vastutusalad

Juhatuse esimees Kilvar Kessler vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:

 • Avalike- ja rahvusvaheliste suhete osakond
 • Saneerimisosakond
 • Finantsteenuste järelevalve osakond
 • Siseaudiitor
 • Personalijuht
 • Juhatuse esimehe abi

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded: 

 • Strateegia kujundamine.
 • Üldjuhtimine ja juhatuse töö korraldamine.
 • Institutsionaalse arengu ja siseriikliku koostöö koordineerimine.
 • Avalike- ja rahvusvaheliste suhete korraldus.
 • Sisese kommunikatsiooni korraldus.
 • Edendada elanike teadlikkust finantsteenustest ja -toodetest.
 • Täita Finantsinspektsioonis kriisilahendusasutuse ülesandeid.
 • Korraldada Tagatisfondi ülesannete täitmine vastavalt sõlmitud kokkulepetele ja seadusele.
 • Korraldada ja koordineerida finantskriisi lahendamist ja/või üksiku suuremahulise nõrga järelevalve subjekti lahendamist, koostöös teiste juhatuse liikmetega.
 • Kontrollida finantsteenuse osutamisel, selle ümberkorraldamisel või lõpetamisel finantsjärelevalve subjektide (v.a makseteenused ja investeerimisfondid) tegevuse vastavust õigusaktidele ning rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ja tavadele.
 • KAVS subjektide ja kindlustusmaaklerite üle järelevalve teostamine (v.a tegevusõiguse andmine ja võtmine, olulise osaluse menetlus ning sobivusmenetlus).
 • Lahendada vastavalt õigusaktis antud pädevusele finantsteenuse tarbija ja teenuse osutaja vahelisi vaidlusi.
 • Siseauditi funktsiooni toimimine.
 • Personali juhtimise ja töötajate koolituse toimimine.
 • Makse- ja e-raha asutuste finantsteenuste järelevalves: (i) hindab teenuse tingimuste selgust ja läbipaistvust; (ii) kontrollib finantsteenuse osutamisel, selle ümberkorraldamisel või lõpetamisel kohustatud isikute tegevuse vastavust õigusaktidele ning rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ja tavadele ning (iii) menetleb asutamisvabaduse ja ülepiirilisi teavitusi finantsteenuse osutamise kohta. 

Juhatuse liige Andres Kurgpõld vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:

 • Finantssektori infrastruktuuri osakond
 • Riskide ja analüüsi osakond
 • Fondide ja kindlustusriskide osakond
 • Infotehnoloogia osakond

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded: 

 • Infotehnoloogia-alane, sh selle edasiandmise, järelevalve teostamine finantsinspektsiooni seaduses määratletud finantsjärelevalve subjektide üle.
 • Reguleeritud turu tehingute ja pakkumuste monitooring.
 • Makse-, korraldatud teabe-, ja kauplemissüsteemide ning keskregistrite järelevalve. 
 • Järelevalve korraldamine krediidiasutuste, investeerimisühingute ja makseasutuste poolt usaldatavusnormatiivide täitmise üle, samuti usaldatavusnormatiivi määratlemine üksiku krediidiasutuse ja investeerimisühingu tasemel.  
 • Pandikirjade tegevusloa andmise ettevalmistamine ja tingimuste täitmise järelevalve korraldamine.
 • Järelevalve korraldamine kindlustusandjate ja fondivalitsejate poolt usaldatavusnormatiivide täitmise üle.
 • Kogumispensionide süsteemi järelevalve korraldamine.
 • Liikluskindlustuse süsteemi järelevalve korraldamine.
 • Finantsinspektsiooni siseste infotehnoloogiliste protsesside toimimise korraldamine.
 • Infoturbe nõuete täitmise ja arendamise korraldamine.

Juhatuse liige Andre Nõmm vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:

 • Aruandluse ja teabe osakond
 • Rahapesu tõkestamise ja makseteenuste osakond
 • Innovatsiooni osakond
 • Raamatupidamine

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded: 

 • Finantsjärelevalve subjektide regulaarse aruandluse kogumine, töötlemine ja avalikustamine.
 • Seaduses ettenähtud aruannete avalikustamise alane järelevalve.
 • Finantsjärelevalve subjektide raamatupidamisalased küsimused.
 • Kontrollida kohustatud isiku organisatsiooni ja tema poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete vastavust õigusaktidele rahapesu ja terrorismi tõkestamise valdkonnas ning finantssakntsioonide kohaldamist.
 • Kontrollida kohustatud isikute tegevuse vastavust õigusaktidele rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse tuvastamise ülesande täitmisel.
 • Korraldab Finantsinspektsiooni raamatupidamist.
 • Korraldab Finantsinspektsiooni eelarvestamist ja järelevalvetasude menetlust.
 • Korraldab finantskontrolli.
 • Kaardistada ja aidata kaasa innovatiivsetele lahenditele finantssektoris, eelkõige finantsjärelevalve subjektides.
 • Kaardistada Finantsinspektsiooni sisesed arenduse vajadused ning eestvedada majasiseseid arendusi koostöös teiste struktuuriüksustega. 

Juhatuse liige Siim Tammer vastutab järgmiste ametikohtade ja struktuuriüksuste eest:

 • Ühingujuhtimise osakond
 • Õigusosakond
 • Sunni rakendamise osakond
 • Administratiivosakond

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad alljärgnevad peamised ülesanded: 

 • Järelevalve teostamine finantsinspektsiooni seaduses määratletud finantsjärelevalve subjektide organisatsiooni (internal governance) ja sisekontrolli süsteemide üle.
 • Finantsjärelevalve subjektidele tegevusõiguste andmine.
 • Finantsseisundi taastamise kavade hindamine ning äristrateegia hindamine koostöös teiste struktuuriüksustega. 
 • Finantsjärelevalve õiguspärase käitumise korraldamine.
 • Kvaliteedikontrolli ja riskijuhtimise tagamine.
 • Finantsjärelevalve subjektide tegevusõiguste võtmine.
 • Finantssektori üleste sobivusmenetluste läbiviimine.
 • Finantsinspektsiooni kaitsmine kohtumenetlustes. 
 • Finantsjärelevalve subjektide ülese sunni rakendamise korraldamine.
 • Uurimisasutustele kuriteoteadete koostamise korraldamine.
 • Tagada Finantsinspektsiooni korrektne asjaajamine.

Finantsinspektsiooni nõukogu

Finantsinspektsiooni tegevust kavandab ja juhtimist kontrollib Finantsinspektsiooni nõukogu. Nõukogu koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on liikmed ametikoha järgi: rahandusminister ja Eesti Panga president. Kaks Finantsinspektsiooni nõukogu liiget nimetab ja kutsub tagasi rahandusministri ettepanekul valitsus ning kaks liiget Eesti Panga presidendi ettepanekul Eesti Panga nõukogu. Finantsinspektsiooni nõukogu esimees on ametikoha järgi rahandusminister. Nõukogusse kuuluvad:

 • Mart Võrklaev, rahandusminister
 • Madis Müller, Eesti Panga president
 • Veiko Tali, Eesti Panga asepresident
 • Rein Minka, Eesti Panga nõukogu liige
 • Ardo Hansson, peaministri majandusnõunik
 • Evelyn Liivamägi, Rahandusministeeriumi asekantsler

Nõukogu:

 • kinnitab Finantsinspektsiooni juhatuse ettepanekul inspektsiooni tegevuse strateegia,
 • kinnitab juhatuse ettepanekul Finantsinspektsiooni eelarve ja lisaeelarve ning teeb rahandusministrile ettepaneku järgneva eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta,
 • kinnitab juhatuse ettepanekul Finantsinspektsiooni struktuuri kujundamise ja töö tasustamise alused,
 • nimetab ametisse juhatuse liikmed ja valib nende hulgast juhatuse esimehe ning kutsub juhatuse liikmed tagasi,
 • otsustab juhatuse esimehe ja liikmetega ametilepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise,
 • kinnitab juhatuse esimehele ja liikmetele makstava ametitasu ja lisatasu suuruse ning nendele kohaldatavad sotsiaalsed garantiid,
 • kinnitab juhatuse esitatud Finantsinspektsiooni aastaaruande.